Svenska institutet för standarder, SIS

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk

Dela

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Handboken har tagits fram inom projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk som pågått inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation i drygt två år. Den är en vägledning till standarden SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier som tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen. Standarden beskriver allmänna, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som ska beaktas vid biomassaproduktion. Dessa aspekter beskrivs i handboken kopplat till svensk skogsråvara, och handboken kan på så vis hjälpa organisationer att besvara de krav och indikatorer som standarden innehåller. Cirka 20 aktörer har samverkat inom projektet, och handboken har även skickats för kommentarer till ytterligare nyckelintressenter.

– Hela värdekedjan finns representerad, och bredden av intressenter har varit en framgångsfaktor. Nu hoppas vi att branschen ska använda sig av handboken så att alla de möjligheter vi och intressenterna sett blir till verkliga fördelar i arbetet med att ställa om till en bioekonomi, säger Maria Gustafsson.

– Standarden och handboken ger inga gränsvärden utan har fokus på ett systematiskt arbetssätt och att förmedla transparent och relevant hållbarhetsinformation. Syftet är att fokus ska läggas där det gör störst skillnad, det vill säga genom att dels ta till vara de möjligheter till positiv påverkan som finns och dels förebygga och motverka de risker som identifieras och att redovisa detta, säger Karin Vestlund Ekerby på SIS som projektlett framtagandet av handboken tillsammans med Maria Gustafsson.

Fler röster

Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef på Sveaskog, har varit ordförande för projektets styrgrupp.

– Jag ser att handboken kan komma till stor nytta för branschen, att den kan hjälpa till att öka attraktiviteten för svensk skogsråvara på en internationell marknad och på så sätt skapa både affärsnytta och kundnytta i flera steg. Vi på Sveaskog diskuterar för tillfället hur vi ska implementera och använda handboken för att utnyttja de möjligheter den ger oss på bästa sätt, säger Lena Sammeli Johansson.

Sara Rindeskog är hållbarhets- och certifieringsansvarig på Holmen Skog som är en av de aktörer som ingått i projektgruppen.

– Syftet med den europeiska standarden är att främja biobaserade produkter. Kunder kan komma att be oss att berätta hur vi förhåller oss till standarden och handboken blir en bra vägledning för oss. Därmed får vi i Sverige ett försprång då grunden redan finns i handboken, säger Sara Rindeskog. Handboken är även en bra kunskapssammanställning om svenskt skogsbruk och kan därför användas som ett slags uppslagsverk, både för dem som redan är insatta i frågorna och för dem som vill lära sig mer.

Här hittar du handboken

Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara – Vägledning till SS-EN 16751:2016 Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier 

Fakta projekt

Handboken har tagits fram inom projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Projektet har arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till skogsbruk och har arbetat med tre huvudsakliga områden; hållbarhetskriterier, livscykelanalys och kommunikation.

I projektet deltog följande organisationer: Bergvik skog, BillerudKorsnäs, Domsjö Adityabirla, Energiföretagen Sverige, Essity, Holmen, IVL Svenska Miljöinstitutet, LRF, Mondi, Riksbyggen, RISE, SCA, Sekab, Setra, SIS, Skogforsk, Skogsindustrierna, Sveaskog, Södra skogsägarna och Upphandlingsmyndigheten.

Mer information om projektet

Fakta BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Första standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård12.10.2020 07:46:29 CESTPressmeddelande

De flesta vårdverksamheter i Sverige sätter patientdelaktighet högt på agendan med ambition att vården ska utgå från patientens behov, resurser och förutsättningar. Men hur kan vi veta att det görs och hur når verksamheterna dit? Nu finns för första gången en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. – Målet är en effektivare vård genom att patienter blir mer engagerade i sin hälso- och sjukvård. Såväl patienter som personal kommer att må bättre, säger Karl Swedberg, seniorprofessor och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum