Nordiska Värdepappersregistret AB

NVR lanserar Register för verklig huvudman

Dela

Idag kan vi stolt meddela att NVR lanserar Register för verklig huvudman på webbplatsen www.verklighuvudman.se. På denna webbplats finns all information man kan behöva om ämnet verklig huvudman och kundkännedom. Under nästkommande år kommer verksamhetsutövare med ett befogat intresse ha möjlighet att elektroniskt och i realtid erhålla information om verklig huvudman i svenska aktiebolag, i enlighet med Penningtvättslagen.

Fram till och med idag har alla svenska aktiebolag som önskar ingå avtal med sk verksamhetsutövare som omfattas av Penningtvättslagen – t.ex. bank o finans, redovisning & revision, jurister, livförsäkring m.fl. – varit hänvisade till att uppge vem som är sina delägares ägare i flera led på undermåliga fysiska blanketter och skriva under denna blankett på heder och samvete. Denna "kundkännedomsprocess" skall verksamhetsutövaren inte bara göra när en affärsrelation etableras, utan denne skall återkommande söka svar om huruvida verklig huvudman har förändrats.

Detta tungrodda arbete fortgår idag hos de flesta verksamhetsutövare, trots att underlaget i bästa fall återger en ögonblicksbild. I värsta fall tvingas bolagen även underteckna blanketterna ”på heder och samvete”, trots att de är medvetna om att de omöjligen kan veta om eventuella ägarförändringar hos dina delägares ägare. På samma sätt kan ett bolag inte veta om huruvida ett fysiskt aktiebrev har överlåtits på en annan person, förrän denne anmäler förvärvet till bolaget.

För att göra detta arbete modernt och effektivt lanserarar NVR VerkligHuvudman.se som gör det möjligt för alla aktiebolag som för sin aktiebok hos NVR att rapportera en mindre delmängd av informationen i aktieboken (fysiska personer ägare som innehar >25% av aktier eller röster), samt organisationsnumret på det eller de aktiebolag som KAN ha fysiska personer som indirekt äger >25% av aktier eller röster i det förstnämnda aktiebolaget. Med tiden räknar NVR, som registerhållare, med att kunna sortera och presentera fullständig information om verklig huvudman i realtid till alla verksamhetsutövare med ett befogat intresse av denna information.

Nyckelord

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Kristensen, Vd
Nordiska Värdepappersregistret AB (publ)
0733-311103

Länkar

Om

Nordiska Värdepappersregistret AB
Box 5243, Mässans Gata 18
402 24 Göteborg

http://www.nvr.se

Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) (NVR) är en operatör av värdepappersregistersystem för Nordiska kupongbolag, dvs aktiebolag som ej är avstämningsbolag och anslutna till ett centralt värdepappersregister. I Sverige finns det ca 400 000 kupongbolag.

Dagens praxis rörande administration av aktieböcker i kupongbolag är undermålig, och från Sveriges Regering har det vid flera tillfällen framförts ett stort behov av att modernisera lagstiftning så väl som praxis på området (se SOU 1998:47, SOU 2001:1). Det är inte så konstigt, då dagens lagstiftning i mångt och mycket bygger på hur de tekniska förutsättningarna såg ut i Sverige på slutet av 1800-talet. Mot den bakgrunden har det diskuterats ifall slopandet av aktiebrev (Aktieboksreformen) samt införandet av centrala aktieägarregister (Kontoreformen) för samtliga kupongbolag kan utgöra en tidsenlig lösning. Det är NVR:s övertygelse att Aktieboksreformen kommer att implementeras förr eller senare.

Det är mot bakgrund av ovanstående NVR grundades 2005. Behovet av den här typen av tjänster är idag stort men kommer med införandet av Kontoreformen att omfatta i princip samtliga kupongbolag och lägga grunden för en ny praxis. NVR är en aktiv part i den här utvecklingen, och bidrar med nytänkande och värdefulla tjänster som förenklar och förbättrar.

Följ Nordiska Värdepappersregistret AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.