Energimyndigheten

Ny analys från Energimyndigheten om hållbar elektrifiering

Dela

För att lyckas begränsa klimatförändringarna måste användningen av fossila bränslen fasas ut snarast och här spelar elektrifieringen en nyckelroll. Elektrifieringen innebär samtidigt en stor strukturell samhällsomställning där elsystemets elanvändning och produktion kan komma att fördubblas till 2050.

Om samhället ska fungera och miljömål nås är det avgörande att själva elektrifieringen i sig med dess olika beståndsdelar sker på ett hållbart sätt. Rapporten Framtidens elektrifierade samhälle – analys för en hållbar elektrifiering beskriver omfattningen av elektrifieringen, dess påverkan på energisystemet och effekt på miljömålen. Flera delar har studerats tidigare, men rapporten är den första beskrivningen av helheten i Sverige utifrån de energipolitiska grundpelarna ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

– Elektrifieringen innebär en stor strukturell samhällsomställning där flera sektorer kommer att förändras i grunden. Något som ställer stora krav på såväl befintlig som ny elproduktion, införandet av nya innovativa lösningar och inte minst insikt om behovet av ökad samexistens mellan olika intressen i samhället, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Åtta fokusområden har identifierats som särskilt viktiga att arbeta vidare med för att adressera de utmaningar som uppstår längs vägen och för att skapa förutsättningar för en hållbar elektrifiering. Tre av områdena är centrala för att skapa förutsättningar och minska utmaningarna för övriga områden. Marknaden behöver fungera väl med långsiktiga spelregler och det behöver finnas incitament och prissignaler som styr mot hållbara val. Planerings- och tillståndsfrågor behöver hanteras på så sätt att det skapas möjlighet för aktörer att göra effektiva investeringar.

  • Välfungerande marknader och incitament

  • Miljövärdering i ett systemperspektiv

  • Markanvändning och samexistens

  • Efterfrågeflexibilitet

  • Resurs- och energieffektivitet

  • Tillgång till teknik, kompetens och kapital

  • Råvaruförsörjning

  • Trygg energiförsörjning

Rapporten är framtagen inom programområdet Hållbar elektrifiering hos Miljömålsrådet, där Energimyndigheten arbetar tillsammans med andra myndigheter kring hållbarhets- och miljömålsfrågor. I och med denna rapport kommer arbetet med fokusområden att intensifieras och fördjupas, där nästa steg är att ta fram förslag och åtaganden för en hållbar elektrifiering. Genom ett intensifierat arbete kan staten, regioner och kommuner skapa förutsättningarna för samhällets andra aktörer ska kunna bistå med sin del för att skapa en hållbar elektrifiering.

– Vi kan återigen konstatera att verkligheten är komplex där något som är positivt i ena änden får negativa följder för ett annat. I slutändan kommer det finnas ett behov av politiska beslut som värderar vad som är viktigast i de målkonflikter som kommer uppstå säger Susanne Lindmark, projektledare och analytiker på Energimyndighetens avdelning för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik.

Rapporten är en del av en större helhet avseende elektrifiering av samhället. Tillsammans med den av Energimyndigheten och Naturvårdsverket nyligen framtagna strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad och de kommande nationella strategierna för bland annat vätgas och hållbar batteriutveckling samt regeringens elektrifieringsstrategi för den framtida utvecklingen av elsystemet.

Nyckelord

Kontakter

Susanne Lindmark, projektledare och analytiker
Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik på Energimyndigheten
Telefon 016-544 22 54

Martin Johansson, analytiker
Avdelningen för förnybar energi och internationellt samarbete på Energimyndigheten
Telefon 016-544 21 28

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja17.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera Sveriges delar i en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum