Skolverket

Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan

Dela

Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.

– Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever. Med vår strategi vill vi utjämna skillnaderna. En mer likvärdig tillgång till it ger alla elever och barn i Sverige bättre möjlighet till kunskap som behövs i vidare studier, i yrkeslivet och som medborgare, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Viktigt att ta tillvara möjligheterna

Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Skolverkets förslag utgår från visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. Det förutsätter att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. De digitala verktygen och resurserna bidrar då också till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Genom de insatser som vi föreslår skulle det kunna vara möjligt att nå denna vision år 2022.

– Det tar tid att utveckla strategier på lokal nivå, både för att säkerställa infrastruktur och tillgång till digitala verktyg. Framför allt behövs tid för att utveckla personalens kompetens. Ett viktigt exempel är hur lärarna ska planera och genomföra undervisningen så att digitala hjälpmedel bidrar till elevernas lärande och inte stör och distraherar. Skolverket bedömer att vi år 2022 ska kunna ha likvärdiga förutsättningar när det gäller digitaliseringen, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket.

It-strategins huvudområden

För att nå visionen år 2022 föreslår vi insatser för kompetensutveckling, likvärdig tillgång till digitala verktyg och insatser för att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration. För att följa upp resultaten av insatserna behövs det ökad forskning och uppföljning. Den 30 juni 2016 kommer vi också att presentera förslag till förändringar i läroplaner och kursplaner, kopplade till strategin.

Pedagogers digitala kompetens

Den digitala kompetensen är en avgörande faktor för att användningen av digital teknik ska bli en naturlig del i verksamheten. Skolverkets it-uppföljning visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan. Särskilt angeläget är det att stärka rektorernas kompetens. Vi har därför börjat ta fram insatser för både rektorer och lärare och förskolans personal.

Likvärdig tillgång till digitala verktyg

En förutsättning för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter är tillgången till digitala verktyg och en tillräcklig infrastruktur, exempelvis tillräcklig bredbandsuppkoppling. I dag skiljer sig detta åt för både personal, barn och elever i skola och förskola. Tillgången till verktyg är också nödvändigt för att få till kompetensutvecklingen. Därför föreslår vi att alla som arbetar med barn eller elever får tillgång till ett eget digitalt verktyg.

I förskolan ska tillgången vara sådan att verktygen kan användas i den pedagogiska verksamheten när det är lämpligt. Erfarenheten visar att detta inte kräver att varje barn har tillgång till ett eget verktyg. För skolans elever ser situationen något annorlunda ut. Skolrelaterat arbete begränsas inte till den tid eleverna befinner sig i skollokalerna. När eleverna blir äldre och det skolrelaterade arbetet sker allt mer digitalt ställs det större krav på att eleverna har tillgång till digitala verktyg utanför skolan, till exempel för hemarbete.

Tillgången till digitala verktyg och användningen av dem skiljer sig även när det gäller elevernas socioekonomiska bakgrund. Användningen av verktygen skiljer sig också i förhållande till kön. Detta visar bland annat Medierådets undersökningar. Det är därför viktigt att skolan ger alla elever likvärdiga förutsättningar för att lära sig om och med hjälp av digitala verktyg. Vi föreslår att alla elever i den obligatoriska skolan ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg inom tre år.

Undervisning och administration

Digitalt stöd kan kraftigt förbättra säker hantering av personuppgifter, kvaliteten i uppföljning och genomförande av undervisningen samt tillgången till relevant information. Här behövs nationella insatser för att stärka och driva utvecklingen. Strategin beskriver en rad olika åtgärder för att till exempel

  • förenkla inloggning
  • skapa bättre administrativa lösningar
  • söka och dela lärresurser
  • testa och utvärdera metoder och innehåll i undervisningen

Forskning och uppföljning av strategin

Det behövs mer resurser för att undersöka digitaliseringens påverkan på undervisningen, bland annat genom praktiknära forskning. Vidare behöver it-strategin följas upp så det är möjligt att se hur skolan utvecklas och om vi når visionen år 2022.

För frågor kontakta

Nationella it-strategier: 
Skolverkets Presstjänst 08-527 333 00

Skolverkets it-uppföljning: 
Peter Lindkvist, undervisningsråd, 08-527 333 39

För frågor till Anna Ekström, generaldirektör, kontakta presstjänst 08-527 333 00

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum