NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)

Dela

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors 14 augusti 2020 kl. 15.00 (EEST)

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)

Viktiga händelser januari–juni 2020

 • Vi fokuserade på att minimera effekterna av covid-19-pandemin och utforma en ny strategi. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde vi goda framsteg genom att sälja fyra nya NBS-system, tre i USA och ett i EU och installera fem nya NBT®-system på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression.
 • Halvåret 1/1–30/6 2020 var det bästa någonsin för bolaget, med avseende på omsättningen, rörelseresultatet och räkenskapsperiodens resultat. Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro), rörelseresultatet var -1,8 miljoner euro (H1 2019: -3,4 mn euro) och räkenskapsperiodens resultat var -1,2 miljoner euro (H1 2019: -3,7 mn euro).
 • Under första halvåret ökade omsättningen för NBS (med 47 %) till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,2 mn euro) och för NBT (med 18 %) till 0,7 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro).
 • Den framgångsrika företrädesemissionen på våren övertecknades och bolaget hämtade in totalt 2,2 miljoner euro nytt bolagskapital.
 • Business Finland beslutade att inte återkräva en del av tre FoU-lån med ränta som beviljats Nexstim Abp:s insatser inom strokerehabilitering. Det efterskänkta beloppet uppgår totalt till cirka 0,9 miljoner euro.
 • Verkställande direktören och styrelseledamoten Martin Jamieson lämnade bägge befattningarna i bolaget och bolagets styrelse utnämnde Mikko Karvinen till verkställande direktör och Joonas Juokslahti till ekonomidirektör.


Om bolaget

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram och marknadsför banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).

Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi. 

NBT®

 • Nexstims NBT®-plattform bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Bolaget planerar att under andra halvåret inleda nya kliniska pilotstudier inom kortare behandlingsprotokoll för både svår depression och kronisk neuropatisk smärta.
 • Den aktiva basen omfattar 28 installerade NBT®-system för kommersiell användning på tre kontinenter.

NBS

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
 • NBS-system har sålts till cirka 170 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.


VD Mikko Karvinen har ordet

Från och med mars 2020 fokuserade Nexstims ledning och medarbetare främst på att minimera covid-19 pandemins följder för affärsverksamheten genom att vidta nödvändiga anpassningsåtgärder och snabbt aktivera ett sparprogram. Åtgärderna gav gott resultat och vi kunde säkerställa kontinuiteten av kundrelationerna inom både NBS och NBT® och öka omsättningen inom bägge segmenten i en mycket svår affärsmiljö. Jag gläder mig över den positiva utvecklingen som enligt flera ekonomiska nyckeltal gav bolagets bästa halvår hittills. Samtidigt som vi förbättrat den ekonomiska prestandan har vi också lyckats se till medarbetarnas välbefinnande och hälsa, så att vi hittills inte har haft några säkerställda fall av covid-19 i något av bolagen inom koncernen.

Det gläder mig att Nexstims styrelse och ledningsgrupp under våren och sommaren, trots hälsokrisen och den ekonomiska krisen med covid-19, har lagt ner tid på att begrunda vår strategi för 2020–2024. Nexstim möjliggör även framöver individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Strategins fokus är fortsättningsvis på terapeutiska indikationer, och de nya kortare behandlingsprotokollen hör nu till kärnan i affärsutvecklingen. Enligt vår bedömning kan de radikalt förändra området för TMS-behandling där vi utför pilotstudier för att bevisa att behandlingen ger ännu bättre effekt än tidigare. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig depression och kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet. I framtiden är det möjligt att fallen är svårare och kräver oftare vård på sjukhus. Vi fortsätter våra forskningsbaserade insatser för att utifrån de nya indikationerna främja användningen av Nexstims system för navigerad TMS i banbrytande behandlingsformer.

Under första halvåret gav NBS-verksamheten betydande inkomster för bolaget då omsättningen ökade med 47 procent och uppgick till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro). Systemet sålde bra i USA där vi trots situationen med covid-19 lyckades sälja och leverera tre nya NBS-system under rapportperioden. Därigenom ökade bolagets totala omsättning under första halvåret 2020 med 33 procent och uppgick till 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro). Vi kunde också säkerställa kontinuiteten i vår NBS-serviceverksamhet i den svåra kundmiljön och vi förlorade inga av våra serviceavtalskunder då verksamheten neurokirurgi fortsatte på sjukhusen i stort sett som förut trots hälsokrisen. Under andra halvåret 2020 kommer vi att fortsätta satsa på tillväxt inom NBS-verksamheten bland annat genom att arbeta för försäkringsgodkännande i USA. Vi fortsätter också att leta efter en långsiktig strategisk partner för bredare kommersiellt utnyttjande av denna diagnostiska affärsverksamhet.

NBT-verksamheten blev svårare drabbad av covid-19-pandemin under första halvåret 2020. Kliniker och sjukhus bland våra NBT-kunder fick ställa in terapibehandlingar på grund av de lokala begränsningarna på rörligheten, vilket avspeglades som mindre försäljningsvolymer för utrustning, tjänster och engångsartiklar speciellt till terapikliniker i USA. Som en följd av sparåtgärderna tvingades vi till drastiska personalneddragningar i den kommersiella verksamheten i dotterbolagen. Detta drabbade i synnerhet NBT-säljarna, eftersom åtgärder med omedelbar effekt var nödvändiga för att trygga bolagets kassa. Trots dessa negativa effekter ökade omsättningen inom NBT-verksamheten under första halvåret 2020 med 18 procent och uppgick till 0,7 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro). Under första halvåret 2020 levererade och installerade vi totalt 5 nya NBT®-system – fyra i USA och ett i Europa (Italien) – för behandling av egentlig depression. Det innebär att det vid utgången av första halvåret runtom i världen fanns 28 NBT®-system för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera det bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i metoder för behandling av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och suicidrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling som är separat från nuvarande behandling av egentlig depression. För att fördjupa vår förståelse för potentialen i Nexstims NBT®-system för behandling med kortare behandlingsprotokoll kommer vi att under andra halvåret inleda nya pilotstudier inom behandling av både svår depression och kronisk neuropatisk smärta. Nexstim vill ligga i framkant inom forskning och kommersiell utveckling av detta nya behandlingsprotokoll som kan vara revolutionerande för hela TMS-sektorn.

Förutom den bättre kommersiella utvecklingen av NBT®-system såg vi också en fortsatt expansion av försäljningen, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Genom att NBT®-verksamheten står för en större andel av den totala omsättningen kommer också andelen av omsättningen för fortlöpande verksamheter att öka. Under första halvåret 2020 härrörde 100 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen inom behandlingsverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). Den genomsnittliga omsättningen rullande 12 månader inom behandlingsverksamheten uppgick till 70 tusen euro per NBT®-utrustning.

Nexstims kassa per 30 juni 2020 var sammanlagt 4,8 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos. Under första halvåret 2020 lyckades vi speciellt tack vare sparåtgärderna minska det negativa kassaflödet till -1,6 miljoner, jämfört med -3,7 miljoner euro första halvåret 2019. Lånebördan lättade i april 2020 då Innovationsfinansieringsverket Business Finland beslutade att efterskänka sammanlagt cirka 0,9 miljoner euro av lån som beviljats till tre av Nexstim Abp:s produktutvecklingsprojekt. För att finansiera affärsverksamheten och bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 2,2 miljoner euro nytt kapital genom en företrädesemission våren 2020. Jag vill tacka alla aktieägare som tecknade emissionsaktier. Vi är mycket nöjda med emissionsutfallet i det synnerligen svåra investeringsläget under våren till följd av pandemin orsakad av covid-19. Det stöd som bolaget erhållit åskådliggör investerarnas förtroende för och engagemang i Nexstims framtid.

Vår fokus under andra halvåret kommer att vara, med beaktande av pandemiläget med covid-19, att fortsättningsvis säkerställa serviceverksamheten för våra befintliga NBS- och NBT-kunder och effektivisera utnyttjandet av den installerade kapaciteten. Vi arbetar också för att utöka antalet installerade NBT®-system för behandling av svår depression, främst tillsammans med uppskattade partners i enlighet med vår förnyade strategi. Vårt särskilda fokusområde är den stora marknaden i USA samt valda insatser inom EU.

Samtidigt vill vi fortsätta arbetet för att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. Med ett större antal patienter och genom pilotstudier med de nya kortare behandlingsprotokollen kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system på våra viktigaste marknadsområden i USA och inom EU. Vi planerar att fortsättningsvis dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata. I april 2020 rapporterade vi om kliniska resultat om de första 55 patienterna som behandlats med NBT för egentlig depression (MDD) på kliniker i USA. Cirka 40 procent av de behandlade patienterna uppnådde klinisk remission och 71 procent gav ett kliniskt svar på slutet. Vi fortsätter att registrera dessa värdefulla patientdata och siktar på ett register med över 100 patienter vid utgången av 2020. I takt med att vi bygger upp en patientdatabas kommer vi att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression.

Jag är övertygad om att de åtgärder som fastställs i den förnyade strategin för 2020–2024 kommer att öka ägarvärdet på lång sikt genom en starkare konkurrensposition, snabbare tillväxt och bättre ekonomiskt resultat. Trots framtidsoptimismen följer vi noga med pandemin med covid-19 då vi fortsätter att genomföra strategin under andra halvåret 2020.

Nyckeltal

Tusen euro1–6/2020
6 mån.
1–6/2019
6 mån.
1–12/2019
12 mån.
Nettoomsättning1 614,51 217,43 348,1
Personalkostnader-1 597,3-2 079,1-4 713,0
Övriga rörelsekostnader-1 363,7-1 968,2-3 647,5
Avskrivningar och nedskrivningar-189,2-205,3-524,6
Rörelsevinst/-förlust-1 836,5-3 362,0-6 517,5
Räkenskapsperiodens vinst/förlust-1 169,1-3 664,9-6 782,6
Vinst per aktie (euro)-0,01-0,29-0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet-1 560,6-3 679,0-6 681,5
Kassa och bank4 754,26 378,64 266,2
Summa eget kapital288,2-495,2-740,1
Soliditet (%)4,65-3,94-8,49
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)439 622 75635 400 87362 786 630
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)93 873 95912 835 27727 611 274
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)479 636 77652 450 11864 080 578
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)99 280 93417 817 55136 392 323

Framtidsutsikter

Utifrån affärsprognoserna förväntar sig bolaget att rörelseförlusten för 2020 är mindre än för 2019.

Helsingfors 14 augusti 2020

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Publicering av finansiell information

En webbsändning riktad till medier, investerare och analytiker ordnas fredagen den 14 augusti 2020 klockan 16.00 (EEST). Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Den webbsändningen ordnas på engelska.

Uppgifter om webbsändningen:

Anmälning till webbsändningen sker via länken nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post.

Webbsänt informationsmöte på engelska 14 Augusti 2020 klockan 16.00 (EEST): Till anmälan >>>


Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2020 publiceras omkring 26 februari 2021.


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)16.4.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm den 16 april 2021 Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Ett anförande där verkställande direktören Per Witalisson kommenterar Eolus verksamhet samt adresserar eventuella inkomna frågor kommer att läggas ut på Eolus hemsida www.eolusvind.com den 19 maj 2021. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2021, dels anm

Infant Bacterial Therapeutics erhåller ytterligare patentskydd i Kina15.4.2021 19:00:00 CEST | Pressmeddelande

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) tillkännager idag att det Kinesiska patentmyndigheten har beslutat utfärda ett godkännande av IBTs patentansökan: “A method of activating lactic acid bacteria”, vilket omfattar formuleringar av Lactobacillus reuteri inklusive IBP-9414. IBP-9414 är den läkemedelskandidat IBT utvecklar i fas III för förebyggande av nekrotiserande enterokolit hos prematura spädbarn och för förbättrat födointag hos dessa barn. Uppfinningen omfattar ett unikt sätt att aktivera bakterien och patentansökningar behandlas samtidigt i flera viktiga framtida marknader, inklusive USA och EU. IBT har sedan tidigare erhållit motsvarande patentskydd i Japan. Patentet styrker det existerande skyddet för IBTs läkemedelskandidat IBP-9414 för vilken både särläkemedelsstatus och dataskydd för biologiska produkter beviljats i USA och EU. Det kinesiska patentet sträcker sig till 2036 och IBP-9414 avses att marknadsföras i Kina när marknadsgodkännande erhållits. “Vi är mycket glada över

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämm15.4.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors 15 april 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bjuder in till bolagets årsstämma den 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Årsstämman ordnas undantagsvis utan närvaro av aktieägarna eller deras ombud på Nexstims huvudkontor, Elimägatan 9 B (innergården), 4 våningen, 00510 Helsingfors. Bolagets styrelse har beslutat om undantagsarrangemangen för årsstämman med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, som riksdagen antog den 15 september 2020. För att begränsa spridningen av pandemin med covid-19 ordnas årsstämman utan att aktieägarna eller deras ombud är fysiskt närvarande på stämman. Detta är nödvändigt för att stämman ska kunna genomföras på ett förutsebart sätt och med hänsyn till aktieägarnas, bolagets medarbetares och andra berörda parters hälsa och säkerhet. Aktieägarna och ombuden kan delta i stämman och utöva sina rättigheter endast genom att rösta på

Saniona presenterar prekliniska resultat för SAN903 på ASPETs årsmöte för experimentell biologi 202114.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 14 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolagets vetenskapliga team kommer att presentera prekliniska resultat för SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021, som kommer att hållas digitalt 27–30 april 2021. SAN903 är en ny first-in-class-hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i immunceller och fibroblaster där den reglerar spridningen, migrationen och frisättandet av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att hämning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar. Saniona utvärderar för närvarande SAN903 i prekliniska modeller av ett flertal sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar och räknar med att inleda kliniska studier under första halvåret 2022. Vid ASPE

Formpipe och Danska Landbrugsstyrelsen avser att teckna ett avtal värt cirka 50 Miljoner DKK14.4.2021 09:06:00 CEST | Pressmeddelande

Mjukvaruföretaget Formpipe Software och Danska Landbrugsstyrelsen har enats om att teckna ett avtal avseende vidareutveckling av den lösning som Formpipe utvecklat för Landbrugsstyrelsens räkning sedan flera år. Avtalet kommer att löpa under två år och värdet uppskattas till cirka 50 miljoner DKK. Inom ramen för avtalet förvärvar Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part efter juni 2023. ”Vi har ett mycket bra samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år då vi tillsammans arbetat med att utveckla det system som vår kund använder för att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. Att vi nu enats om att teckna det här avtalet innebär att samarbetet kommer att fortsätta ytterligare minst två år, vilket givetvis är mycket glädjande”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe. Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2021 och telefonkonferens14.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 28 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5033 6546 Tyskland: +49 (0)69 2222 10763 Storbritannien: +44 (0)330 336 9401 USA: +1 929-477-0630 Kod: 111145 Agend

Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 14 april 2021 Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag inledandet av ett forskningssamarbete med Nina Bhardwaj, M.D., Ph.D., chef för immunterapi och medicinsk chef för vaccin och cellterapi på The Tisch Cancer Institute, Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City. Dr. Bhardwaj är ledande inom sitt område och hennes forskning har inneburit ett betydande bidrag till området för mänskliga dendritceller. Hennes translationella forskning har resulterat i utvecklingen av receptoragonist- och dendritcellbaserade vacciner för behandling av såväl cancer som infektionssjukdomar. Hon har även bedrivit banbrytande studier gällande neoantigenvacciner vid The Tisch Cancer Institute. Immunicum och Icahn Mount Sinai kommer, som en del av samarbetet, att undersöka bolagets allogena dendritiska cellterapikandidater i syfte att få ytterligare inblick i dess interaktioner med,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum