SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Ny nationell strategi för skydd av värdefulla skogar

Dela

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har utvärderat och reviderat den nationella strategin för formellt skydd av skog. Strategin ska vägleda arbetet med formellt skydd från och med 2017.

Strategin syftar till att säkerställa de mest värdefulla skogarna i landet och innehåller vägledning för val av skyddsområden, en modell för prioriteringar samt länsvisa mål för skydd av skog.

Sedan tidigare är det beslutat att 150 000 hektar skogsmark ska skyddas under åren 2012-2020. I dagsläget är det cirka 90 000 hektar kvar att skydda för att nå detta mål.

– Det är viktigt att de resurser som staten satsar på formellt skydd av skog genom naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal ger största möjliga nytta för naturvården, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

En utgångspunkt för strategin är att det är mer kostnadseffektivt att bevara skogar som redan har höga naturvärden, så kallade värdekärnor, än att återskapa naturvärden genom restaurering.

I strategin prioriteras ett antal skogstyper. Särskild vikt läggs vid värdekärnor nära tätorter och i ädellövskog samt nyckelbiotopsrika fastigheter i familjeskogsbruket. För de sistnämnda finns ett särskilt mål att minst 12 000 hektar ska skyddas under åren 2016-2020. 

Arbetet med att nå miljömålet ”Levande skogar” bygger på formellt skydd, markägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn i skogsbruket. Information om de frivilliga avsättningarna är viktiga vid planeringen av det formella skyddet.

– Vi ser att skogssektorn överlag accepterar att staten skyddar skogar med de högsta naturvärdena, samtidigt som skogsägarna frivilligt tar ansvar för att bevara andra skogar med höga naturvärden. Det är viktigt att myndigheter och skogsnäringen samverkar aktivt även i fortsättningen, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisar även ett underlag till regeringen för arbetet med nya etappmål. Myndigheterna anser att ytterligare skog behöver skyddas efter 2020. Det behövs också mer kunskap om förekomsten av olika skogstyper samt om hur mycket skog som behöver skyddas för att klara den biologiska mångfalden.

Mer information:

Läs Nationell strategi för formellt skydd av skog

Läs Värdefulla skogar – redovisning av regeringsuppdrag 

Kontakt:
Jonas Nordanstig, projektledare Naturvårdsverket, 010–698 10 13
Bo Hultgren, projektledare Skogsstyrelsen, 033–48 25 20
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, 0708-40 41 63
Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, 036–35 94 30
Ulrika Lamberth, pressansvarig Skogsstyrelsen, 036–35 93 30
Malin Modh, vikarierande presschef Naturvårdsverket, 010–698 13 00

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum