Norrköpings kommun

Norrköping fortsätter att klättra i rankning i SKL:s rapport för grundskolan 2018

Dela

Idag släpper Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser grundskola som grundar sig på resultat vårterminen 2018. Norrköpings grundskola fortsätter att klättra i rankning.

I SKL:s rapport Öppna jämförelser har Norrköpings grundskolor förbättrat sin rankning avsevärt. Det sammanvägda resultatet för kommunala och fristående skolor visar att Norrköpings kommun gått från plats 174 till 134 av totalt 290 kommuner. Sett till enbart kommunala grundskolor, så visar placeringen på rankningen en ännu större förbättring, från plats 222 till 170. Det trendbrott som kunde anas förra året är nu tydligt.

Fler elever i årskurs 9 når kunskapskraven
De samlade kunskapsresultaten för årskurs 9 i Norrköping visar en tydlig positiv utveckling jämfört med föregående år för samtliga resultatmått. Tidigare år har resultaten varit under de förväntade modellberäknade värdena men i år är det annorlunda. En högre andel elever än förväntat når kunskapskraven i alla ämnen, vilket också gäller andelen elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.  

Även det genomsnittliga meritvärdet har ökat men ligger fortfarande något under förväntat resultat. Sammantaget innebär detta att Norrköpings kommun har ökat sin rankning, från att tidigare ha tillhört de 25 procent av landets kommuner med lägst resultat tillhör kommunen nu de 50 procent mittersta för flertalet resultatmått.

– Det ligger ett målmedvetet arbete bakom förbättringen med bland annat ett stärkt systematiskt kvalitetsarbete. Ett större fokus på kunskapskraven i den kontinuerliga uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, effektivt stöd och anpassad undervisning samt ett tydligt ledarskap på alla nivåer har gett resultat. Men det här betyder inte att vi lutar oss tillbaka, vi kommer fortsätta det arbete som vi har påbörjat, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Av SKL:s rapport framgår att skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar har minskat i riket. Denna förändring finns inte i Norrköping i år när man ser till samtliga elever i årskurs 9, för då har flickorna höjt sina kunskapsresultat i högre utsträckning än vad pojkarna gjort, framförallt gäller detta det genomsnittliga meritvärdet. En förklaring till detta är att i gruppen nyanlända elever är andelen pojkar större än andelen flickor i år jämfört med tidigare år. Sett till enbart denna elevgrupp så har skillnaden i meritvärde däremot minskat mellan könen.

Positiv utveckling också i årskurs 6
Även för årskurs 6 finns det tydliga trendbrott för Norrköpings kommunala grundskolor. I år är betygsresultatet i ämnet svenska som andraspråk så positivt att kommunen nu tillhör de 25 procent kommuner med högst resultat. Tidigare år har Norrköping tillhört de 50 procent mittersta i detta ämne. De positiva resultaten i svenska som andraspråk syns också i de nationella proven i årskurs 6 där Norrköpings elever har högre genomsnittliga resultat än elever i riket.

– Jättekul att resultaten i Svenska som andraspråk fått ett riktigt lyft. Det här är ett fint kvitto på lärarnas systematiska arbete med att utveckla undervisningen, säger Sofie Lindén.

Vidare har den positiva resultatutvecklingen som fanns i Norrköping våren 2017 i ämnet matematik fortsatt. Särskilt stark utveckling finns hos flickorna som nu närmar sig det genomsnittliga resultatet för rikets flickor vad gäller andel elever som uppnått minst kunskapskravet för betyget E i matematik.

– Detta är ett mycket glädjande besked och en tydlig bekräftelse på att ett långsiktigt arbete med kunskapsutvecklingen i fokus och prioritering av skolan ger resultat, säger utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på SKL:s hemsida.

Kontaktpersoner:
Olle Johansson (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 073-020 17 20

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör, Norrköpings kommun
Telefon: 072-581 28 00

_____________________________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Fyra år med Norrköpings filmfond – så har det gått12.12.2018 15:33Pressinbjudan

2018 blev året som Norrköping etablerade sig som filmstad, med såväl framgångsrika biofilmer och tv-produktioner som en starkt växande filmnäring i kommunen. Norrköpings filmfond, som initierades för fyra år sedan, har bidragit till framgångarna genom att kontinuerligt stötta olika typer av produktioner som helt eller delvis förläggs i Norrköping. När flera av produktionerna nu har lanserats kan man se hur de mottagits och vad de konkret betytt för Norrköping.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum