Lantbrukarnas Riksförbund

Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden

Dela

Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Levande skogar är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål. Målet har fått stor betydelse för miljöpolitiken och för bilden av hur det svenska skogsbruket påverkar miljön. Ett skäl till att målet inte kan nås är preciseringar som tolkas som att inga arter får vara rödlistade eller hotade. Men många arter är hotade av helt naturliga skäl, exempelvis för att de är naturligt sällsynta, eller i Sverige lever på gränsen av sitt utbredningsområde.

Eftersom målet är utformat så att det inte går att nå leder det till ständigt nya krav på styrmedel och begränsningar. Miljömålet används också som en missvisande källa till kritik mot skogsägare. Dagens utformning av miljömålet Levande Skogar riskerar ge felaktiga beslut för både statliga medel och åtgärder inom skogsbruket.

Avgörande för om målen ska kunna nås är hur samhället betraktar bevarandet av biologisk mångfald. Inventeringar visar att den svenska skogen får mer död ved, mer grova lövträd, mer gammal skog och mer lövträdsrik skog i skogslandskapet. Fåglarna i svenska skogar blir fler.

– Trenderna är i många avseenden positiva. Det är samtidigt naturligt att när vissa saker ökar så får det till följd att annat minskar. Men om myndigheterna, som idag, utvärderar mångfalden bara utifrån det som minskar så kommer målen aldrig kunna nås, säger Paul Christensson.

LRF Skogsägarnas förslag är istället att Levande skogar utformas på ett sätt så att de bättre integreras med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målet bör vara nåbart och påverkbart för de som verkar inom skogen samt ta hänsyn till fler hållbarhetsaspekter där miljö och biologisk mångfald utgör en del. I hanteringen av miljömålet görs idag ingen avvägning mot andra samhällsmål som klimat, ekonomi och möjligheter att livnära sig på landsbygden.

Här är några av de förslag som LRF Skogsägarna idag presenterar för att målet ska vara möjligt att nå:

  • Säkerställ avvägningar mot andra samhällsmål
  • Transparanta preciseringar som kan nås
  • Mätbara, påverkbara och objektiva indikatorer

LRF föreslår även att en ny oberoende aktör följer upp målen. Riksskogstaxeringen, Svensk Fågeltaxering och Markinventeringen bör utgöra en grund. På så sätt kan miljömålen kring levande skogar bli både begripliga, motiverande och möjliga att uppnå.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras16.9.2021 13:27:28 CEST | Pressmeddelande

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Bönder och jägare eniga om att vargstammen måste minskas15.9.2021 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kräver en kraftig decimering av vargstammen. Det är viktigt att länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker förstår det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter. – Den starkt växande vargstammen är en ohållbar situation för tamdjursägare, jägare och många andra drabbade på landsbygden. Myndigheterna måste agera, säger Palle Borgström ordförande för LRF.

Sveriges bönder förlorar en miljard i regeringens budget30.8.2021 13:26:25 CEST | Pressmeddelande

LRF välkomnar de satsningar som regeringen idag presenterade i landsbygdsprogrammet. – Men vi är väldigt besvikna på att regeringen inte utnyttjar hela den återstartsfond som EU ger till Sverige. Av de 1,4 miljarder kronor som Sverige får från EU så väljer regeringen att behålla en miljard i statskassan istället för att satsa på lantbruket, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum