Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö

Dela
Foto: Felix Oppenheim
Bildtext: ”Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men nu har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö”, säger generaldirektör Lena Nyberg som ser fram emot invigningen den 24 april.
Foto: Felix Oppenheim Bildtext: ”Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men nu har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö”, säger generaldirektör Lena Nyberg som ser fram emot invigningen den 24 april.

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö.
Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna.
- Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades.

Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer under tiden som omlokaliseringen pågått och att bland annat ”pendlartjänster” har skapat förutsättningar för kompetensöverföring och kontinuitet i arbetet.

- Flytten till Växjö har inneburit att medarbetare behövt lämna myndigheten, nya medarbetare har kommit till en arbetsplats i ständig förändring och vissa nyckelpersoner har fått ta ett stort ansvar under processen, säger Lena Nyberg.

- Vissa utmaningar återstår men vi har lyckats över förväntan, inte minst tack vare lojala och engagerade medarbetare och gott samarbete med lokala och regionala aktörer.

Sprider kunskap om unga

MUCF tar fram och sprider kunskap om levnadsvillkoren för drygt 1,5 miljoner unga (13 till 25 år) i Sverige i frågor som rör möjligheter till bland annat arbete, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Det sker på flera olika sätt:

  • På myndighetens webbportal Ungidag.se finns statistik om unga, samlad från tolv myndigheter.
  • MUCF tar fram flera rapporter som belyser olika områden för unga på ett djupare plan, till exempel utbildning, inflytande, fritidsintressen och sexuella rättigheter, flera av dem är årliga uppföljningar som den så kallade Fokus-rapporten. Den senaste, ”Fokus 18 - Vilka ska med?”, visar att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. Rapporten Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet visar att utrikes födda löper större risk att gå ut i arbetslöshet och att den riskerar att bli mer långvarig.
  • MUCF har i uppdrag av regeringen att utbilda vuxna som möter unga nyanlända i hur de med stöd av webbplatsen youmo.se.se och vägledningen Youmo i praktiken kan samtala om frågor som rör hälsa, jämställdhet och sexualitet. Webbplatsen youmo.se riktar sig till nyanlända 13 till 20-åringar med information på olika språk. Den är också populär bland unga i andra länder.
  • MUCF utbildar och tar fram stödmaterial om hbtq-frågor till skolpersonal och fritidsledare. Myndigheten har också tagit fram flera rapporter om hbtq-personers levnadsvillkor.

Stöd för kommunerna

Myndigheten stödjer kommuner i deras arbete med ungdomsfrågor, bland annat genom LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Hittills har 185 av Sveriges 290 kommuner använt sig av LUPP för att få in eller öka ungdomsperspektivet i beslutsfattande och planering.

MUCF tar fram och sprider kunskap om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger också bidrag till organisationer, föreningar, kommuner och till internationellt samarbete. 2018 fördelade MUCF cirka 360 miljoner kronor i nationella bidrag och drygt 50 miljoner kronor i internationella bidrag till unga och civilsamhället. Bland de organisationer som fick mest i bidrag finns Scouterna, Spelhobbyförbundet Sverok, Sveriges Elevkårer, Sveriges Schackförbund och Riksförbundet unga musiker (RUM).

Länk till ”Slutredovisning rörande omlokalisering av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”

Länkar till pressbilder på kultur- och demokratiminister Amanda Lind på regeringens hemsida

Länk till pressbilder på generaldirektör Lena Nyberg

Journalister välkomna på invigningen

Invigningen onsdag den 24 april hålls i MUCF:s lokaler i centrala Växjö då Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger lokalerna.

Journalister är välkomna att delta under invigningen.

För mer information, kontakta MUCF:s presstjänst på tfn 010-160 10 20 eller e-post press@mucf.se

 

 

Nyckelord

Bilder

Foto: Felix Oppenheim
Bildtext: ”Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men nu har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö”, säger generaldirektör Lena Nyberg som ser fram emot invigningen den 24 april.
Foto: Felix Oppenheim Bildtext: ”Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men nu har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö”, säger generaldirektör Lena Nyberg som ser fram emot invigningen den 24 april.
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Lupp-enkäten hyllas:  ”Ger konkreta resultat lokalt och regionalt för unga”25.6.2019 09:02:06 CESTPressmeddelande

I mer än 15 år har svenska beslutsfattare använt sig av ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få en bild av ungas syn på bland annat demokrati, arbete och framtidsvisioner. Under åren 2015 och 2018 genomfördes enkäten i 101 kommuner och regioner. Den utvärdering som Myndigheten för ungdoms och civilsamhälle, MUCF, gjort visar att 7 av 10 kommuner menar att Lupp lett till förändringar av ungdomspolitiken. Lupp-enkäten görs för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas levnadsvillkor, deras erfarenheter och synpunkter. MUCF ansvarar för att utveckla och utvärdera enkäten, kommunerna ansvarar för att genomföra undersökningen, sprida resultatet och att genomföra lokal och regional ungdomspolitik. MUCF erbjuder information, erfarenhetsutbyte samt det webbaserade analysverktyget Lupportalen. - Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Kommuner, regioner och stadsdelar behöver ha kunskap om ungas levnadsvillkor och hur dessa förändra

Sex miljoner kronor i bidrag för att minska hot och hat i det offentliga samtalet18.6.2019 12:18:42 CESTPressmeddelande

Sex organisationer får totalt sex miljoner kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Bidraget är del av regeringens satsning för att bland annat minska hot och hat i det offentliga samtalet. Pengarna kan till exempel användas för att stödja individer eller grupper som är opinionsbildare och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar. Regeringen beslutade den 13 juli 2017 om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Syftet är att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet. Projektbidraget är en del av regeringens satsning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, prövar ansökningar om bidrag enligt förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet Med hot och hat i det offentliga samtalet avses i denna förordning hot, våld och andra kränkningar mot

MUCF gör analys inför ny ungdomspolitik: ”Ungas psykiska ohälsa en viktig fråga för samhället”18.6.2019 08:33:45 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag av regeringen att analysera unga personers levnadsvillkor. Analysen blir underlag för ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. - Ungdomars möjligheter och utmaningar har länge varit en alltför lågt prioriterad fråga. Genom att regeringen lägger en skrivelse till riksdagen kommer frågorna att diskuteras och få högre prioritet. Vi är glada att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i detta arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas levnadsvillkor. Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om den nuvarande ungdomspolitiken. Målet för denna är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. - Myndigheten samlar kunskap och lyssnar till unga själva. Unga är en vikt

MUCF fördelar 1,9 miljoner kronor till tio projekt – för bättre hälsa för romer17.6.2019 08:15:00 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till tio projekt för att bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Totalt rör det sig om drygt tio projekt och pengarna går bland annat till organisationer som Roma Institutet, Trajosko Drom och Internationella klubben Vorta Drom. MUCF fördelar, på uppdrag av regeringen, bidrag till organisationer inom civilsamhället för att de ska bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Prioriterade projekt är bland annat de som riktar sig till romska kvinnor och flickor samt de som utförs i samverkan med kommun eller landsting. MUCF prioriterar även projekt som sökt högst 150 000 kronor i bidrag i syfte att bättre sprida fördelningen av medel över civilsamhället. Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot dis

Utbildning i hbtq-frågor för att göra skolmiljön tryggare: ”Viktigt att ha rätt kunskap”17.6.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sedan 2014 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gett utbildning i hbtq-frågor på skolor. Bara under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Nu startar årets utbildningsturné, först ut är skolor i Stockholm, Kulturama, och i Uppsala, Magleungsskolans grundskola och gymnasium. - MUCF har hittills besökt och utbildat person

Resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet klart: ”Viktigt fortsätta prata politik i skolan”5.6.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Det slutliga resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet är nu klart. Totalt röstade 65 630 elever vilket är en ökning med 47 procent jämfört med Skolval 2014 till EU - Nu börjar det viktiga efterarbetet, att man fortsätter diskussionen i klassrummen även mellan valen. Det är viktigt för skolan att ta tillvara det ökande intresset för politik och demokratifrågor hos unga,säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Skolval 2019 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter. Det är ett simulerat val som arrangeras av elever eller av elever och skolpersonal på skolorna. Det riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Skolval 2019 till Europaparlamentet inleddes den 9 maj och avslutades fredagen den 24 maj. 377 av landets skolor var anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum