Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport: Pandemin drabbar ideella föreningar hårt – riskerar tappa medlemmar  

Dela
Foto: Karen Zhao
Foto: Karen Zhao

Många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Samtidigt hoppas de flesta föreningar kunna fortsätta driva och utveckla sin verksamhet de närmaste åren.

- Rapporten bekräftar i stort de signaler vi tidigare fått om stora utmaningar för civilsamhället under det senaste året. På lång sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Rapporten ”Ett år av utmaningar” är en del av detta arbete.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2021. Den skickades ut till 3 000 föreningar och av dessa valde 1 456 att svara på enkäten. Resultaten jämförs med insamlade data från åren 2012, 2014, 2016 och 2018. På så sätt kan myndigheten uttala sig om i vilken utsträckning villkoren förändras över tid.

I årets rapport undersöker MUCF även hur föreningarna har påverkats av coronapandemin:

  • 82 procent av föreningarna svarar att pandemin har påverkat deras möjligheter att bedriva verksamhet negativt. 51 procent av föreningarna uppger att möjligheten att bedriva verksamhet har påverkats mycket negativt. Kulturföreningarna har drabbats särskilt hårt.
  • Ungefär 55 procent av föreningarna i årets enkät uppger att deras möjlighet att bedriva påverkansarbete har påverkats negativt av pandemin.
  • Ungefär 44 procent av föreningarna svarar att antalet medlemmar i föreningen har påverkats ganska eller mycket negativt av pandemin. 17 procent svarar att antalet medlemmar har påverkats mycket negativt.
  • 51 procent av föreningarna uppger att deras ekonomiska situation har påverkats negativt av pandemin. Idrotts- och kulturföreningar har drabbats värre än andra föreningar.
  • Medlemsavgifter är den viktigaste inkomstkällan för flest föreningar, följt av bidrag för ordinarie verksamhet och intäkter från försäljning

Under pandemin har det funnits möjlighet för ideella föreningar, och andra aktörer i civilsamhället, att ansöka om olika typer av stödpaket från det offentliga. MUCF:s undersökning visar att ungefär 33 procent av föreningarna sökt stödpaket, mest från statlig myndighet (25 procent) följt av kommun (15 procent) och region (5 procent). De allra flesta som sökt, 83 procent, har fått sin ansökan beviljad.

Viktiga röstbärare

I enkäten frågar MUCF om de som är aktiva i föreningen under det senaste året fört diskussioner om att lägga ner föreningen eller låta verksamheten vila. Elva procent uppger att man fört sådana diskussioner under det senaste året.

- På lite längre sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar. Det riskerar att försvaga föreningars roll som opinionsbildare och röstbärare för sina medlemmar. Detta kan medföra att demokratin försvagas, att vissa röster inte kan höras på samma sätt som tidigare, säger Lena Nyberg.

Bland de föreningar som under det senaste året diskuterat att lägga ner verksamheten är bristande tid och intresse bland medlemmar den vanligaste orsaken. 

Efterlyser dialog

Men det finns också tecken på att föreningarna är hoppfulla om framtiden. Till exempel så tror nio av tio föreningar att de har goda möjligheter att bedriva verksamhet de närmast kommande åren. Åtta av tio föreningar tror sig även ha goda möjligheter att utveckla verksamheten.

Det finns tecken på att dialogen mellan offentliga aktörer och föreningar har försämrats under året. Jämfört med 2018 är det till exempel en lägre andel föreningar som svarar att offentliga företrädare lyssnar på dem. Det är även en lägre andel föreningar som upplever att de offentliga företrädare de har kontakt med bidrar till ett bra samarbetsklimat.

- Under flyktingvågen 2015 och nu under pandemin har vi dagligen sett exempel på hur mycket det civila samhället bidrar när hela samhället står inför en krissituation. En förutsättning för ett sådant bidrag är dock en god dialog, och ett gott samarbete, med offentliga aktörer, säger Lena Nyberg.

Läs mer och ladda ner rapporten "Ett år av utmaningar …uppföljning av ideella föreningars villkor" på mucf.se

Läs mer om det civila samhället och politiken för det civila samhället på mucf.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Karen Zhao
Foto: Karen Zhao
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild
MUCF presenterar nu rapporten "Ett år av utmaningar …uppföljning av ideella föreningars villkor".
MUCF presenterar nu rapporten "Ett år av utmaningar …uppföljning av ideella föreningars villkor".
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin4.6.2021 15:46:33 CEST | Pressmeddelande

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin. - Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisatione

Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter – MUCF lanserar nytt stödmaterial till öppen fritidsverksamhet26.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga. Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig. - Alla unga har rätt till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid. Vi vet att personal som möter unga med funktionsnedsättning i kommunernas öppna fritidsverksamheter vill ha mer kunskap om den här gruppen unga. Nu kan vi ge dem ett verkligt stöd i det arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Unga med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra unga. Många känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. Det är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning att tvingas avstå från fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteten varit otillgänglig Flera av MUCF:s rapporter visar at

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande14.5.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas. - Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepres

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum