NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Dela

Företagsmeddelande, Helsingfors den 26 februari 2021 kl. 9.00

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) rapporterar i dag om bokslutet för hela räkenskapsperioden 2020 (1/1–31/12 2020) samt andra halvåret 2020 (1/7–31/12 2020).

Viktiga händelser, juli–december 2020

 • Bolaget fortsatte åtgärderna för att minimera effekterna av covid-19-pandemin och fokuserade på att generera lönsam ökning av omsättningen. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde bolaget utmärkta framsteg genom att sälja nio nya NBS-system, varav tre levererades till USA och sex till EU och den övriga världen. Sammanlagt tre nya NBT®-system installerades på olika anläggningar i USA och Europa för behandling av egentlig depression (MDD).
 • Halvåret 1/7–31/12 2020 var bolagets bästa andra halvår någonsin, mätt i omsättning och rörelseresultat. Omsättningen uppgick till 2,5 miljoner euro (H2 2019: 2,1 mn euro) och rörelseresultatet till -1,5 miljoner euro (H2 2019: -3,2 mn euro).
 • Omsättningen ökade under andra halvåret inom NBS med 4 procent och uppgick till 1,3 miljoner euro (H2 2019: 1,2 mn euro) och inom NBT med 35 procent till 1,2 miljoner euro (H2 2019: 0,9 mn euro).
 • Under andra halvåret 2020 lanserade vi i Finland två medicinska pilotstudier i användning av NBT®-systemet med kortare behandlingsprotokoll. De fokuserar på svår depression och behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta och genomförs på universitetssjukhusen i Kuopio respektive Helsingfors.

Viktiga händelser efter rapportperioden

 • Bolaget kallade aktieägarna till en extrastämma för att besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och tilldelning av optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Extrastämman hålls måndagen 1 mars 2021.           

Om bolaget

     Nexstim är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).

     Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi. 

NBT®

 • Nexstims NBT®-plattform bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Bolaget har två pågående pilotstudier i korta behandlingsprotokoll med NBT för behandling av svår depression och behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta.
 • Aktiv bas med 31 installerade system för kommersiell användning på tre kontinenter.

NBS

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
 • NBS-system har sålts till cirka 170 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.


VD Mikko Karvinen har ordet

År 2020 var för Nexstim en tid av anpassning och justering av affärsverksamheten enligt den hälsokris och ekonomiska kris som drabbade världen till följd av covid-19-pandemin. Vårt första svar på krisen orsakad av covid-19 var ett sparprogram avsett att skydda våra likvida tillgångar. Vi ville också säkerställa att våra många kunder inom NBS och NBT® kan fortsätta driften av systemen i den nya och mycket svåra omvärlden. Därtill tog vi snabbt i bruk digitala sälj- och marknadsföringsmetoder som hjälpte oss att hålla igång tillväxten under året. Jag är stolt över det fina teamarbetet på Nexstim under dessa krävande omständigheter. Ett bevis på det är att bolaget gjorde sitt bästa finansår hittills enligt flera indikatorer, bland annat en rekordintäkt. Det gläder mig också att vi samtidigt har lyckats med värna om medarbetarnas och deras familjers hälsa och säkerhet.

År 2020 var det första året då vi verkställde vår nyligen omarbetade strategi för 2020–2024. Nexstim möjliggör även framöver individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Strategins fokus är fortsättningsvis på terapeutiska indikationer, och de nya kortare behandlingsprotokollen hör nu till kärnan i affärsutvecklingen. Enligt vår bedömning kan de radikalt förändra området för TMS-behandling där vi utför pilotstudier för att visa behandlingens förbättrade effekt och de många fördelarna med en kortare behandlingstid. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet. I framtiden är det möjligt att fallen är svårare och kräver oftare vård på sjukhus. Vi fortsätter våra forskningsbaserade insatser för att utifrån de nya indikationerna främja användningen av Nexstims system för navigerad TMS i banbrytande behandlingsformer.

NBS-verksamheten gav bolaget betydande intäkter helåret 2020, då omsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 2,2 miljoner euro (2019: 1,8 mn euro). Försäljningen gick bra speciellt i USA där vi trots covid-19 kunde sälja och installera sex nya NBS-system under 2020. Det lyfte bolagets totala omsättning med 23 procent för helåret 2020 till ett nytt rekord på 4,1 miljoner euro (2019: 3,3 mn euro). Vi kunde också säkerställa kontinuiteten i vår NBS-serviceverksamhet i den svåra kundmiljön och förlorade inga av våra serviceavtalskunder då verksamheten inom neurokirurgi fortsatte på sjukhusen i stort sett som förut trots hälsokrisen. Under 2021 kommer vi att fortsätta investera i NBS-verksamheten bland annat genom att rekrytera nya medarbetare till säljteamet i vår organisation i USA.

Under 2020 drabbades NBT®-verksamheten något mer av covid-19-pandemin. På grund av lokala nedstängningsåtgärder var vårdcentraler och sjukhus som använder NBT® tvungna att begränsa behandlingarna och detta påverkade försäljningen av system och service samt engångsartiklar speciellt i USA. Vi tvingades också att drastiskt minska säljpersonalen i våra dotterbolag med anledning av bolagets sparprogram. De nödvändiga åtgärderna för att trygga bolagets kassa drabbade speciellt försäljningen av NBT®-system. Trots de negativa effekterna ökade omsättningen för NBT-verksamheten med 28 procent helåret 2020 och uppgick till 2,0 miljoner euro (2019: 1,5 mn euro). Under 2020 levererade och installerade vi sammanlagt 8 nya NBT®-system, varav sex i USA och två i Europa och den övriga världen där de används för behandling av svår depression. Vid utgången av 2020 omfattade den aktiva basen av NBT®-system i världen 31 installationer (16 i USA och 15 i Europa och den övriga världen) som användes för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera det bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i metoder för behandling av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och självmordrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling som är separat från nuvarande behandling av egentlig depression. I syfte att fördjupa våra insikter i användningen av NBT®-systemet med kortare behandlingsprotokoll lanserade vi två pilotstudier i Finland under 2020. De fokuserar på svår depression och kronisk neuropatisk smärta och genomförs på universitetssjukhusen i Kuopio respektive Helsingfors. Vi förväntar oss de första resultaten av studier om svår depression inom en nära framtid. Nexstim vill ligga i framkant inom forskning och kommersiell utveckling av detta nya behandlingsprotokoll som kan vara revolutionerande för hela TMS-sektorn.

Förutom den bättre kommersiella utvecklingen av NBT®-system såg vi också en fortsatt expansion av försäljningen, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Genom att NBT®-verksamheten står för en större andel av den totala omsättningen kommer också andelen av omsättningen för fortlöpande verksamheter att öka. Under helåret 2020 härrörde 86 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen inom behandlingsverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). Helåret 2020 uppgick den genomsnittliga omsättningen i behandlingsverksamheten till 71 tusen euro per NBT®-utrustning.

Nexstims kassa per 31 december 2020 var sammanlagt 3,5 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos. Under 2020 lyckades vi speciellt tack vare sparåtgärderna och den starkare bruttomarginalen minska det negativa kassaflödet till -2,7 miljoner, jämfört med -6,7 miljoner euro för 2019. Lånebördan lättade i april 2020 då Innovationsfinansieringsverket Business Finland beslutade att efterskänka sammanlagt cirka 0,9 miljoner euro av lån som beviljats till tre av Nexstim Abp:s produktutvecklingsprojekt. För att finansiera affärsverksamheten och bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 2,2 miljoner euro nytt kapital genom en företrädesemission våren 2020.

Inom den operativa verksamheten är 2021 det första helåret då vi verkställer bolagets nya strategi. Vi kommer att fokusera investeringarna på att åstadkomma snabbare försäljningsökning samtidigt som vi vill säkra serviceverksamheten och öka användningen av de installerade NBS- och NBT®-enheterna. Medan vi driver verksamheten kommer vi också att hålla ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas. Vi arbetar också för att utöka antalet installerade NBT®-system för behandling av svår depression, främst genom samarbete med högt skattade partner i enlighet med vår förnyade strategi. Vårt särskilda fokusområde är den stora marknaden i USA samt valda insatser inom EU.

Samtidigt vill vi fortsätta arbetet för att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. Med ett större antal patienter och genom pilotstudier med de nya kortare behandlingsprotokollen kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system på våra viktigaste marknadsområden i USA och inom EU. Vi planerar att fortsättningsvis dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata. I oktober 2020 kunde vi rapportera utfallet för de första 108 patienter som slutfört behandling med NBT® för egentlig depression på vårdcentraler i USA. Cirka 42 procent av dessa patienter nådde klinisk remission och 74 procent visade klinisk respons vid slutet av behandlingen. Vi fortsätter att registrera dessa värdefulla patientdata och siktar på ett register med över 200 patienter vid utgången av 2021. I takt med att vi bygger upp en patientdatabas kommer vi att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression.

Trots att pandemin med covid-19 fortfarande påverkar vår omvärld ser vi fram emot 2021 som är det första hela året med bolagets omarbetade strategi. Jag vet att Nexstim-teamet kommer att arbeta hårt för att öka det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas.


Nyckeltal

Tusen euro7–12/2020
6 mån.
7–12/2019
6 mån.
1–12/2020
12 mån.
1–12/2019
12 mån.
Nettoomsättning2 499,52 130,74 114,03 348,1
Personalkostnader-2 134,2-2 634,0-3 731,5-4 713,0
Övriga rörelsekostnader-1 065,6-1 679,3-2 429,3-3 647,5
Avskrivningar och nedskrivningar-177,7-319,3-366,9-524,6
Rörelsevinst/-förlust-1 496,2-3 155,5-3 332,7-6 517,5
Räkenskapsperiodens vinst/förlust-2 952,5-3 117,8-4 121,6-6 782,6
Vinst per aktie (euro)-0,01-0,07-0,02-0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet-1 164,1-3 002,5-2 724,7-6 681,5
Kassa och bank3 455,84 266,23 455,84 266,2
Summa eget kapital-1 469,1-740,1-1 469,1-740,1
Soliditet (%)-28,25-8,49-28,25-8,49
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)436 622 756  62 789 630  436 622 756  62 786 630  
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)439 622 756  42 146 358267 693 026  27 611 274  
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)478 834 792  64 080 578478 834 792  64 080 578  
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)479 482 049  54 664 246290 420 292  36 392 323  

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen kommer att fortsätta öka 2021 och att räkenskapsperiodens resultat blir negativt.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har skett. Under de kommande åren kommer bolaget att fokusera på finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att hålla sig till en mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget förväntar sig inte att kunna lämna någon utdelning inom en nära framtid. I de fall utdelning betalas berättigar varje aktie i bolaget till lika stor utdelning.

Vid utgången av räkenskapsperioden 2020 uppgick moderbolagets utdelningsbara eget kapital till 12 353 405,03 euro. Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2020.

Helsingfors den 26 februari 2021

Nexstim Abp

Styrelsen


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Publicering av finansiell information under 2021

Bolaget håller två webbinarier för investerare, analytiker och medier fredagen 26 februari 2021. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Det första webbinariet hålls på finska klockan 13.00 (EET). Det andra webbinariet hålls på engelska klockan 15.00 (EET).

Anvisningar om deltagande i webbinarierna:
Anmälan till webbinarierna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.
Live-webbinarium på finska 26 februari 2021 klockan 13.00 (EET): Anmälan >>>
Live-webbinarium på engelska 26 februari 2021 klockan 15.00 (EET): Anmälan >>>

Halvårsrapport för perioden januari–juni 2021 (H1) publiceras fredag 13 augusti 2021. Nexstims årsredovisning 2020 (förvaltningsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse) publiceras på bolagets webbplats fredag 5 mars 2021. Den preliminära tidpunkten för årsstämma är tisdag 29 april 2021.


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Företagsmeddelande, Helsingfors den 26 februari 2021 kl. 9.00

Bilagor


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma20.4.2021 20:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande,Helsingfors, 20.4.2021 kl.21.00 (EEST) Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma Aktieägarna i bolaget har med en stämmokallelse av 15 april 2021 kallats till Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bolagsstämma som hålls 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Stämmokallelsen innehåller ett skrivfel enligt vilket den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Sverige och 19 maj i Finland. Oaktat det ovannämnda utförs och antecknas överföringen på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Finland och 19 maj i Sverige. Punkt A.15. i kallelsen till extra bolagsstämman har således ändrats som följer (ändringarna i fet stil): Den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdean

MSAB publicerar årsredovisning för 202020.4.2021 20:00:00 CEST | Pressmeddelande

MSABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt bilagt detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post info@msab.com. I moderbolagets resultaträkning har en utdelning erhållits från ett av bolagets utländska dotterbolag om 5.5 MSEK, vilket ej var inkluderat i bolagets bokslutskommuniké. Frågor ställs till: Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 20:00 CEST. Om MSAB MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mju

dLab uppdaterar Tilläggsdokumentet20.4.2021 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Med anledning av pågående registrering av den Övertilldelning som beslutades och genomfördes den 31 mars 2021, har dLab uppdaterat Tilläggsdokumentet inför stundande notering på Nasdaq First North Growth Market. Detta dokument med namn Uppdaterat tilläggsdokument finns på hemsidan www.dlaboratory.com. Certified Adviser G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser avseende noteringen på Nasdaq First North Growth Market, e-post: ca@gwkapital.se, Tel.: 08-503 000 50 För ytterligare information om dLab, vänligen kontakta: Erik Severin VD, Dlaboratory Sweden AB E-post: erik.severin@dlaboratory.com Mobil: +46 73 412 65 24 Om dLab Dlaboratory Sweden AB (publ) är ett svenskt cleantech-bolag som erbjuder en IT-baserad plattform för insamling, analys och presentation av tillståndsinformation för att driva och utveckla framtidens elnät. Bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre strömavbrott. Verksamheten har bedrivits kommersiellt

Årsredovisning 2020 är nu publicerad20.4.2021 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

2021-04-20 PRESSRELEASE Årsredovisning 2020är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se) För mer information om bolaget besök www.arcoma.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Arcomas VD Sanna Rydbe

Acarix publicerar årsredovisningen för 202020.4.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, 20 april 2021 Acarix publicerar årsredovisningen för 2020 Idag, tisdagen den 20 april, publicerar Acarix sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.acarix.com. Årsredovisningen finns även bifogad i pressreleasen. För mer information, vänligen kontakta: Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire. Om Acarix Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CAD-score på skärmen. Presentation av mätresul

Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för första kvartalet 202120.4.2021 11:30:00 CEST | Pressmeddelande

FingerprintCardsAB (Fingerprints™)bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av resultatet för första kvartalet 2021, den 21april 2021 klockan 09:00. Fingerprints vd Christian Fredrikson presenterar rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska. Tid: onsdagen den 21 april 2021, klockan 09:00 CEST. Plats: kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Rapporten finns på https://www.fingerprints.com/ Webbsändningen och presentationsmaterialet finns på https://edge.media-server.com/mmc/p/5dpwm66j där man även har möjlighet att ställa frågor. För media och analytiker: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 9862978. Om Fingerprints Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Vå

dLab noteras på Nasdaq First North Growth Market20.4.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Dlaboratory Sweden AB (publ) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande av handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är onsdagen den 21 april 2021, vilken inleds med en virtuell noteringsceremoni. dLabs aktie kommer att handlas under kortnamnet ”DLAB" med ISIN-kod SE0015658380. Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet ”DLAB TO1" med ISIN-kod SE0015658596. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen. Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har dLab tagit fram ett tilläggsdokument att läsas tillsammans med det EU-tillväxtprospekt som upprättades i samband med den nyss genomförda spridningsemissionen. Båda finns nu tillgängliga på dLabs hemsida, www.dlaboratory.com. Intresserade är välkomna att delta på den virtuella noteringsceremonin, med traditionsenlig klockringning, onsdagen den 21 april klockan 08:40-09:00 CET via följande länk: https://nasdaq

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum