Vinnova

Mobilisera hela samhället för hållbar utveckling

Dela

För att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför krävs ny kunskap och innovation i hela samhället. Till regeringens forskningspolitiska proposition föreslår Vinnova viktiga strategiska satsningar och nya samarbetsformer mellan akademi, stat och näringsliv för att öka tempot i omställningen till ett hållbart samhälle.

I dag lämnar Vinnova sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition. Det baseras på en analys som Vinnova genomfört för att visa hur vi kan stärka Sverige med forskning och innovation.

- Vår förmåga att bidra till lösningar på globala utmaningar är avgörande för vår framtid som kunskapsnation, för vårt näringsliv och för vår välfärd. Vi behöver mobilisera och nyttja innovation i hela samhället för att finna nya lösningar och utmana nuvarande lösningar och regelverk, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Några förslag Vinnova lämnar i sitt inspel är:

Systemdemonstratorer mobiliserar för ett hållbart samhälle
För att nå de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 behöver hela samhället, från näringsliv till forskare, offentlig sektor och civilsamhället, kraftsamla i gemensam riktning. Om vi exempelvis vill skapa fossilfria städer är systemdemonstratorer ett kraftfullt verktyg. Alla relevanta aktörer samverkar och testar nya lösningar i verklig miljö, i mindre skala. Genom testerna ser man snabbt vad som är möjligt och vad som begränsar. Syftet är att snabbt finna lösningar som kan skalas upp och användas i större skala. Det blir också tydligt vilka lagar och regler som behöver utvecklas. De svenska systemdemonstratorerna bör kopplas ihop med liknande satsningar som nu pågår i EU. Vinnova föreslår en statlig finansiering med 50 miljoner kronor från 2021 som successivt växlas upp till en halv miljard per år 2024 och som medfinansieras av företag och regioner med minst lika mycket.

Möjliggör digital transformation
Satsningar på digital transformation är avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Vinnova föreslår en strategisk satsning på forskning och innovation för artificiell intelligens och andra möjliggörande teknologier, i kombination med en satsning på digital infrastruktur i världsklass för innovationsmiljöer. Satsningen bör successivt skalas upp till 400 miljoner kronor per år där näringslivet och andra aktörer medfinansierar lika mycket.

Stärk Sveriges innovativa ekosystem
Förmågan att omsätta forskning i innovationer och att öppna upp globala värdekedjor för enskilda entreprenörer och nystartade bolag är centralt. Nära samverkan är därför avgörande. Vinnova föreslår en satsning på ett nytt nationellt program för innovativa ekosystem med 250 miljoner per år som ska ta ett helhetsgrepp om de svenska innovationsmiljöerna och som ska inkludera nya industriella innovationshubbar, vidareutveckling av inkubation och acceleration för små företag, med stärkt internationell uppkoppling och ökad jämställdhet i fokus.

Utveckla regelverk i offentlig verksamhet
Regelverk i offentlig verksamhet påverkar innovationsklimatet. Flera länder har inrättat så kallade ”regulatoriska sandlådor” som under kontrollerade former låter entreprenörer och innovatörer utveckla och pröva nya produkter och tjänster. Det hjälper samtidigt myndigheter att utforma regler som främjar istället för att hindra innovation. Vinnova föreslår ett nationellt policylabb och finansiering av experimentell utveckling i myndigheter för systeminnovation i offentlig verksamhet.

Andra förslag från Vinnova är bland annat en utvecklad satsning på strategiska innovationsproram, ett forsknings- och innovationsprogram inom precisionshälsa, stärkt stöd kring immateriella tillgångar och starkare incitament för lärosätena till samverkan och det livslånga lärandet.


Läs hela Vinnovas inspel och analysbilaga


Fakta om Vinnovas inspel till den forskningspolitiska propositionen
Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att lämna underlag med förslag och analyser till forsknings- och innovationspolitiken i Sverige. Vinnova har den 31 oktober lämnat in ett inspel med förslag samt en analysbilaga som motiverar förslagen. Det kompletterar det gemensamma underlag som Vinnova har tagit fram tillsammans med Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Forte, Formas och Rymdstyrelsen. Den forskningspolitiska propositionen lämnas till riksdagen 2020 och anger inriktningen för Sveriges forsknings- och innovationspolitik för de kommande fyra åren.

Kontakter

Länkar

Om

Vinnova
Vinnova
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm

http://www.vinnova.se/

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

 

Följ Vinnova

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vinnova

Innovationer för en klimatneutral framtid15.10.2019 08:55:00 CESTPressmeddelande

Vinnova satsar nu 70 miljoner kronor på innovationsprojekt som ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Det handlar bland annat om offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel, hållbar distribution i e-handeln och hur det långväga resandet i framtiden kan bli förenligt med klimatmålen. Projekten får finansiering inom Vinnovas satsning Innovationer för en klimatneutral framtid. - Innovation är helt nödvändigt om vi ska klara klimatmålen. Styrmedel och ekonomiska drivkrafter spelar en stor roll för att åstadkomma en förändring i stor skala och därför är till exempel offentlig upphandling och hur finanssektorn kan bidra viktigt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. I projekten samarbetar två eller flera parter, där minst en är en forskningsorganisation. Totalt får 15 projekt finansiering av Vinnova. Exempel på projekt: Etablera offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel Koordinator: IVL Svenska miljöinstitutet AB Offentlig upphandling omsätter cirk

Ny satsning ska utveckla AI-lösningar för svenska språket3.10.2019 10:50:00 CESTPressmeddelande

Vinnova gör en ny satsning för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. Det handlar bland annat om språkteknologi för svenska genom maskininlärning, där det finns stora behov eftersom de internationella techbolagen inte prioriterar AI-lösningar som fungerar för små språk. Projekten får stöd genom utlysningen ”Från AI-forskning till innovation”, som är en av flera nya satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI. - De stora internationella techbolagen prioriterar inte AI-lösningar som fungerar för små språk. Det finns därför ett stort behov av att satsa på språkteknologi som gör att vi kan få fram lösningar som fungerar för till exempel myndigheter och annan offentlig verksamhet i Sverige, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova. Även ett projekt inom området AI för immaterialrätt får finansiering. Fyra projekt får nu finansiering med sammanlagt 24 miljoner kronor: Språkmodeller för svenska myndigheter Koordinator: RISE Research Institutes of

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum