Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen om budgeten: Rätt att göra rätt, men sluta också att göra fel

Dela

Naturskyddsföreningen har granskat regeringens budget. Föreningen välkomnar att miljöbudgeten har förstärkts kraftigt med 55 procent jämfört med mandatperiodens första budget av M och KD, så att den uppgår till 22 miljarder per år. Ökade satsningar på klimatomställning och skydd av värdefull natur är helt nödvändiga i en tid av akut klimat- och naturkris. För att minska utsläppen räcker det emellertid inte att göra rätt, utan regeringen måste också sluta göra fel och slopa statligt stöd till verksamheter som direkt motarbetar klimatmålen. Fyra klimatskadliga subventioner, motsvarande 11 miljarder kronor, måste snarast avvecklas, kräver Naturskyddsföreningen.

Regeringens stora satsning på skydd av värdefull natur är mycket välbehövlig och välkommen. Satsningen innebär ytterligare 2,4 miljarder kronor under 2022 till skydd av värdefull natur och är den största enskilda förstärkningen av anslaget som hittills gjorts. På så vis kan det bildas fler naturreservat, och markägare kan få ersättning för skydd av skog. Fortsatta satsningar på skydd och en omställning till ett hållbart skogsbruk kommer emellertid att behövas för att stoppa utarmningen av ekosystemen.   

"Den stora satsningen på skydd av värdefull natur är mycket glädjande både för de över tvåtusen arter som är hotade i Sverige och för oss människor som är beroende av livskraftiga ekosystem. Fler skyddade områden till skogs och till havs ger hotade växter och djur bättre livsförutsättningar. Det går inte att nog understryka hur viktigt detta är, liksom att ställa om till ett hållbart brukande av våra naturresurser i en tid när livsviktiga ekosystem utarmas, i en allt snabbare takt" säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.  

Inom klimatpolitiken finns det också positiva nyheter i regeringens budget, inte minst åtgärder för ett mer hållbart transportsystem, såsom ett skärpt bonus-malus-system, satsningar på såväl järnväg som kollektivtrafik, samt stöd till elektrifiering av vägtransporter. Regeringen gör välkomna förstärkningar på investeringar i samhällets och industrins omställning, särskilt industriklivet, klimatklivet och energisteget. 
Naturskyddsföreningen välkomnar också att regeringen inför ett kompetenslyft för omställning samt stärker stort anslaget för klimatanpassning. 
 

De styrmedel som finns på plats är dock långt ifrån tillräckliga för att få till den utsläppsminskning som krävs för att möta den akuta klimatkrisen. Utöver ett förbud mot fossila bränslen måste alla statliga investeringar som leder till stora utsläpp upphöra, och staten måste sluta subventionera verksamhet som direkt motverkar klimatmålen. 

"Sommarens väderhändelser och den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar tydligare än någonsin att vi befinner oss i ett skenande klimat. Samtidigt minskar utsläppen inte i närheten av den takt som krävs. Den svenska regeringen lanserar i budgeten många välkomna klimatsatsningar och har påbörjat ett arbete med att avveckla klimatskadliga subventioner. Men för att snabbt minska utsläppen räcker det inte att göra rätt, det gäller också sluta göra fel. Det är hög tid att gå från ord till handling och avveckla alla klimatskadliga subventioner" säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.  

Naturskyddsföreningen anser att fyra subventioner som belastar statsbudgeten med över 11 miljarder kronor snarast ska avvecklas. 

  1. Reformera reseavdraget: 1,3 miljarder kr
  2. Beskatta inrikes flygbränsle:1 miljard kr
  3. Avskaffa dieselrabatt för jord- och skogsbruk: 0,8 miljarder kr
  4. Inför likabeskattning av diesel och bensin  8,5 miljarder kr  
    Totalt: 11,6 miljarder  

Naturskyddsföreningen vill också kommentera följande i regeringens budget.  

Välkommet kompetenslyft för omställning: Samhällets kapacitet behöver stärkas på flera sätt för att ställa om, och arbeten i utsläppsintensiva branscher behöver skiftas till nya gröna jobb. Naturskyddsföreningen har efterfrågat en riktad satsning på utbildningsinsatser och välkomnar därför kompetenslyftet för klimatomställningen och omställningen till en cirkulär ekonomi.  

Bra startpeng för klimatanpassning: Det är på tiden att det införs ett ordentligt anslag för klimatanpassning. 500 miljoner kronor om året är en startpeng, men satsningarna kommer sannolikt behöva förstärkas, inte minst på kommunal nivå.  

Koldioxidlagring med obeprövad teknik: Regeringen satsar stort på bio-CCS som ska fånga in och lagra biogen koldioxid. Det är dock en osäker och energikrävande teknik med begränsad potential. Naturskyddsföreningen vill lyfta potentialen för ökad kolinlagring i våra skogar genom ett mer naturnära skogsbruk med längre omloppstider, vilket dessutom skulle främja den biologiska mångfalden. 

Välkommen men blygsam satsning på att ägodela: Skatteavdraget för uthyrning av personliga tillgångar och momssänkningen på reparationer är ett steg i rätt riktning, men har endast potential att göra skillnad på marginalen. För att komma tillrätta med den stora resursförbrukning som dagens produktion och konsumtion av konsumentprodukter innebär behöver dessa åtgärder kompletteras med innovativa och skärpta styrmedel, såsom krav på ekodesign och återvinningskvoter.  

Viktiga satsningar på dricksvatten och havsmiljö. Naturskyddsföreningen välkomnar att medel avsätts specifikt för arbetet med miljögiftet PFAS och till Länsstyrelsernas arbete med dricksvattenförsörjning och vattenskyddsområden. Det är också positivt att regeringen avsätter medel för att genomföra en havsmiljöproposition baserat på Miljömålsberedningens förslag, samt ökar anslaget för havs- och vattenmiljö. Miljömålsberedningen bedömer att havs- och vattenmiljöarbetet är underfinansierat och därför är det oroväckande att regeringen avser att minska budgeten för 2023 och 2024.  

Jordbrukssatsning måste stärka biologisk mångfaldRegeringens tillskott till jordbruket har potential att främja biologisk mångfald och minska klimatpåverkan, men det förutsätter riktade satsningar till bland annat naturbete och våtmarker.  

Begränsad satsning på hållbart byggande: Det är positivt med satsningarna på hållbart byggande, men det är med väldigt små medel detta ska göras för en bransch som har ett stort klimatavtryck och behöver ställa om i en väldigt hög takt.  

Bistånd: Det är positivt att utgiftsramen för internationellt bistånd upprätthålls och att enprocentsmålet av beräknad BNI kvarstår. Människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer är de mest sårbara för klimatförändringarnas konsekvenser och utarmningen av biologisk mångfald.  Svensk biståndspolitik har goda förutsättningar att fortsatt bidra till att bygga upp hållbara och miljömässigt motståndskraftiga samhällen globalt.  

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Industrins frikort från klimatkrav en feltolkning – måste rättas till21.10.2021 07:10:19 CEST | Pressmeddelande

De företag i Sverige som ingår i EU:s utsläppshandel har felaktigt sluppit kompletterande klimatkrav under alla år. Naturskyddsföreningen välkomnar att Klimaträttsutredningen (SOU 2021:21) nu klargör att det går att ställa klimatkrav på dessa verksamheter. Men utredningen lyckas inte presentera ett förslag på hur befintliga verksamheters tillstånd ska kunna omprövas. Ett förbud mot användning av fossil energi till 2030 skulle lösa problemet, skriver Naturskyddsföreningen i sitt remissvar till utredningen.

INBJUDAN: Pressträff om klimatkrisen – Vad står på spel vid FN:s klimattoppmöte?   20.10.2021 13:19:45 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff den 26 oktober om FN:s klimattoppmöte i Glasgow – ett helt avgörande möte för att världen ska ha en chans att begränsa de värsta effekterna av klimatförändringarna. Vid pressträffen lyfts bland annat vilka knäckfrågorna är, vad Sverige och EU prioriterar och vilka förväntningar miljörörelsen har. Deltagare är Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Sveriges biträdande chefsförhandlare och Fältbiologernas ordförande.

Om Cementa ges tillstånd drar vi beslutet inför Högsta förvaltningsdomstolen20.10.2021 08:08:07 CEST | Pressmeddelande

Cementa förväntas inom kort ges tillstånd till fortsatt kalkbrytning på Gotland utifrån riksdagens nya undantagslag ”Lex Cementa”. Detta trots att problemet med cementbrist ser ut att redan vara löst. Om Cementa ändå ges tillstånd av regeringen kommer vi att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, skriver Naturskyddsföreningen på DN debatt i dag.

Svenska hotade djur lever upp i 3D hos Google – Google och Naturskyddsföreningen vill öka kunskapen om hotade djur13.10.2021 12:07:05 CEST | Pressmeddelande

Fem hotade djur kan från och med idag upplevas virtuellt i 3D genom Googles sökmotor. Sök till exempel på fjällräv, tumlare i Östersjön eller vitryggig hackspett så framträder djuren på mobilskärmen i naturlig storlek på nära håll – som om de befann sig i samma rum eller på samma plats – för möjlighet att uppleva deras ljud, rörelseförmåga eller kanske ta en bild tillsammans. Den nya funktionen lanseras globalt i samband med att FN:s konferens om biologisk mångfald äger rum och är framtagen i samarbete med Naturskyddsföreningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum