Mobility Sweden

Nedjusterad prognos till följd av fortsatta störningar i leverantörskedjorna

Dela

- Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med ca 14 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett stort problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin - som medför att leveranstiderna blir ännu längre och kostnaderna ökar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Mobility Swedens prognos för 2022 revideras ned till 300 000 personbilar

- Kriget i Ukraina samt omfattande nedstängningar på grund av pandemin i Kina medför stora störningar i globala leverantörskedjor som slår fortsatt hårt mot fordonsindustrin. Bristen på flera nyckelkomponenter tvingar den globala fordonsindustrin att reducera produktionen och i vissa fall stoppa den temporärt. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden med både längre leveranstider och högre kostnader. Positivt är emellertid att efterfrågan är fortsatt stark och orderböckerna välfyllda, men det redan pressade utbudet utgör en betydande flaskhals och ger allt längre leveranstider. Detta medför att vi återigen reviderar ned vår prognos för innevarande år till 300 000 nya personbilar och behåller prognosen på 40 000 lätta lastbilar. Prognosen präglas fortsatt av mycket hög osäkerhet och vi kommer löpande att se över den, säger Mattias Bergman.

47 procent av personbilarna var laddbara och näravar fjärde en elbil

- Andelen laddbara bilar uppgick till drygt 47 procent i maj, med en relativt jämn fördelning mellan elbilar och laddhybrider. Under perioden januari-maj uppgår andelen laddbara bilar till ca 51 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 37procent i fjol, säger Mattias Bergman.

- Kostnadsökningarna är omfattande i spåren av flaskhalsar och accelererande energi- och andra råvarupriser. Detta leder till att fordonspriser kommer att öka mer än inflationen, på grund av det höga innehållet av metaller vars kostnader har rusat. Konsekvensen blir att ca 25 procent av årets registrerade klimatbonusbilar, som före kriget låg under pristaket nu ligger över. Mobility Sweden anser därför att regeringen bör justera det planerade bonustaket den 1 juli från 700 000 till 800 000 kronor för att inte kraftigt minska utbudet av laddbara bilar för konsumenterna, samt att senarelägga ikraftträdandedatumet till efter årsskiftet för ge konsumenter bättre framförhållning och att ha en bättre bild över de krigets effekter på kostnader,säger Mattias Bergman.  

- Privatkunder fortsätter att vara drivande i att elektrifieringen ökat tempot, vilket beror på att många nya modeller i olika prissegment lanserats sedan i slutet av 2021. Privatleasing har även blivit den vanligaste finansieringsformen för laddbara bilar i denna kundgrupp, med två av tre laddbara bilar som var privatleasing 2021. De förändrade förmånsreglerna har samtidigt medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna, även om detta segment är fortsatt viktigt för att driva omställningen, fortsätter Mattias Bergman.

En ökning för lätta lastbilar – men Bonus-malus systemet behöver förändras

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 2 983 i maj, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört samma månad i fjol. Hittills i år har dock registreringarna minskat med drygt 23 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala 36 månader, vilket delvis förklarar årets minskning. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och orderböckerna är fyllda. Den 1 juni skärps malusen återigen, men vi ser inte samma uppsving i registreringarna under maj som mars i fjol inför malushöjningen den 1 april. En bidragande orsak är säkerligen att bristen på halvledare och andra komponenter medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet i fjol, säger Mattias Bergman.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 9 procent under maj månad, 269 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 360 jämfört med 879 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning. Den höjda fordonsskatten från och med idag för nyregistrerade lätta fordon slår särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Man bör inte heller införa det planerade pristaket för bonusen den 1 juli för lätta lastbilar då det rör sig om ett yrkesredskap med ett högre inköpspris, fortsätter Mattias Bergman.

Uppgång för tunga lastbilar och kraftig ökning av bussregistreringar

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 510 fordon i maj, en ökning med ca 4 procent. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 2 124, vilket är en minskning med drygt 11 procent. Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som har en dämpande effekt, säger Mattias Bergman.

- Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt i maj med 189 procent jämfört med samma månad i fjol och 260 bussar registrerades. Uppgången kan härledas till offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar då pandemin klingar av. Under perioden januari-maj registrerades 441 bussar, vilket är en ökning med ca 25 procent. Under maj registrerades 36 elbussar vilket motsvarade ca 14 procent av månadens registreringar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till drygt 18 procent jämfört med 39 procent januari-maj 2021, avslutar Mattias Bergman.

Registreringsperioden för maj omfattar registreringar från 1 till och med 31 maj. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar maj 2022”.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

    • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

    • Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad1.8.2022 09:07:39 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och i juli registrerades 17 834 nya bilar, vilket är ca 6 procent fler jämfört med juli förra året. I fjol bromsade dock registreringarna in efter en kraftig ökning i juni efter förändrade skatteregler. Hittills i år har 162 016 nya personbilar registrerats, vilket är ca 15 procent färre jämfört med i fjol. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi de senaste månaderna ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Färre registreringar under juni samt första halvåret för alla fordonsslag utom bussar1.7.2022 09:44:02 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och under första halvåret registrerades 144 182 nya personbilar, vilket är en minskning med nära 17 procent jämfört med i fjol. I juni registrerades 26 088 nya bilar, vilket är ca 28 procent färre jämfört med juni förra året. I fjol fick registreringarna en ordentlig skjuts uppåt, vilket berodde på att nya beräkningsgrunder för förmånsvärden infördes den 1 juli som gav höjd skatt för nya tjänste- och förmånsbilar. Detta bidrar till årets stora nedgång i juni. Samtidigt fortsätter utbudsproblemen att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Stora störningar i globala leverantörskedjor fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin till följd av både kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsek

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum