Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF fördelar 1,9 miljoner kronor till tio projekt – för bättre hälsa för romer

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till tio projekt för att bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Totalt rör det sig om drygt tio projekt och pengarna går bland annat till organisationer som Roma Institutet, Trajosko Drom och Internationella klubben Vorta Drom.

MUCF fördelar, på uppdrag av regeringen, bidrag till organisationer inom civilsamhället för att de ska bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Prioriterade projekt är bland annat de som riktar sig till romska kvinnor och flickor samt de som utförs i samverkan med kommun eller landsting. MUCF prioriterar även projekt som sökt högst 150 000 kronor i bidrag i syfte att bättre sprida fördelningen av medel över civilsamhället.

Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

MUCF hade i år 1,9 miljoner kronor att fördela och summan har fördelats till totalt tio projekt i Farsta, Halmstad, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Skarpnäck, Skellefteå och Örebro. Här är några exempel på de projekt som får bidrag:

  • Äldre romer får inte glömmas bort. Projektet drivs av Romano Pasos Research Center i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad. MUCF delar ut 143 000 kronor till ett pilotprojekt riktat till äldre romer i Skarpnäck. Syftet är att säkerställa äldre romers rätt till likvärdig tillgång till vård samt att avlasta de äldres familjemedlemmar. Under projektets gång erbjuds projektdeltagarna medverkan i sociala aktiviteter samt stöd i kontakt med vårdinrättningar och offentliga verksamheter.
  • Aven chejale – häng på! Projektet riktar sig till romska kvinnor och flickor i Göteborg och genomförs av föreningen Trajosko Drom i samverkan med Göteborgs stad. MUCF delar ut 115 250 kronor till projektet. Syftet är dels att säkerställa romska kvinnor och flickors rätt till likvärdig tillgång till vård., dels att kompetensutveckla personalen på Gamlestans ungdomsmottagning för att de bättre ska kunna möta romska kvinnor och flickors behov. Under projektets gång erbjuds deltagarna bland annat samtalsträffar.
  • Hälsofrämjande för unga romer i norr. Projektet riktar sig till unga romer i Västernorrland och Västerbottens län och genomförs as Roma Institutet. MUCF delar ut 160 000 kronor till projektet. Syftet är att öka medvetenheten om hälsa hos projektdeltagarna med bland annat rådgivning, samtalsstöd, hälsofrämjande aktiviteter och föreläsningar. 18 av de omkring 50 projektdeltagarna ska utbildas till hälsoinspiratörer för att kunna utbilda andra i hur den egna hälsan kan främjas. De ska också föra en dialog med relevanta myndigheter om hur folkhälsofrämjande insatser bör utformas för att möta målgruppens behov.

Bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer fördelas på uppdrag av regeringen, som en del av regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032.

MUCF har haft i uppdrag att fördela bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer sedan 2016. Sedan 2016 har MUCF också haft i uppdrag att främja det romska civilsamhället genom utförande av bland annat erfarenhetsutbyten mellan romska och icke-romska civilsamhällesorganisationer samt genom att stärka det romska civilsamhällets kunskaper i föreningsteknik.

Läs mer om unga romers situation på MUCF:s hemsida

Läs mer om hälsofrämjande insatser riktade till romer på MUCF:s hemsida

Kontaktperson: Aida Samani, tfn 010 1601070, e-post aida.samani@mucf.se

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

”Rätt att veta!” i Nässjö – en utbildning i att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet7.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping den 8 oktober. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, d

Ny statistik från MUCF: Andelen unga som varken arbetar eller studerar på fortsatt hög nivå7.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Arbetslösheten bland unga (15-24 år) har sjunkit från över 25 procent 2009 till 16,8 procent 2018, en minskning med drygt 30 procent. Samma positiva utveckling syns inte i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att andelen ligger på ungefär samma nivå nu som 2009. 2009 var andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Sverige tio procent. Nya siffror från MUCF från 2017 visar att andelen ligger på 8,8 procent, 2016 låg den på 9,5 procent. Den minskning som syns mellan 2016 och 2017 är störst i gruppen utrikesfödda män i åldersgruppen 16-24 år, men den sker även bland inrikesfödda män och kvinnor i åldern 20-29 år. Däremot minskar inte andelen unga som varken arbetar eller studerar i gruppen inrikesfödda män och kvinnor i åldersgruppen 16-19 år. - Vi kan se att andelen unga som varken arbetar eller studerar ligger på en relativt konstant nivå över tid. Det är fortsatt ett stort antal unga

Forskartätt på konferens om civilsamhället: ”Viktigt förstå vilka frågor som engagerar människor”3.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Aktuell forskning om civilsamhället är i fokus på den Kunskapskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Ideell Arena, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Vetenskapsrådet. - Att det civila samhället kan verka och utvecklas är fundamentet i vår demokrati. Vår roll är att verka för att ge goda förutsättningar för dess aktörer, bland annat genom att stödja civilsamhällets organisationer både ekonomiskt med bidrag samt med kunskap, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den nationella Kunskapskonferensen samlar cirka 200 deltagare och hålls i år den 22 oktober i Stockholm. Flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället deltar och presenterar aktuell forskning. Med det civila samhället menas alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal

MUCF:s beslut håller för prövning i domstol: ”Stärkta i att vi gör rätt bedömningar”2.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sedan tre år går det att överklaga vissa av de beslut om statsbidrag som tas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Totalt har MUCF avslagit ansökningar om statsbidrag i 90 fall, varav 26 har överklagats. Dom har fallit i 21 ärenden och förvaltningsdomstolen har delat myndighetens bedömning i 19 ärenden. - Domstolen har delat MUCF:s bedömningar i princip samtliga fall som prövats, vilket gör att vi känner oss stärkta i att myndigheten gör rätt bedömningar oaktat om det gäller formalia, demokratisk uppbyggnad eller demokratins idéer, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF. MUCF fördelar varje år mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Därefter fattar MUCF beslut om tilldelning, hanterar eventuella överklaganden och efterföljande processer. - Myndigheten har under senare år genomfört ett omfattande förändrings- oc

”Rätt att veta!” i Stockholm – en utbildning i att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet30.9.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta!” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm den 2 oktober 2019. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, d

MUCF utbildar skolpersonal i hbtq-frågor: ”Viktigt med trygg skolmiljö för alla unga”26.9.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

I morgon, den 27 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor för två skolor i Västra Götalandsregionen. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg. Sedan 2014 har MUCF utbildat skolpersonal i hbtq-frågor. Under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. Utbildningarna görs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. - MUCF har hittills besökt och utbildat personal i ett 60-tal skolor runt om i Sveri

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum