Fjärde AP-fonden

Mycket god avkastning för Fjärde AP-fonden i ljuset av stark ekonomisk återhämtning

Dela

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2021 uppgick till 19,2 procent efter kostnader och resultatet för året blev 85,7 miljarder kronor. Det är det högsta resultatet sedan AP4:s verksamhet startade år 1974. Den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog till avkastningen med 3,5 procentenheter, motsvarande 15,2 miljarder kronor för 2021. Efter nettoöverföring om 7,5 miljarder kronor till pensionssystemet under året ökade fondkapitalet till 527,6 miljarder kronor vid utgången av 2021. AP4:s koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen minskade med ytterligare 23 procent under året.

AP4:s Årsredovisning 2021
AP4:s Årsredovisning 2021

– Den starka ekonomiska återhämtningen som påbörjades under andra halvan av 2020 fortsatte med full kraft under 2021. En viktig orsak till att återhämtningen har gått så fort och varit så stark är den historiskt snabba utvecklingen och massproduktionen av verkningsfulla vaccin. Även de mycket kraftfulla och skyndsamma penning- och finanspolitiska insatser som har vidtagits de senaste två åren för att stötta världens ekonomier har haft stor betydelse, säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

– AP4:s avkastning sedan starten av det nya pensionssystemet 2001 har varit i genomsnitt 7,2 procent per år efter kostnader, vilket överträffar inkomstindex, det index med vilket pensionssystemets skuldsida uppräknas, med i genomsnitt 4,3 procent per år sedan 2001. AP4:s meravkastning i förhållande till inkomstindex motsvarar därmed 307 miljarder kronor och innebär att AP4 på ett betydande sätt har bidragit till att AP-fondernas samlade buffertkapital har vuxit från 10 procent av inkomstpensionssystemets tillgångar vid starten 2001 till knappt 18 procent vid 2021 års slut, säger Niklas Ekvall.

– Vi befinner oss i en osäker makroekonomisk miljö, med ett flertal relativt sannolika ekonomiska scenarier med sinsemellan påtagligt olika utfall. Dragkampen mellan dessa olika scenarier kommer troligtvis att från tid till annan leda till nervositet och marknadsturbulens. Överlag kan vi heller inte för de kommande åren förvänta oss samma gynnsamma investeringsmiljö och mycket goda avkastning på finansiella tillgångar som vi upplevt de senaste tio åren, säger Niklas Ekvall.

– AP4:s arbete med att hantera klimatrisker i investeringsportföljen har gett resultat över tid. Som ett exempel har vi sedan 2010 minskat koldioxidavtrycket från våra investeringar i noterade aktier med 60 procent, och AP4 har satt som mål att ha netto-nollutsläpp senast år 2040. AP4 har också en ambitiös agenda för att successivt öka andelen investeringar som ska bidra till hållbarhetsomställningen, såväl som att gynnas av den. Under 2021 gjorde AP4 nya sådana tematiska hållbarhetsinvesteringar för 13,7 miljarder kronor, säger Niklas Ekvall.

AP4:s kostnadsnivå för 2021 var 0,08 procent av det förvaltade kapitalet. AP4 strävar efter att bedriva en så kostnadseffektiv pensionsförvaltning som möjligt, och i en internationell kostnadsjämförelse var AP4:s kostnadsnivå lägre än hälften av den för motsvarande pensionsfonder internationellt, avslutar Niklas Ekvall, vd för AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet

2021

2020

Utgående fondkapital, mdkr

527,6

449,4

Årets resultat, mdkr

85,7

39,3

Flöden netto mot pensionssystemet, mdkr

-7,5

-7,9

Ingående fondkapital, mdkr

449,4

418,0

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,05

0,06

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, %

0,08

0,09

Avkastning, efter kostnader, %

19,2

9,6

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

11,6

9,8

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

11,8

9,7

Kontakter

Bilder

AP4:s Årsredovisning 2021
AP4:s Årsredovisning 2021
Ladda ned bild
Niklas Ekvall, vd på AP4
Niklas Ekvall, vd på AP4
Ladda ned bild

Länkar

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

A turbulent and challenging first half of 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the first half of 2022 was -12.6% after costs. AP4’s fund capital as per 30 June 2022 amounted to SEK 459.1 billion, compared with SEK 527.6 billion at the start of the year. The result for the first half of the year was SEK -66.6 billion. During the same period, a net total of SEK 2.0 billion was paid by AP4 to the pension system. The portfolio’s active return during the first half of the year was -2.3 percent.

Ett turbulent och utmanande första halvår 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2022 uppgick till -12,6 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2022 till 459,1 miljarder kronor, att jämföra med 527,6 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev -66,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,0 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret var -2,3 procent.

Very good return for AP4 against the background of strong economic recovery23.2.2022 07:00:00 CET | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the full year 2021 was 19.2% after costs, and the net result for the year was SEK 85.7 billion. This is the highest result ever achieved since AP4 began operating in 1974. Active management continued to be successful and contributed 3.5 percentage points to the return, corresponding to SEK 15.2 billion in 2021. After net transfers of SEK 7.5 billion to the pension system during the year, fund capital increased to SEK 527.6 billion at year-end 2021. AP4’s carbon emissions for the listed equity portfolio decreased by an additional 23% during the year.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum