Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s generaldirektör: ”Ungas rätt till fritid på lika villkor en viktig samhällsfråga”

Dela

Fritiden är viktig för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka självkänsla och vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt liv. Nästa år blir barnkonventionen, som slår fast barns rätt till fritid, del av svensk lagstiftning.

Ungas fritid är en viktig samhällsfråga, fritidsaktiviteter ger unga möjlighet att utvecklas och delta i samhällsdebatten. Vi ser behov av nationella initiativ för att förbättra villkoren för och bemötandet i fritidsaktiviteter för unga hbtq-personer, unga på landsbygd och glesbygd, nya i Sverige samt i utsatta områden, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

I en internationell jämförelse är unga i Sverige aktiva. De allra flesta unga deltar i olika aktiviteter på sin fritid men andelen är lägre i så kallat utsatta områden, på landsbygd och i glesbygd. Unga med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, unga hbtq-personer och unga med funktionsnedsättning är mindre aktiva på sin fritid och deltar inte lika mycket i organiserade fritidsaktiviteter som andra unga

Föreningsdeltagandet bland unga minskar över tid. Andelen barn och unga som har uppdrag i styrelser, kommittéer eller som är ledare minskar också.

I låginkomstområden är det vanligare att unga besöker fritidsgårdar, ungdomens hus och bibliotek medan de i höginkomstområden i större utsträckning är med i organiserade aktiviteter som kostar pengar, till exempel föreningsidrott och musik- och kulturskolor. Unga från så kallat utsatta områden efterfrågar också satsningar på fritidsgårdar i högre utsträckning än unga från privilegierade områden.

Unga avstår för att de inte har råd

Enligt MUCF:s rapport ”Fokus 14 - om ungas fritid och organisering” har var åttonde ungdom i åldern 13–19 år avstått från fritidsaktiviteter för att de själva eller familjen inte har råd.

I Norge och på Island har myndigheterna infört så kallade fritidskort för att ge fler barn och unga möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och föreningsliv. 

- I dag riskerar många unga att gå miste om ett viktigt stöd i sin utveckling genom att de inte har tillgång till fritidsaktiviteter eller ekonomiska möjligheter att delta. Vi välkomnar en diskussion och goda lösningar som leder till att alla barn och unga får tillgång till en meningsfull och utvecklande fritid, säger Lena Nyberg.

Flera hinder i gles- och landsbygd

MUCF:s ungdomsenkät 2018 visar att unga i ej utsatta områden har ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Flera säger att de skulle vilja göra fler saker men att tiden inte räcker till. För dem är köer till aktiviteter och brist på tid de främsta hindren för att kunna delta.

I landsbygd, glesbygd och så kallat utsatta områden i städer saknar unga aktiviteter som de själva vill delta i och mötesplatser där de känner sig inkluderade. Unga får själva ta stort ansvar för att organisera fritidsaktiviteter. Långa avstånd, långa restider och brist på utbyggd kollektivtrafik är hinder för att kunna delta. 

Efterfrågan på mötesplatser för unga i Sverige är stor, särskilt bland unga nyanlända. Samtidigt visar MUCF:s rapport ”Kartläggning av öppen fritidsverksamhet (2016)” att unga med funktionsnedsättning, unga som identifierar sig som flickor och unga hbtq-personer har undvikit att besöka fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta.

MUCF:s kartläggning av kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet i 212 av 290 kommuner visade ett tydligt behov av kompetensutvecklande insatser för fritidsledare och ett strukturerat aktivitetsbidrag för öppen fritidsverksamhet.

- Öppna fritidsverksamheter har en viktig roll i arbetet med att stärka ungas inflytande och delaktighet i samhället. Det är viktigt att fritidsledare och andra ansvariga kan möta de behov unga har att diskutera samhällsfrågor och fundera över den egna rollen i samhället och demokratin, säger Lena Nyberg.

FAKTA/Unga och fritid

  • Barnkonventionen, artikel 31 säger att alla barn har rätt till fritid, lek och vila. Ett av regeringens mål för ungdomspolitiken är också att alla unga ska kunna ha en utvecklande och meningsfull fritid. MUCF ska verka för att uppnå regeringens mål och arbeta med ett ungdomsperspektiv, det vill säga att lyssna på unga, att ha kunskap om unga och att unga inte är en homogen grupp. Myndigheten ärockså ett stöd för den öppna fritidsverksamheten.

  • Var tredje år genomför MUCF en nationell ungdomsenkät till ett representativt urval av 16 till 25-åringar med frågor om bland annat deras fritidsvanor. Enkäten ligger sedan till grund för flera rapporter. På www.ungidag.se kan du följa utvecklingen över tid för olika grupper unga, bland annat statistik över hur många unga som besöker bibliotek, idrottar och är medlemmar i föreningar.

  • Fritidskort I Norge och på Island. Norska regeringen satsade i våras tio miljoner norska kronor på ett pilotprojekt med fritidskort för barn och unga i kommunerna Arendal och Vadsø för att ge fler barn och unga möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Förebilden är Island där myndigheter infört ett bidrag för fritidsaktiviteter inom konst, idrott och musik för att minska drogmissbruk och utanförskap bland unga. Satsningen på Island ökade både antalet föreningar och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.

  • Satsningar i Sverige. I Sverige lade kristdemokraterna nyligen fram ett förslag om nationellt fritidskort för barn och unga. Tidigare har enstaka kommuner testat idén, till exempel Järfälla kommun som infört fritidscheck på 750 kronor per år för varje barn mellan fem och tjugo år. Under fyra år. 2016 till 2019, har de flesta av Sveriges kommuner kunnat ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år tack vare en satsning från regeringen på 200 miljoner kronor per år 2016-2019. I år har alla kommuner deltagit i satsningen.

  • 50 miljoner till öppen fritidsverksamhet. 2018 fördelade MUCF ett statligt stöd på totalt 50 miljoner kronor till fritidsgårdar och motsvarade öppen fritidsverksamhet som en särskild satsning på unga. I en av tre kommuner ledde det till ökat antalet flickor i öppen fritidsverksamhet, mer riktade insatser för unga hbtq-personer och för unga med funktionsnedsättning.

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på 28 miljoner kronor i statsbidrag14.1.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 28 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 78 organisationer som sökt om bidrag för 2020 får 58 bifall. - Det är ungefär lika många organisationer som får bidrag i år jämfört med tidigare år, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. Bland organisationerna som nu får bidrag finns till exempel Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Internationella Kvinnoförbundet, Nordic Bears och SFQ – Sveriges förenade HBTQIA+studenter. Av cirka 28 miljoner kronor fördelas totalt nästan 19 miljoner kronor till 47 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Totalt drygt nio miljoner kronor fördelas till elva hbtq-organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer me

Ny rapport: Unga hbtq-personer mer otrygga, mer ekonomiskt utsatta och har sämre socialt skyddsnät23.12.2019 08:00:00 CETPressmeddelande

Unga hbtq-personer känner större otrygghet, är mer ekonomiskt utsatta och har sämre sociala skyddsnät än andra unga. Det visar en ny rapport från Myndigheten från ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Vi ser ett tydligt mönster där förutsättningarna för goda levnadsvillkor skiljer sig mycket åt beroende på vilken sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck unga har. Det är inte acceptabelt. Alla som arbetar för och med unga behöver kraftsamla för att få till en faktisk förändring, säger generaldirektör Lena Nyberg. Enligt regeringens ungdomspolitiska mål ska alla unga ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck slår regeringen fast att unga hbtq-personer ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande. De ska ges möjligheter till självständighet och oberoende utan att begränsas av stereotypa könsroller, tvång eller förtryc

105 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 212 miljoner kronor i statsbidrag20.12.2019 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 212 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Totalt rör det sig om 105 organisationer runt om i landet. - Syftet med bidraget är att stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar och ungdomsförbund för en viss etnisk grupp, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. 123 barn- och ungdomsorganisationer har ansökt om organisationsbidrag för 2020. Av dessa får alltså 105 bifall på ansökan. Bland organisationerna finns till exempel RFSL Ungdom, Romska ungdomsförbundet, Ung Teaterscen och Unga Hörselskadade Sveriges Frimärksungdom. För att barn- och ungdomsorganisationer ska beviljas organisationsbidrag krävs generellt: att medlemskapet är frivilligt, att organisationen har haft verksamhet i Sverige under mins

MUCF-konferens i Malmö: ”Viktigt prata med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet”6.12.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Den 10 december arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en nationell konferens i Malmö. Sex- och samlevnadsexperter, jurister och kända föreläsare utbildar vuxna i hur de ska prata med unga som är nya i Sverige om viktiga frågor. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om de här frågorna. Vår förhoppning är att utbildningen ger vuxna mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet, säger generaldirektör Lena Nyberg som inledningstalar på konferensen. MUCF har fått i uppdrag av regeringen att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa och relationer för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, dari, somaliska och engelska. MUCF har under åren 2017 och 2019 utbildat totalt cirka 3 000 personer i utbildningen ”Rätt att veta”.

Fyra miljoner kronor till forskning om civilsamhället - rekordmånga ansökningar2.12.2019 08:49:18 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågpr, MUCF, fördelar nu drygt fyra miljoner kronor som stöd till forskning om det civila samhället. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. MUCF har fått in 35 ansökningar 2019, vilket nästan är en fördubbling jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Tre forskningsprojekt har beviljats bidrag: Civilsamhällets (nya?) roller för att motverka hemlöshet? En uppföljande studie, Marie Nordfeldt, Karlstads Universitet (1 201 041 kronor) Unga och organiserad politik. En medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund, Niklas Bolin, Mittuniversitetet (1 622 064 kronor) Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering och jämställdhet, Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet (1 222 300 kronor) Anslaget ska fördelas till ett- eller två-åriga forskningsprojekt eller som stöd till att utveckla forskningsansökningar. MUCF bedömer att kvali

MUCF i ny rapport: Fler insatser behövs för att ge alla unga inflytande27.11.2019 08:30:00 CETPressmeddelande

Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Men de upplever oftast att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. Unga deltar sällan i beslutsprocesserna. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Många kommuner bedriver ett impo­nerande arbete för att skapa delaktighet och inflytande för unga. Men vi ser stora skillnader, både sett till ambitionsnivå och till hur stor grupp unga som nås. Därför föreslår vi nu fler och fördjupade insatser för att öka ungas kunskaper om demokrati och delaktighet i lokala beslutsprocesser, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten är en del av myndighetens uppföljning av de nationella ung­domspolitiska målen. Den bygger på resultat från tre enkätunder­sökningar (Ungdomsenkäten, Attityd- och värderingsstudien 2019, MUCF:s och SKL:s enkät om ungas politiska deltagande) och 24 intervjuer med fokusgrupper, både unga och tjänstepersoner, i sex ko

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum