Lantbrukarnas Riksförbund

Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden

Dela

Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Levande skogar är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål. Målet har fått stor betydelse för miljöpolitiken och för bilden av hur det svenska skogsbruket påverkar miljön. Ett skäl till att målet inte kan nås är preciseringar som tolkas som att inga arter får vara rödlistade eller hotade. Men många arter är hotade av helt naturliga skäl, exempelvis för att de är naturligt sällsynta, eller i Sverige lever på gränsen av sitt utbredningsområde.

Eftersom målet är utformat så att det inte går att nå leder det till ständigt nya krav på styrmedel och begränsningar. Miljömålet används också som en missvisande källa till kritik mot skogsägare. Dagens utformning av miljömålet Levande Skogar riskerar ge felaktiga beslut för både statliga medel och åtgärder inom skogsbruket.

Avgörande för om målen ska kunna nås är hur samhället betraktar bevarandet av biologisk mångfald. Inventeringar visar att den svenska skogen får mer död ved, mer grova lövträd, mer gammal skog och mer lövträdsrik skog i skogslandskapet. Fåglarna i svenska skogar blir fler.

– Trenderna är i många avseenden positiva. Det är samtidigt naturligt att när vissa saker ökar så får det till följd att annat minskar. Men om myndigheterna, som idag, utvärderar mångfalden bara utifrån det som minskar så kommer målen aldrig kunna nås, säger Paul Christensson.

LRF Skogsägarnas förslag är istället att Levande skogar utformas på ett sätt så att de bättre integreras med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målet bör vara nåbart och påverkbart för de som verkar inom skogen samt ta hänsyn till fler hållbarhetsaspekter där miljö och biologisk mångfald utgör en del. I hanteringen av miljömålet görs idag ingen avvägning mot andra samhällsmål som klimat, ekonomi och möjligheter att livnära sig på landsbygden.

Här är några av de förslag som LRF Skogsägarna idag presenterar för att målet ska vara möjligt att nå:

  • Säkerställ avvägningar mot andra samhällsmål
  • Transparanta preciseringar som kan nås
  • Mätbara, påverkbara och objektiva indikatorer

LRF föreslår även att en ny oberoende aktör följer upp målen. Riksskogstaxeringen, Svensk Fågeltaxering och Markinventeringen bör utgöra en grund. På så sätt kan miljömålen kring levande skogar bli både begripliga, motiverande och möjliga att uppnå.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten: Sverige använder minst antibiotika i EU5.11.2020 14:39:51 CETPressmeddelande

Användningen av antbiotika i Sverige är minst antibiotika i EU. Sveriges bönder befäster positionen som världsledande inom god djurhållning. I botten ligger Cypern, Italien och och Spanien. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. – Svenska djurbönder kan vara extra stolta. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att Sverige påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRFs veterinära expert Anna Forslid.

Vildsvinssmitta bedöms ligga bakom allvarlig salmonella28.10.2020 13:46:22 CETPressmeddelande

Smitta från vildsvin är enligt Jordbruksverket den troliga förklaringen till att den allvarliga salmonellavarianten Choleraesuis upptäckts på två gårdar i Skåne. Denna salmonellatyp har inte funnits på grisar i Sverige på över 40 år, men har nu påvisats hos både vildsvin och tamgrisar. Spåren pekar alltså mot att vildsvin är den troliga källan till smittan i de två tamgrisbesättningarna i Skåne. Vildsvinen kan med andra ord utgöra reservoar och smittspridare för choleraesuis vilket behöver undersökas snarast.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum