Skogsstyrelsen

Negativ trend för miljötillståndet i skogen

Dela

Skogsstyrelsen bedömer att utvecklingen av miljön i Sveriges skogar på kort sikt är negativ. Det framgår av Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Foto: Karin Ekströmer
Foto: Karin Ekströmer

Skogsstyrelsen konstaterar att de åtgärder som görs för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade och känsliga arter inte är tillräckliga.

– För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Faktorer som påverkar utvecklingen i negativ riktning är bland annat att

  • en stor del av Skogsstyrelsens anslag för områdesskydd har gått till intrångsersättningar i fjällnära skog istället för till biotopskydd och naturvårdsavtal
  • livsmiljöer för hotade och känsliga arter minskar
  • det fortsatt saknas kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden
  • inventeringar visar en hög andel skadade kulturlämningar
  • mycket arbete återstår för att skapa en fungerande grön infrastruktur, vilket är centralt för bevarandet av biologisk mångfald och flera viktiga ekosystemtjänster.

Viktiga insatser måste fortsätta

Genomförda åtgärder har inte varit tillräckliga för att stoppa förlusten av viktiga livsmiljöer i skogslandskapet. Många betydelsefulla åtgärder har dock genomförts för att förbättra tillståndet för miljön i skogen, och miljöarbetet behöver fortgå och förstärkas.

Exempelvis har insatser gjorts för att långsiktigt skydda skogar med höga naturvärden, även om etappmålet för frivilligt och formellt skydd inte nåddes till 2020. Insatser har också genomförts för att öka användningen av hyggesfria skogsbruksmetoder och för att stärka grön infrastruktur. Inom skogsbruket pågår arbetet med att förbättra miljöhänsynen.

– Det är viktigt att tydliggöra att även om insatserna inte är tillräckliga, skulle tillståndet i miljön vara sämre utan dem. Vi måste också komma ihåg att många åtgärder kräver tid innan de ger full effekt i skogen. Den nuvarande skogspolitiken med krav på miljöhänsyn vid avverkning har gällt sedan 1993. Det innebär att de äldsta skogarna som etablerats med lämnad miljöhänsyn inte är äldre än cirka 30 år. Naturvärdena i dessa skogar har förutsättningar att öka för varje år som går, säger Herman Sundqvist.

På längre sikt, och under förutsättning att miljöarbetet stärks och intensifieras, har Skogsstyrelsen tidigare gjort bedömningen att trenden för utvecklingen i miljön kan gå i en positiv riktning. Detta framgår av den fördjupade utvärderingen av miljömålen som senast gjordes 2019.

Läs mer: 

Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 (Levande skogar sid 299)

Fördjupad utvärdering av Levande skogar från 2019

Sveriges miljömål

Mer information:

Camilla Andersson, miljöstrateg, Skogsstyrelsen, 0650-377 90, camilla.andersson@skogsstyrelsen.se

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 036-35 94 30, herman.sundqvist@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsens pressjour, 036–35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se 

Nyckelord

Bilder

Foto: Karin Ekströmer
Foto: Karin Ekströmer
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum