Ekeby Hälsocenter

Nio punkter för bättre primärvård

Dela

Trots hög tillgänglighet med god bemanning och en generös drop in får våra patienter ofta vänta för länge. Det vill vi ändra på. Här beskriver vi för dig som är invånare, patient eller politiker hur vår situation ser ut och vad vi vill göra åt saken. Vi presenterar ett 9-punktsprogram för förbättrad tillgänglighet. Vi bjuder också in dig att vara med och påverka vår verksamhet genom att berätta vad du tycker.

Ekeby Hälsocenter har snart funnits i fem år. Under den tiden har vårdcentralen varit en av de snabbast växande i hela länet, vi har nu drygt 9500 listade. För att möta den stora efterfrågan har vi även växt i antal medarbetare, nu är vi över 60 personer i Hälsoteamet.

Ändå räcker vi inte till. Under perioder har vi för långa köer och väntetider, både i vår drop in och till bokade besök.

Grundproblemet är att efterfrågan på vård är större än utbudet. Resurserna räcker inte till. Landstinget i Uppsala län satsar minst på primärvården i hela Sverige. För varje invånare lägger vårt landsting cirka 3400 kr per år på primärvård. Som jämförelse är snittet i hela landet 4230 kr och i Stockholm ligger det på cirka 4500 kr (siffrorna gäller 2015 och är sammanställda av SKL, Sveriges kommuner och landsting).

Vi drar vårt strå till stacken genom att höja tillgängligheten, bland annat med en generöst tilltagen drop in till sjuksköterska dit patienter med alla typer av behov är välkomna.

Vi har också god tillgång till tider hos läkare, fysioterapeuter, dietist, lab och beteendevetare.

Antal besök hos läkare per listad har hos oss varit väsentligt högre än på de flesta andra vårdcentraler. Under 2015 genomförde vi 1,4 läkarbesök per listad. Som jämförelse hade våra grannvårdcentraler Eriksberg och Aros 1,0 läkarbesök per listad och Flogsta 0,8.

Men ersättningssystemet gynnar inte dem som jobbar hårt för att hinna med många patienter. Varje besök ger oss underskott i ekonomin. För ett läkarbesök får vi 313 kr. Samma besök kostar oss cirka 1000 kr i snitt. Ekvationen ska gå ihop genom att ha många listade som är friska och inte behöver vår hjälp. För varje listad får vi i snitt 1475 kronor per år. De friska ska ge oss resurser att ta hand om de sjuka, är det tänkt. Och det fungerar bra på en vårdcentral som Flogsta med drygt 13000 listade och 0,8 läkarbesök per listad.

Faktorer som bemötande, närhet och medicinskt utbud och kvalitet är givetvis viktiga för val av vårdcentral. Men tillgängligheten är fundamental när man är sjuk och behöver hjälp. Patienterna söker sig till den vårdcentral som har högre tillgänglighet än andra vårdcentraler.

Med hög tillgänglighet, i kombination med låg ersättning, blir resultatet brist på tid för patienterna. Moment 22.

Ett sätt att hantera detta skulle kunna vara att minska vår tillgänglighet. Detta recept tillämpas av många vårdcentraler. Men det är inte förenligt med vår idé om att vi finns till för våra patienter.

Vi försöker nu i stället hitta andra vägar. I detta arbete behöver vi patienternas hjälp. Därför går vi nu ut med en enkät som alla invånare kan svara på. Vi vill veta hur patienterna ser på saken och vi behöver deras hjälp att prioritera rätt. Du kan svara på enkäten HÄR under perioden 5-18 oktober.

Detta är ett långsiktigt arbete. Vi kan inte göra allt på en gång, utan måste ta det pö om pö.

Vi är inte heller ensamma om att genomföra förnyelsearbete. Det finns goda exempel och kreativt utvecklingsarbete på många andra vårdcentraler i Sverige, inom vårt eget landsting och på nationell nivå hos SKL.

Vi hälsar alla andra vårdcentraler välkomna i arbetet med att förbättra tillgängligheten. Vi uppmanar även alla landstingspolitiker att sätta sig in i dessa frågor för att öka förståelsen för primärvårdens behov. Arbetet kan bara lyckas om vi alla hjälps åt!

Mats Brolin, verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter

Här är vårt 9-punktsprogram för att förbättra tillgängligheten och primärvården:

1. Patienter med större behov

Vi behöver ge mer tid för våra patienter med större behov, bland dessa finns de med kroniska sjukdomar som diabetes och astma/KOL. Därför kommer vi att utöka antalet bokade besök. För att klara detta med befintliga resurser kommer vi att behöva minska den tid vi idag lägger på drop in.

2. Drop in

Vi behöver minska köerna till vår drop in till sjuksköterska. Därför kommer vi att korta tiden för drop in-besöken, både i antal timmar per dag och per besök. Med färre timmar drop in kan vi bättre anpassa bemanningen efter efterfrågan. Med kortare drop in-besök fokuseras insatsen mer på det omedelbara behovet, och tid bokas vid behov för uppföljning till lämplig vårdgivare.

3. Psykisk ohälsa

Många av våra patienter lider av psykisk ohälsa. Vi behöver förbättra tillgängligheten för dem. Därför övergår vi till att behandla de flesta enligt FACT som är en beprövad och effektiv metod där man fokuserar på beteendeförändringar. Metoden innebär att besöken blir färre och kortare, och ställer större krav på patientens delaktighet. Parallellt med FACT erbjuder vi traditionella behandlingar inom KBT och IPT för dem som har större behov.

4. Sjukskrivningar

Mycket av vår tid går åt till att hjälpa patienter som har behov av sjukskrivning. Sjukskrivningarna innebär också enorma kostnader för samhället. Vår rehabiliteringskoordinator ska utarbeta ett mer strukturerat arbete för att minska sjukskrivningarna tillsammans med några av våra läkare och beteendevetare, med stöd från landstinget.

5. Förebyggande arbete

För att förbättra hälsan och minska behovet och kostnaderna för sjukvård måste vi bli bättre på att arbeta med förebyggande insatser. Detta har varit en profilfråga för oss sedan starten. Vi kommer att öka våra insatser för att våra patienter ska få stöd med att förbättra sina levnadsvanor, som mer fysisk aktivitet och hälsosammare kost.

6. Patienternas olikheter

Bland våra patienter finns de som klarar mycket själva, de är pålästa och mer aktiva kring sin hälsa. Andra behöver mer stöd och hjälp. Vissa är mer oroligt lagda och besöker oss oftare än andra som väntar tills symptomen blir mer uppenbara. Vi vill bli bättre på att anpassa oss efter dessa olikheter så att våra insatser blir mer individanpassade. Därför deltar vi i ett utvecklingsarbete under ledning av SKL som kallar sig ”Flippen i primärvården”. Läs mer HÄR.

7. Medicinsk kvalitet

För att kunna förbättra vårt medicinska arbete behöver vi kunna mäta och analysera våra insatser. Vi behöver till exempel kunna följa alla våra patienter med diabetes för att identifiera vad vi gjort för dem och vad som behöver bli bättre. Som det är idag har vi mycket små möjligheter att få ut data från landstingets journalsystem, trots att vi själva lagt in dessa data. Landstinget har under flera år arbetat med att ge oss tillgång till dessa data, men har fortfarande ingen färdig teknisk lösning för detta. Vi försöker få landstinget att skynda på detta arbete.

8. E-hälsa

Samhället effektiviseras med hjälp av moderna it-lösningar överallt. Här ligger sjukvården efter. Men utvecklingsarbete pågår på många ställen, även i vårt landsting. Smarta it-lösningar frigör resurser som kan användas till att träffa patienter. Till exempel möjlighet för patienten att kommunicera med vårdgivare över internet, att ankomstregistrera sig digitalt och att förbereda besöket genom att själv skriva ner sina symptom. Våra möjligheter att själva införa dessa lösningar är begränsade eftersom vi sitter ihop med landstingets datasystem. Därför försöker vi påverka landstinget för att skynda på denna nödvändiga utveckling.

9. Arbetsmiljö

Att arbeta inom vården innebär ett stort ansvar för patienternas liv och hälsa. Att dessutom erbjuda god tillgänglighet med korta väntetider i en miljö med begränsade resurser innebär en stor utmaning för våra medarbetare. Vi tror att en prestigelös och ohierarkisk organisation är grunden för en god arbetsmiljö. Men vi behöver skapa mer utrymme för erfarenhetsutbyte, samarbete och kompetensutveckling. Vi genomför därför flera förändringar i vår organisation.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Ekeby Hälsocenter
Ekeby Hälsocenter
Ekeby bruk 2L
752 63 Uppsala

018-419 91 02http://www.ekebyhalsocenter.se

Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala för vårdcentral, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, gynekologi och psykoterapi.

Ekeby Hälsocenter erbjuder även hälso- och sjukvård till myndigheter, företag och privatpersoner.

Ekeby Hälsocenter ägs av Ekebygruppen Vård och Omsorg AB som även äger vårdcentralen Aros Hälsocenter och Ability Care som bedriver arbete med ungdomar med psykisk ohälsa.

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande hälso- och sjukvårdsmottagning i Uppsala som driver utvecklingen mot en helhetssyn inom hälso- och sjukvård, främt inom primärvården.

Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter erbjuder olika typer av hälsoinsatser. Teamet består av allmänläkare, gynekologer, psykiater, fysioterapeuter, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, dietist, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, undersköterskor, biomedicinsk analytiker och hälsopedagog.

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förstärka både den fysiska och psykiska hälsan hos våra patienter. Insatserna är även ämnade att inspirera till att göra positiva livsstilsförändringar som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Ekeby Hälsocenter startade i november 2011. Vårdcentralen finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala. Efterfrågan från patienterna är stor och växande. Ekeby Hälsocenter är en av de större vårdcentralerna i Uppsala län och har närmare 10.000 listade patienter. För att kunna ta emot alla som söker sig till oss med bibehållen hög patientsäkerhet och tillgänglighet, korta väntetider och god service har vi kontinuerligt ökat våra resurser i form av personal och lokaler.

Vi är drygt 60 medarbetare fördelat på cirka 45 heltider. Vi arbetar i ett Hälsoteam där alla kollegor är nyckelpersoner med sin unika erfarenhet och kompetens.

Följ Ekeby Hälsocenter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ekeby Hälsocenter

Aros Läkarmottagning blir Aros Hälsocenter med ny ägare29.8.2018 08:33:39Pressmeddelande

Två av Uppsalas större vårdcentraler - Ekeby Hälsocenter och Aros Läkarmottagning - blir systervårdcentraler genom att ägarna till Ekeby Hälsocenter förvärvar Aros Läkarmottagning. I samband med ägarbytet byter Aros Läkarmottagning namn till Aros Hälsocenter. Förändringarna innebär att de två vårdcentralerna utvecklar sitt samarbete och kommer tillsammans att kunna erbjuda god tillgänglighet och ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalité.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum