Försäkringskassan

Myndighetssamarbete ska stävja missbruk

Dela

Nu intensifieras samarbetet mellan ett stort antal myndigheter för att bekämpa missbruk av välfärdssystemen. Det är särskilt angeläget mot bakgrund av de många stödinsatser som görs för att hantera konsekvenserna för både företag och individer av den pågående virusepidemin. Det samlade ekonomiska värdet av dessa insatser saknar motstycke i modern tid.

– Vi vet att det finns en liten minoritet som kommer att försöka missbruka välfärdssystemen i en situation som denna. Därför kommer vi att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att de utbetalningar som sker också når de personer och företag som hjälpen är till för och inga andra, säger Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan.

I december 2019 samlades 18 myndigheter bakom ett initiativ som kallas MUR (Motståndskraft hos Utbetalande och Rättsvårdande myndigheter), ett samarbete för att långsiktigt minska bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet. Idén var att se hur myndigheterna genom ett ännu närmare samarbete och inom ramen för gällande regler kan öka förutsättningarna för att utbetalningar från välfärdssystemen går till de personer som har rätt till dem och inga andra.

Sedan december har det pågått ett analysarbete inom ett antal olika områden. Den 7 april möttes generaldirektörerna för de ingående myndigheterna igen för att stämma av arbetet. Nu dessutom förstärkta av Tillväxtverket. Förutom det långsiktiga arbetet, så var den gemensamma uppfattningen att samarbetet också behöver fokusera på de åtgärder som behövs på kort sikt. Detta inte minst mot bakgrund av den pågående pandemi vars konsekvenser i samhället föranlett regering och riksdag att besluta om ett omfattande ekonomiskt stöd till en rad olika grupper av personer och företag.

– Vi vet av erfarenhet att den absoluta majoriteten av alla dem som nu erbjuds någon typ av stöd eller utbetalning inte vill ha en krona mer i ersättning än vad de är berättigade till. Men vi vet också att det finns en liten minoritet av personer som inte behöver hjälpen men som ändå skamlöst kommer att vilja utnyttja välfärdssystemen för sin egen vinnings skull. Även om de utgör en lite andel, är de tillräckligt många för att motivera att åtgärder vidtas mot dem, säger Nils Öberg.

Ett omedelbart exempel är ökat informationsutbyte mellan myndigheterna.

– På Försäkringskassan har vi, precis som flera andra myndigheter, ett utvecklat system för riskbedömningar och tidig upptäckt av missbruk. Missbrukar man förmåner som Försäkringskassan ansvarar för räknar jag med att man också kommer att försöka göra det på annat håll. Vi kommer därför att ytterligare prioritera våra ansträngningar att låta andra utbetalande och rättsvårdande myndigheter ta del av de indikationer vi fångar upp. Jag räknar med att andra myndigheter i sin tur kommer att göra detsamma.

Samtidigt är det oerhört viktigt att förstärkta åtgärder för att motverka bidragsbrott inte försvårar för den majoritet som nu behöver utbetalningarna mer än någonsin, betonar Nils Öberg.

– Alla myndigheterna är överens om att vi måste balansera det faktum att det måste vara enkelt och effektivt för mottagarna att få tillgång till det stöd som behövs, samtidigt som vi behöver kunna stävja missbruk och brott.

Fakta:

  •  Initiativet MUR - Motståndskraft hos Utbetalande och Rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott i välfärdssystemen, initierades av Försäkringskassan i december 2019.
  • Syftet med initiativet MUR är att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat, långsiktigt samarbete mellan myndigheterna för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund.
  • Följande myndigheter är med i samarbetet: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket samt Åklagarmyndigheten.
  • Det långsiktiga samarbetet bedrivs inom fem arbetsgrupper med följande fokusområden: Lagen om underrättelseskyldighet, informationsutbyte, gemensam riskanalys, attityder och sociala normer och sammanhållen identitetsförvaltning.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Kraftig ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning7.5.2020 09:11:01 CESTPressmeddelande

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) har ökat kraftigt under årets första månader. Under april i år fick föräldrar och närstående ersättning för vård av barn för 1,3 miljarder kronor. För samma period året innan låg siffran på 683 miljoner kronor. Ungefär 100 000 fler föräldrar och barn var hemma med ersättning i april 2020 än som var fallet i april 2019. Det visar Försäkringskassans statistik som publiceras idag.

Statens kostnader för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-194.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Statens kostnader för socialförsäkringen väntas öka under 2020 till följd av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ersättning för höga sjuklönekostnader. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 10 miljarder på grund av utbrottet av covid-19. Samtidigt väntas utgifterna för det statliga tandvårdsstödet sjunka under 2020 – även det en direkt konsekvens av virusutbrottet.

Färre ansökte om sjukpenning under 201922.4.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Det totala antalet pågående sjukfall i Sverige minskade något under 2019, och även startade sjukfall på grund av psykisk ohälsa minskade under året. Antalet nybeviljade ansökningar om aktivitetsersättning ökade under 2019 medan antalet personer som nybeviljades sjukersättning fortsätter ligga stabilt på en historiskt sett låg nivå. Detta visar den årliga rapporten Sjukfrånvarons utveckling som Försäkringskassan lämnade till regeringen den 22 april 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum