MSAB – Stabilt i pandemitider

Dela

Pressmeddelande 29 april 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen var på samma nivå som föregående år 66,2 (66,3) mkr (- 3 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till – 8,8 (-5,6) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till -13,2 (-8,6) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till – 8,5 (-4,4) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,46 (-0,23) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 (-3,7) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 71,5 (93,1) mkr

VDs kommentarer

En av MSABs mer framträdande styrkor har alltid varit att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Utan den förmågan hade vi aldrig överlevt 36 år i den absoluta framkanten av teknikutveckling. Idag har det globala samhället drabbats av en pandemi vars konsekvenser ingen kan överblicka. Och vår kapacitet till anpassning sätts på prov.
Vi kan med tillförsikt konstatera att vår leveransförmåga kvarstår och utvecklingsorganisationen arbetar effektivt under nya omständigheter. Under perioden har nya kraftfulla versioner av våra ledande varumärken utvecklats. Marknadsföring, utbildning och support har genom fokuserat och hängivet arbete anpassat sig till kundrelationer på distans.
Med en affärsmodell som till stor del bygger på återkommande intäkter från förnyade licenser är MSABs finansiella ställning fortsatt stark.
Tack vare god planering och lagerstrategi har vi inte haft brist på några ingående komponenter, vare sig för vår office-produkt eller våra kiosklösningar. Med den information vi har idag så ska vi kunna leverera utan problem även under innevarande kvartal. Vi är beroende av väl fungerande underleverantörer och arbetar därför kontinuerligt med att öka oberoendet av enskilda leverantörer.

Vi har genomfört alla planerade kundmöten, vi har inte ställt in, vi har ställt om och digitaliserat dem. Alla tillgängliga verktyg, för att kommunicera både med våra kunder och med varandra, utnyttjas. Det är effektivt och kunderna fortsätter investera.

Det vi noterat är att en del nya projekt förskjuts i tiden. Det är inte längre lika friktionsfritt att hålla samma tempo i nya projekt på grund av den rådande pandemin.

Orderingången under första kvartalet innevarande år blev bättre än första kvartalet 2019 men på grund av Covid-19 har vi inte haft möjlighet att leverera allt vi skulle ha gjort under normala omständigheter. Vi har ibland avstått från att leverera med tanke på personalens säkerhet men även på grund av kundernas önskemål. De lösningar vi inte kunnat leverera är när vi behöver vara på plats med egen personal. Exempel på sådant är Utbildning på plats, Advanced Acquisition Laboratory, kundinstallationer och andra Professionell Services-tjänster. Exakt i vilken utsträckning omsättningen har påverkats är svårt att bedöma men uppskattningsvis skulle vi ha kunnat leverera ca 10 % mer än vi gjort i första kvartalet.

Ett exempel på hur vi anpassar oss till våra kunders nya situation är vårt nya erbjudande C.A.R.E (Cellphone, Analysis, Risk Evaluation) som helt enkelt är ett extremt effektivt sätt att genomföra smittspårning med hjälp av mobiltelefonen. Vi har fått bra gensvar på vårt erbjudande, som vänder sig till fler än våra traditionella kunder inom brottsbekämpning.

Storbritannien är en av våra större marknader och vi fortsätter med framgång i regionen. Våra kunder i den offentliga sektorn i Storbritannien är några av de få som har bokslut den sista mars och därför är det viktig vad som händer där under årets första kvartal. I mars avslutades en upphandling för ett betydelsefullt ramavtal. Ramavtalet avser leverans av Frontline lösningar till sju regioner och löper över flertalet år.

Kraven för att vinna ramavtalet var, i många avseenden, höga och avancerade. MSAB vann kontraktet, som innebär att vi under flera år kommer att leverera våra Frontline-lösningar till dessa distrikt i Storbritannien.

Den Brittiska marknaden är förmodligen den geografiska plats i världen där polisen rönt mest framgång i sitt brottsbekämpande arbete. Det har skett genom ett fokuserat arbete med digitalisering och decentralisering. Kraven som ställs på polisens verktyg är bland de skarpaste sett i ett globalt perspektiv. Det är inte en slump att MSABs Frontline-lösningar kommer att användas just här.

Vi vet inte hur Covid-19 kommer att påverka MSAB. Men vi vet att marknaden och behoven finns där. Under kriser står inte brottsligheten stilla utan snarare ökar och ytterligare sårbarheter i samhället skapas. Vi vet också att vi har de lösningar marknaden efterfrågar och behöver just nu. Resten är problem vi löser när vi stöter på dem.

Nya och ibland oväntade krav ställs på polisens arbete. MSABs erbjudande är verktyg och metoder som möter en förändrad kravbild. Det är vi stolta över.

Det är inte den första utmaningen som MSAB har stått inför under vår 36 åriga historia, och vi har alltid kommit ut starkare på andra sidan. Vår kultur är snabbhet och anpassning. I förlängningen, och om vi gör rätt saker, så innebär det ytterligare möjligheter för MSAB.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den         29 april 2020 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Iniden och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Årsredovisning 2019/2020 offentliggjord10.7.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Årsredovisning 2019/2020 offentliggjord Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2019 – 31 mars 2020 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som PDF-version. Stockholm den 10 juli 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 15:00 CET. Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg – främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag runt 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Bevi

Eolus förvärvar sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas10.7.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 10 juli 2020 Eolus har tecknat avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland som är ett dotterbolag till Modern Energy. Sammantaget bedöms projekten som är belägna i SE3 och SE4 kunna omfatta upp till cirka 450 MW. Sex av de förvärvade projekten är belägna i SE3 och ett är beläget i SE4. Slutlig köpesumma är beroende av hur projekten utvecklas och omfattas av vinstdelning med säljaren vid realisering av projekten. Eolus har även tecknat optionsavtal om förvärv av tre projekt i tidig fas belägna i SE3 omfattande upp till ytterligare cirka 280 MW. -Det finns ett stort intresse på marknaden för projekt i SE3 och SE4 och vi är därför glada över att kunna förstärka Eolus svenska projektportfölj med dessa projekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas säger Gustav Grumert, chef för Origination hos Eolus. . Förvärvet av vindkraftsprojekten är det första som sker inom ramen för den nya funktionen Origination som infördes i januari 2020

Sinch AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens och webbpresentation av Sinch delårsrapport Q2 202010.7.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020 vid 07:30 CET på fredag 17 juli 2020. VD Oscar Werner och CFO Roshan Saldanha kommer att presentera rapporten i en webbsänd telefonkonferens klockan 14:00 samma dag. Efter presentationen finns de tillgängliga för att svara på frågor. Tid för publicering av delårsrapport Fredag den 17 juli 2020 kl 07:30 CET Tid för telefonkonferens och webbpresentation Fredag den 17 juli 2020 kl 14:00 CET Telefonkonferens Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Sverige: +46 (8) 506 921 85 Storbritannien: +44 (0) 203 009 5710 USA: +1 917 720 0178 Access code: 27 56 118# Webbpresentation Direktsändningen nås genom investors.sinch.com/webcast Presentationsmaterial och rapporten kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com efter offentliggörandet. För ytterligare information

Kinnevik deltar i VillageMDs finansieringsrunda om 275 MUSD ledd av Walgreens Boots Alliance, Inc.8.7.2020 14:15:00 CESTPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik), meddelade idag att bolaget har investerat ytterligare 25 MUSD i VillageMD, en ledande aktör inom primärvård i USA, som del av en finansieringsrunda på 275 MUSD ledd av Walgreens Boots Alliance, Inc (”WBA”), en av bolagets nuvarande aktieägare. Medräknat denna investering kommer WBA investera totalt 1 MdUSD under de kommande tre åren för att finansiera ett fördjupat samarbete med VillageMD. Med hänsyn till samarbetet och dess inverkan på VillageMDs framtidsutsikter, avser Kinnevik att värdera sin investering i VillageMD, exklusive den nya investeringen om 25 MUSD, till 2,4 Mdkr i den kommande kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020. Det motsvarar en ökning om 1,4 Mdkr – eller 5,2 kr per Kinnevikaktie – jämfört med värderingen i Kinneviks senaste kvartalsrapport. VillageMD kommer att öppna 500-700 Village Medical-vårdcentraler i anslutning till Walgreens butiker i över 30 marknader i USA under de kommande fem åren, med avsikt att bygga ytterligare f

Mjukvaruleverans till Burger Kings ryska snabbmatsrestauranger8.7.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att dess mjukvara kommer att vara en del av Digital Signage installation för mer än 750 Burger RUS snabbmatsrestauranger i ryska federationen och OSS-länder. ZetaDisplays norska dotterbolag Webpro har tecknat avtal med det inhemska installationsföretag Unitex LLC. Kontraktet sträcker sig initialt på ett år, och kan därefter förlängas ytterligare fyra år. Det totala kontraktsvärdet för ZetaDisplay uppskattas till 3,3 MSEK som består helt av SaaS-intäkter. – Det här avtalet är ytterligare ett bevis på vår förmåga att kunna hantera ett komplext internationellt uppdrag. Grattis till det norska teamet för denna framgång", kommenterar Per Mandorf, VD och koncernchef för ZetaDisplay. "Vår lösning ansågs vara bäst i test under utvärderingsfasen och vi är stolta över det förtroende som kunden sätter i vår kompetens". ZetaDisplay är den ledande leverantören av Digital Signage-lösningar för snabbmatsrestauranger (QSR) i den ryska fed

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 – 31 maj 20208.7.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 8 juli 2020 Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 – 31 maj 2020 Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång I juli tecknade Eo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum