GlobeNewswire

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma

Dela

Företagsmeddelande,Helsingfors1.3.2022kl.9.30(EET)

NexstimAbp:Kallelse tillårsstämma

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bjuder in till bolagets årsstämma den 31 mars 2022 klockan 9.00 (EEST). Årsstämman ordnas undantagsvis utan närvaro av aktieägarna eller deras ombud på Nexstims huvudkontor, Elimägatan 9 B (innergården), 4 våningen, 00510 Helsingfors.

Bolagets styrelse har beslutat om undantagsarrangemangen för årsstämman med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, som riksdagen antog (”375/2021, ”tillfällig lag”). För att begränsa spridningen av pandemin med covid-19 ordnas årsstämman utan att aktieägarna eller deras ombud är fysiskt närvarande på stämman. Detta är nödvändigt för att stämman ska kunna genomföras på ett förutsebart sätt och med hänsyn till aktieägarnas, bolagets medarbetares och andra berörda parters hälsa och säkerhet.

Aktieägarna och ombuden kan delta i stämman och utöva sina rättigheter endast genom att rösta på förhand och lämna motförslag och frågor på förhand på det sätt som framgår av denna kallelse och andra anvisningar från bolaget. Det är inte möjligt att delta i stämman på plats. Anvisningar för aktieägarna finns nedan i avsnitt C ”Anvisningar för deltagarna på årsstämman”.

      A.   Ärendenårsstämmans dagordning


Årsstämman ska behandla följande ärenden:

1STÄMMANSÖPPNANDE

2STÄMMANSKONSTITUERING

Ordförande är advokat Jan Lindberg. Ifall han av vägande skäl är förhindrad att vara ordförande ska styrelsen i hans ställe utse den person som styrelsen anser vara lämpligast för uppgiften. Ordföranden kan utse en sekreterare för stämman.

3VALAVPROTOKOLLJUSTERAREOCHÖVERVAKAREAVRÖSTRÄKNINGEN

Protokolljusterare och övervakare av rösträkningen är bolagets chefsjurist Hanna Kotola. Ifall hon av vägande skäl är förhindrad att vara protokolljusterare och övervakare av rösträkningen ska styrelsen i hennes ställe utse den person som styrelsen anser vara lämpligast för uppgiften.

4FASTSTÄLLELSEAVATTSTÄMMANBLIVITBEHÖRIGENSAMMANKALLAD

5FASTSTÄLLELSEAVNÄRVAROLISTAOCHRÖSTLÄNGD

Närvarande på årsstämman anses vara de aktieägare som röstat på förhand inom den fastställda tidsfristen och som enligt 5 kap. 6 och 6 a § i aktiebolagslagen har rätt att delta i stämman. Röstlängden fastställs utifrån uppgifter som lämnats av Euroclear Finland Oy och Euroclear Sweden AB.

6PRESENTATION AV BOKSLUTET, INKLUSIVE KONCERNREDOVISNINGEN,RAPPORTENFRÅNSTYRELSENOCHREVISIONSBERÄTTELSENFÖR2021

Bolagets årsberättelse, som inbegriper bokslutet och styrelsens rapport samt revisionsberättelsen, och som lagts ut på bolagets webbplats minst tre veckor före årsstämman anses härigenom vara framlagd för årsstämman.

7FASTSTÄLLANDEAVBOKSLUTETOCHKONCERNBOKSLUTET

8RÄKENSKAPSPERIODENSFÖRLUST

Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021 och att förlusten bokförs på förlustkontot.

9BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDEDIREKTÖREN

10BESLUTOMANTALETSTYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen, som har representation från de största aktieägarna, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).

11VALAVSTYRELSELEDAMÖTEROCHSTYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår för årsstämman att

 • Tero Weckroth, Timo Hildén, Martin Forss och Leena Niemistö ska återväljas till i styrelsen, samtliga enligt sitt samtycke.

 • Leena Niemistö ska väljas till styrelseordförande.

Leena Niemistö är fristående från bolaget men inte oberoende i förhållande till betydande aktieägare i bolaget, eftersom hon och Kaikarhenni Oy, där hon har en kontrollerande majoritet, tillsammans äger cirka 15,5 procent (per 24.2.2022) av de registrerade aktierna och rösterna i bolaget. De övriga styrelseledamöterna som föreslås är fristående från bolaget och betydande aktieägarna.

Valberedningen är enig om att de föreslagna ledamöterna och styrelsen som helhet är lämpliga för uppdraget både kollektivt och individuellt, och att Leena Niemistö är lämplig som styrelseordförande.

12BESLUTOMARVODENTILLSTYRELSELEDAMÖTERNA OCHOMRESEERSÄTTNINGAR

Valberedningen föreslår för årsstämman att till de styrelseledamöter som väljs på årsstämman för en mandatperiod som löper ut vid slutet av årsstämman 2023 ska betalas arvoden enligt följande:

 • 36 000 euro till styrelsens ordförande
 • 25 200 euro till de övriga styrelseledamöterna, och
 • att ingen styrelseledamot som deltar i valberedningen får någon ersättning för detta
 • att en styrelseledamot är berättigad till arvode endast under den period som hen är ledamot i styrelsen.

Det fastställs att enligt bolagets policy betalas ersättningen ut i fyra delbetalningar.

Villkorligtaktieandelsprogramochtilldelningåtstyrelseledamöter

Valberedningen föreslår för årsstämman att

 • det villkorliga aktieandelsprogram som infördes 2016 ska fortsättas med ett år för en sjunde intjänandeperiod (2022–2023) för ledamöterna i Nexstim Abp:s styrelse och enligt de villkor som lagts fram på www.nexstim.com.

 • programmets målgrupp ska vara de styrelseledamöter som är fristående från bolaget. En ledamot behöver dock inte vara oberoende i förhållande till aktieägarna i bolaget.

 • ersättningstilldelningen för 2022 ska fastställas i euro.

Syftet med programmet är att knyta deltagarna närmare till bolaget, harmonisera aktieägarnas och deltagarnas mål och därigenom öka värdet på bolaget samt att erbjuda deltagarna ett ersättningsprogram som bygger på att de erhåller och ackumulerar aktier i bolaget.

Tilldelningtillstyrelseledamöterförintjänandeperioden2022–2023

Valberedningen föreslår för årsstämman att bruttobeloppet av ersättningen som betalas till styrelseledamöterna för intjänandeperioden 2022–2023 ska vara

 • 24 000 euro till ordförande

 • 16 800 euro till ledamot.

Ersättningen ska omvandlas till aktieandelar i början av intjänandeperioden 2022. Omvandlingen av ersättningen till aktieandelar ska baseras på handelsvolymens vägda medelkurs för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2021 publicerats. I

programmet motsvarar en aktieandel en aktie i bolaget. Ersättningsbeloppet ska fastställas utifrån aktiekursen på dagen för de betalda aktiernas registrering på värdeandelskontot.

Valberedningen föreslår för årsstämman att ersättningar från programmet ska betalas till styrelseledamöterna som aktier i bolaget inom en månad efter årsstämman 2023. Om en styrelseledamot upphör att vara ledamot av styrelsen före utgången av en intjänandeperiod kommer ingen ersättning att betalas ut till vederbörande på dessa grunder.

Bolaget kommer att hålla inne skatter och anställningsrelaterade kostnader från den kontanta delen av ersättningen enligt gällande lagstiftning.

Rekommendationrörandeägande

Valberedningen föreslår att

 • årsstämman ska rekommendera att de styrelseledamöter som tilldelats aktier som ersättning ska behålla aktierna så länge deras mandat som styrelseledamot kvarstår.

Resekostnader

Valberedningen föreslår vidare att

 • styrelseledamöterna ska betalas ersättning för rimliga resekostnader mot uppvisande av kvitto enligt bolagets resepolicy. Detta gäller såväl styrelseledamöter som, i den mån det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i valberedningen.

13VALAVREVISOR

Styrelsen föreslår att CGR-sammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som har utsett CGR Enel Sintonen till huvudansvarig revisor, utses till revisor för en period som utgår vid slutet av följande årsstämma. Den revisor som föreslås har gett sitt samtycke till valet.

14BESLUTOMARVODETILLREVISOR

Styrelsen föreslår att revisorn ska betalas ett skäligt arvode mot faktura som bolaget har godkänt.

15FÖRLÄNGNING AV STYRELSENS BEMYNDIGANDE SOM GAVS VID ÅRSTÄMMAN 2021 ATTBESLUTAOMEMISSIONAVAKTIEROCHANDRASÄRSKILDARÄTTIGHETERSOMBERÄTTIGARTILLAKTIER

Styrelsen föreslår för årsstämman att nuvarande bemyndigande för styrelsen beslutat vid årsstämman förra året förlängs och att styrelsen ges bemyndigande att besluta om (i) emission av nya aktier och/eller (ii) överlåtelse av aktier i bolagets innehav och/eller
emission av sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande villkor:

Rättigheter till aktier:

Bolaget kan emittera nya aktier och överlåta aktier ur sitt innehav

 • till aktieägare i bolaget i samma proportion som de äger aktier i bolaget, eller
 • med avvikelse från aktieägares företrädesrätt som en riktad aktieemission, om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta, exempelvis att aktierna används som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller andra affärsarrangemang (inkl. det arrangemang för minskning av antalet aktier som avses i punkt 15) eller för finansiering av investeringar.

Bolaget kan också emittera nya aktier vederlagsfritt till sig självt. Emission mot vederlag och vederlagsfri emission: Bolaget kan emittera nya aktier eller överlåta befintliga aktier i sitt innehav antingen mot vederlag (emission mot vederlag) eller utan vederlag (vederlagsfri emission). En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta.

Maximalt antal aktier:

Med stöd av bemyndigandet kan styrelsen besluta om nyemission och/eller överlåtelse av aktier i bolagets eget innehav så att det totala antalet emitterade och/eller överlåtna aktier är högst 1 300 000 vilket motsvarar antalet kvarvarande bemyndiganden av bemyndigandet som beslutades på årsstämman 2021.

Emission av särskilda rättigheter:

Styrelsen kan emittera särskilda rättigheter enligt 10 kap 1 § i aktiebolagslagen som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av bolaget. Rättigheter kan också ges bolagets borgenärer så att de förenas med ett villkor om att borgenärens fordran ska kvittas mot aktiernas teckningspris (konvertibel).

Antalet nya eller befintliga aktier som emitteras eller överlåts med stöd av de särskilda rättigheter som bolaget emitterar får sammanlagt vara högst 1 300 000 stycken. Detta antal ingår i det maximiantal som fastställs i punkten ”Maximalt antal aktier” ovan.

Upptagande av teckningslikviden i balansräkningen:

Teckningslikviden och betalningarna för bolagets egna aktier ska upptas i fonden för inbetalt fritt eget kapital i balansräkningen.

Övriga villkor och giltighet:

Styrelsen beslutar om alla andra frågor som hänför sig till bemyndiganden.

Bemyndigandena gäller fram till nästa årsstämma från av denna årsstämmobeslutet. Bemyndigandet återkallar det bemyndigande som lämnats av årsstämman 2021 att besluta om nyemission enligt detta beslut att besluta om aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier men inga andra bemyndigandena.

16STÄMMANSAVSLUTANDE

      B.   Framlagdadokumentinförårsstämman


Denna stämmokallelse, som innehåller de fullständiga förslagen till årsstämman, samt bolagets ersättningsrapport, finns framlagda på Nexstim Abp:s webbplats på https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings/ samt fås på bolagets huvudkontor. Ersättningsrapporten finns också som bilaga till denna stämmokallelse.

Nexstim Abp:s bokslut, koncernbokslut, styrelsens rapport och revisionsberättelse läggs ut på ovan nämnda webbplats senast 10 mars 2022. Stämmoprotokollet publiceras på ovan nämnda webbplats senast 14 april 2022.

      C.   Anvisningarfördeltagarnaårsstämman


För att begränsa spridningen av pandemin med covid-19 ordnas årsstämman utan att aktieägarna eller deras ombud är fysiskt närvarande på stämman. Aktieägarna och ombuden kan delta i mötet och utöva sina rättigheter endast genom att förhandsrösta och lägga fram motförslag och frågor inom de begränsningar som fastställs i lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen.

Aktieägarna och ombuden kan inte heller delta i årsstämman i realtid via datakommunikationssystem.

      1.   Aktieägaresomärregistreradeiaktieägarförteckningen


Varje aktieägare som 21 mars 2022 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Oy har rätt att delta i årsstämman. En aktieägare vars aktier är registrerade på hens personliga finska värdeandelskonto är också upptagen i aktieägarförteckningen.

      2.   Anmälanochförhandsröstningföraktieägaresomärregistreradeiaktieägarförteckningen


Anmälan till stämman samt förhandsröstningen börjar 20 mars 2022. Aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen och som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig till stämman och förhandsrösta senast 28 mars 2022 klockan 10.00 (EEST) för ägare till förvaltarregistrerade aktier och kl 16.00 (EEST) för övriga, vid vilket klockslag anmälningarna och rösterna ska ha inkommit till bolaget.

Aktieägarna kan anmäla sig och rösta på följande sätt:

      a)   På bolagets webbplats på https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings/: Fysiska personer anmäler sig och förhandsröstar med stark autentisering (bankkoder eller mobilcertifikat) och juridiska personer med FO-nummer och värdeandelskontots nummer.


      b)   Per post eller e-post: Aktieägare som förhandsröstar per post eller e-post ska hämta röstningsblanketten från bolagets webbplats och skicka den till Euroclear Finland Oy per post på adressen Euroclear Finland Oy, Årsstämma/Nexstim Abp, PB 1110, 00101 Helsingfors, eller per e-post till yhtiokokous@euroclear.eu.


Om aktieägaren deltar i årsstämman genom att skicka förhandsrösterna per brev till Euroclear Finland Oy innan tidsfristen för anmälan och förhandsröstningen löper ut,
anses detta utgöra en anmälan till årsstämman förutsatt att aktieägarens meddelande innehåller de uppgifter som krävs för anmälan med förhandsröstningsblanketten. Aktieägarna ska i sin anmälan lämna de uppgifter som krävs, bland annat identifierings- och kontaktinformation. De personuppgifter som aktieägarna uppger i samband med anmälan används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Röstningsanvisningarna för aktieägarna        finns        på        bolagets        webbplats        på https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings/.

Upplysningar lämnas under anmälningstiden också per telefon på +358 9 272 7170 från måndag till fredag klockan 9.00–16.00 (EET eller EEST).

      3.   Ombudochfullmakter


Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud.

Ombudet ska visa upp en daterad fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren.

Mallar för fullmakt och röstningsanvisningar läggs ut på bolagets webbplats på https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings/ senast 10 mars 2022 när tidsfristen för motförslag för omröstningen har löpt ut och bolaget har lagt ut de motförslag som tas med i omröstningen på sin webbplats.

Aktieägare som inte själv förhandsröstar kan avgiftsfritt använda sig av bolagets fullmaktstjänst och ge fullmakt till Leena-Maija Marsio på Advokatbyrå Trust Oy, eller till någon av hen utsedd advokat och/eller jurist som är fristående från bolaget, att företräda aktieägaren och utöva aktieägarens rösträtt på stämman enligt aktieägarens anvisningar.

Den undertecknade fullmakten inklusive förhandsröstningsblanketten ska lämnas till jurist Leena-Maija Marsio per brev eller e-post (kontaktinformationen anges nedan) innan anmälnings- och röstningsfristen löper ut, vid vilken tidpunkt dokumenten ska ha nått advokaten. Bolagets utsedda ombud presenteras på https://www.thetrust.fi/staff/leena-maija-marsio/

Leena-Maija Marsio. Ombudets kontaktinformation är postadress: Advokatbyrå Trust Oy, Fredriksgatan 39 B 15, 00120 Helsingfors, e-post: leenamaija.marsio@thetrust.fi.

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt även genom ombud som hen själv utsett. Ombudet ska förhandsrösta per post eller e-post på det sätt som beskrivs i denna kallelse (ombudet kan inte förhandsrösta via det elektroniska röstningssystemet).

Ombudet ska lämna sin fullmakt inklusive förhandsröstningsblanketten eller motsvarande information per brev till Euroclear Finland Oy, Årsstämma/Nexstim Abp, PB 1110, 00101 Helsingfors, eller per e-post till yhtiokokous@euroclear.eu innan anmälnings- och röstningsfristen löper ut, vid vilken tidpunkt dokumenten eller de motsvarande uppgifterna ska ha inkommit till Euroclear Finland Oy. Fullmakt som lämnats till och mottagits av Euroclear Finland Oy inom anmälningsfristen anses utgöra en anmälan till stämman.

      4.   Ägaretillförvaltarregistreradeaktier


Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med stöd av de aktier som skulle ge ägaren rätt att vara registrerad i bolagets aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Oy på avstämningsdagen för årsstämman, det vill säga 21 mars 2022. Rätten att delta i årsstämman kräver dessutom att aktieägaren med stöd av dessa aktier är tillfälligt registrerad i aktieägarförteckningen hos Euroclear Finland Oy senast 28 mars 2022 klockan 10.00 (EEST). När det gäller förvaltarregistrerade aktier anses detta utgöra en anmälan till årsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid be sin förvaltare lämna de anvisningar som behövs för att bli registrerade i aktieägarförteckningen samt för fullmakter och anmälan till årsstämman. Det kontoförande institutet ska anmäla de förvaltarregistrerade aktiernas ägare, som vill delta i årsstämman, att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid den tidpunkt som anges ovan.

      5.   Aktier registreradehosEuroclearSwedenAB


Aktieägare vars aktier är registrerade i depå hos Euroclear Sweden AB och som önskar delta på bolagsstämman och utöva sin rösträtt ska

 • senast 21 mars 2022 vara registrerad i den förteckning över aktieägare som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.

 • för att upptas i den tillfälliga förteckningen över aktieägare i Nexstim Abp som förs av Euroclear Finland Ab, begära att aktierna omregistreras på deras eget namn i aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB och ordna att det depåförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB (via email till: ISS@euroclear.com) på deras vägnar. Registreringen ska ske senast 23 mars 2022 och därför ska det depåförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

 • begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 25 mars 2022 klockan 17.00 svensk tid.

      6.   Motförslagtillbeslutsförslag

Aktieägare som på det sätt som avses i lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen har minst en hundradel av bolagets samtliga aktier har rätt att framställa motförslag till beslutsförslag och motförslaget ska tas upp till omröstning. Sådana motförslag ska lämnas till bolaget per e-post till agm@nexstim.com senast 9 mars 2022 klockan 10.00 (EET).

De aktieägare som framställer ett motförslag ska i samband med motförslaget lägga fram en utredning över sitt aktieinnehav. Motförslaget tas upp på stämman förutsatt att aktieägaren har rätt att delta i stämman, aktieägaren har anmält sig till stämman och aktieägaren på avstämningsdagen för stämman fortfarande äger minst en hundradel av bolagets samtliga aktier. Om motförslaget inte tas upp på stämman, lämnas de röster som lämnats för motförslaget obeaktade. Bolaget lägger ut de motförslag som tas upp till omröstning på bolagets webbplats på https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings/ senast 10 mars 2022.

      7.   Anvisningarochinformationsamtmöjlighetattlämnafrågorförhand


Aktieägarna kan enligt 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen ställa frågor om ärenden som behandlas på stämman per e post till agm@nexstim.com före 9 mars 2022. Aktieägarnas frågor, bolagets svar på dem samt eventuella motförslag som tas upp till omröstning        läggs ut        på bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings/ senast 25 mars 2022. Aktieägaren kan ställa frågor förutsatt att hen på begäran visar en utredning över sitt aktieinnehav.

Vid datum för denna kallelse till bolagsstämma, daterad 1 mars 2022, har Nexstim Abp totalt 6 686 673 aktier och röster.

Helsingfors den 1 mars 2022

NEXSTIM ABP

Styrelsen

Förmerinformationinbolagetswebbplatswww.nexstim.comellerkontakta

LeenaNiemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

ErikPenserBankAB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kommuniké från Stockwiks årsstämma 202220.5.2022 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Solna den 20 maj 2022 PRESSMEDDELANDE Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörÅrsstämman beslutade att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska skeÅrsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Oskar Lindström och Olof Nordberg. Årsstämman beslutade vidare nyval av Ewa Linsäter och Ulrika Malmberg Livijn. Vidare beslutades om omval av Rune Rinnan till styrelseordförandeÅrsstämman beslutade att fastställa arvoden åt styrelsen i enlighet med valberedningens förslagÅrsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Tobias Stråhle fortsatt ska vara huvudansvarig

Saniona uppdaterar om pågående granskning av tesofensin i Mexiko20.5.2022 09:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 20 maj 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar,meddelar idag att denmexikanska tillsynsmyndigheten Comisión Federal para la ProteccióncontraRiesgosSanitarios (COFEPRIS) på sitt Twitter-konto har publicerat att den tekniskakommittén för nya molekyler (El Comité de MoléculasNuevas) inte har kunnat lämna ett positivt yttrande avseende tesofensin, detta efter ett möte som hölls den 18 maj 2022. Uttalandet på Twitter innehåller inga detaljer och ingen förklaring till ställningstagandet. Ansökan för tesofensin har, som en del av den pågående granskningsprocessen, den 18 maj 2022 granskats av en teknisk kommitté för nya molekyler hos COFEPRIS. Sanionas samarbetspartner Productos Medix, S.A de S.V, (Medix) har ännu inte mottagit något officiellt utlåtande från COFEPRIS. Medix har därför inte möjlighet att kommentera uttalandet och vilka eventuella följder det kan ha för ansökningsprocessen rörande tesofens

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 202120.5.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Truls Baklid, CEO, +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO, +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/ Kortnamn: Hoylu Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se Publicering Informationen lämnades, genom ovanstående kon

Årsstämma i Active Biotech AB19.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknad

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition ansöker om start av klinisk fas 2-studie med golexanolon19.5.2022 08:01:00 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 19 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har lämnat in en ansökan (CTA) till den ungerska läkemedelsmyndigheten om godkännande att starta en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten golexanolon i patienter som drabbats av primär biliär kolangit. Studien planeras att genomföras vid ett flertal europeiska kliniska prövningscentra. Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon tillhör en ny klass av läkemedel som modulerar aktiviteten i GABAA-receptorn i syfte att motverka kognitiva störningar som uppstår i samband med leversjukdom och associerad inflammation i hjärnan. Golexanolon utvecklas inom indikationerna primär biliär kolangit (PBC), som leder till inflammation och nedbrytning av gallgångarna, och hepatisk encefalopati (HE; leverkoma). Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska fas 2-studien kommer att jämföra golexanolon mot placebo i upp till 150 patienter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum