Volkswagen Group Sverige AB

Ny strategi antagen: Volkswagen-koncernen ska bli en världsledande leverantör av hållbar mobilitet

Dela
  • ”TOGETHER – Strategy 2025” inleder den största förändringsprocessen i företagets historia, med fokus på att transformera kärnverksamheten och dra nytta av nya potentiella intäktsströmmar
  • Ett stort elektrifieringsinitiativ planeras: mer än 30 nya elbilar till år 2025, med årliga försäljningsmål om 2-3 miljoner enheter
  • Batteriteknologi, digitalisering och självkörande ska utvecklas till nya koncernkompetenser
  • Verksamheten för bilkomponenter läggs om
  • Verksamheten för nya mobilitetlösningar expanderas snabbt
  • Planerade investeringar i framtida teknik bedöms till tvåsiffriga miljardbelopp och finansieras genom effektiviseringar och produktportföljsförbättringar i hela koncernen
  • Mål om operativ avkastning på 7-8 procent, och avkastning på sysselsatt kapital för personbilsverksamheten på mer än 15 procent till år 2025
  • Öka lönsamhet och effektivitet hos varumärket Volkswagen är nyckeln för att nå koncernens mål
  • VD Matthias Müller: ”Volkswagen-koncernen kommer att vara mer fokuserad, effektiv, innovativ, kundorienterad och hållbar – och systematiskt inriktad på att generera lönsam tillväxt.”

Volkswagen-koncernen lägger nu grunden för bestående framgångar i morgondagens värld av mobilitet och för dess utveckling till en världsledande leverantör av hållbar rörlighet. För att uppnå dessa mål, har ledningsgruppen – med godkännande av styrelsen – antagit ett framtidsprogram, ”TOGETHER – Strategy 2025”. I och med detta lanseras det största förändringsarbetet i koncernens historia.

Den nya koncernstrategin omfattar en rad långtgående strategiska beslut och specifika initiativ som i huvudsak syftar till att säkerställa företagets långsiktiga framtid och generera lönsam tillväxt. Detta ska uppnås genom att omfattande omvandla kärnverksamheten, att snabbt etablera en ny verksamhet för mobilitetslösningar, avsevärt öka effektiviteten samt att stärka innovationskraften och entreprenörsandan i företaget.

− Volkswagen har alltid berikat livet för miljontals människor över hela världen med sina varumärken och produkter. Vår ambition är att fortsätta den framgångssagan och spela en ledande roll i att forma fordonsbaserad mobilitet även för kommande generationer. Detta kräver att vi – efter det allvarliga bakslaget till följd av dieselfrågan – lär av våra misstag, åtgärdar brister och etablerar en företagskultur som är öppen, värderingsstyrd och som bygger på integritet, förklarade VD Matthias Müller under presentationen av företagets nya strategiska inriktning, som hölls i Wolfsburg under torsdagen.

− Vårt framtidsprogram ”TOGETHER – Strategy 2025” kommer att göra Volkswagen-koncernen mer fokuserad, effektiv, innovativ, kundorienterad och hållbar samt systematiskt inriktad på att generera lönsam tillväxt. Vi strävar efter att skapa bestående värde för alla intressenter. Detta kan bara uppnås tillsammans – med våra medarbetare och med våra kunder, aktieägare och affärspartners – samtidigt som vi är fullt medvetna om vårt ansvar gentemot samhället och miljön, fortsatte Müller.

”TOGETHER – Strategy 2025” ger ett ramverk och en kompass för Volkswagen-koncernens tilltänka utveckling från biltillverkare till en ledande leverantör av hållbar mobilitet. Den kommer att kompletteras med tillhörande strategier för koncernens varumärken som gradvis kommer att utarbetas under de kommande månaderna. Koncernen kommer att presentera det detaljerade strategiska programmet uppdelat på varumärken och funktioner, och uppbackat med konkreta åtgärder och finansiella mål, före årets slut.

Detta inkluderar även varumärket Volkswagens ”pakt för framtiden”, som varumärkets ledningsgrupp tillsammans med den fackliga organisationen har arbetat med sedan i början av juni. Den handlar om att avsevärt öka effektivitet, produktivitet och lönsamhet i syfte att trygga konkurrenskraft och sysselsättning, och att finansiera nödvändiga framtida investeringar i produkter och platser. Mot bakgrund av varumärkets betydelse för hela koncernen kommer det också att spela en nyckelroll för att uppnå koncernmålen.

Förändring av kärnverksamheten


På torsdagen presenterades de viktigaste byggstenarna i den nya koncernstrategin, som kretsar kring att transformera Volkswagen-koncernens kärnverksamhet eller, för att uttrycka det på ett annat sätt, att göra en grundläggande omläggning i beredskap för den nya tidens mobilitet. För detta kommer Volkswagen-koncernen att vässa positioneringen av koncernens varumärken och optimera fordons- och drivlineportföljen för att kunna fokusera på de mest attraktiva och snabbväxande marknadssegmenten. Dessutom kommer koncernens nuvarande produktportfölj om cirka 340 olika modellvarianter systematisk anpassas till lönsam tillväxt med regionala marknader och kundbehov i åtanke.

När det gäller fordon och drivlinor läggs särskild vikt vid e-mobilitet. Koncernen planerar ett brett initiativ på det här området och har för avsikt att lansera fler än 30 helt batteridrivna elbilar (BEV) under de kommande tio åren. Volkswagen uppskattar att sådana bilar då kan stå för ungefär en fjärdedel av den globala personbilsmarknaden. Volkswagenkoncernen uppskattar att den egna försäljningen av BEV kommer att vara mellan två och tre miljoner enheter år 2025 – motsvarande cirka 20 till 25 procent av den totala försäljningen vid tillfället.

Volkswagen-koncernen ska också i samband med detta se över och effektivisera sina modulära arkitekturer för att minska komplexiteten i utveckling och tillverkning, öka effektiviteten och därmed bättre utnyttja systemets ekonomiska fördelar.

Den regionala tillväxtstrategi som redan har inletts på särskilt attraktiva bilmarknader ska fortsätta. Volkswagen-koncernen bekräftar sina tillväxt- och investeringsplaner som redan har aviserats för Nordamerika och det fortsatta tillväxtprogrammet i Kina. I detta sammanhang avser Volkswagenkoncernen att utnyttja ekonomisegmentet – det vill säga det segment som består av fördelaktigt prissatta instegsprodukter som är, till exempel, särskilt relevanta för Asien – genom samarbeten med regionala aktörer. Diskussioner angående detta är redan långt gångna. 

Nya kompetenser

En ytterligare hävstång i att omvandla kärnverksamheten är att utveckla nya kompetenser. Koncernen avser därför att på egen hand tillhandahålla de resurser som krävs för att adressera framtidens trender gällande självkörande bilar och artificiell intelligens. Målet är att licensiera ett konkurrenskraftigt och egenutvecklat självkörningssystem (self-driving system, SDS) mot slutet av detta årtionde.

Mot bakgrund av kraftigt ökande marknadsvolymer och antal sålda elbilar avser Volkswagen-koncernen under de kommande åren även att utveckla batteriteknologi som en ny kompetens. De strategiska möjligheterna för att ta del av de potentiella intäktsströmmarna på det här området, och för att utveckla batteriteknologin till en ny koncernkompetens, kommer noga att utvärderas.

Entreprenörsanda och förhållningssätt


Att förändra kärnverksamheten omfattar också att systematiskt främja en entreprenörsanda och ett entreprenöriellt förhållningssätt inom koncernen. Vid sidan av att gradvis implementera en linjeorganisationsmodell för koncernens varumärken, handlar detta i första hand om att omstrukturera verksamheten för komponenter, som för tillfället står för cirka 67 000 medarbetare på 26 platser världen över. Relevanta aktiviteter ska systematiskt kombineras över alla varumärken och strategiskt omstruktureras. Volkswagen-koncernen hoppas att en sådan omstrukturering kommer att stärka konkurrenskraften, öka effektiviteten och ge betydande bidrag till framtida områden så som e-mobilitetsinitiativ.

Volkswagen-koncernen kommer målmedvetet att följa framtida trender inom segmenten för både person- och transportbilar. För dess transportbilsverksamhet, som för tillfället består av Scania, MAN och Volkswagen Transportbilar, återupprepar koncernen det strategiska målet att skapa en global marknadsledare. Planen för Volkswagen Truck & Bus är att, som en leverantör till flera varumärken över cykeln, bli det mest lönsamma företaget inom branschen, med betydande närvaro i alla viktiga regioner. Dessa mål ska uppnås dels genom mycket närmare samarbete mellan de olika varumärkena, dels genom att stärka koncernens helhetsresultat och utöka dess globala närvaro. Nya affärsmodeller kommer också att spela en avgörande roll i detta. På medellång sikt kommer affärsenheten att utvecklas från en ren transportbilstillverkare till en leverantör av intelligenta transportlösningar.

Under den strategiska omstruktureringen av Volkswagen-koncernen kommer området finansiella tjänster också att vara en viktig källa till intäkter och en stöttepelare till dess varumärken.

− Att utveckla, bygga och sälja fordon, inklusive relaterade finansiella tjänster, kommer att fortsätta vara avgörande för Volkswagen-koncernen framöver. Men de omställningar vi nu har inlett kommer att skapa en bestående förändring i vår kärnverksamhet – och se till att vi förblir en ledande aktör på både medellång och lång sikt. Som alltid inom Volkswagen-koncernen kommer vi att ha ett ansvarfullt och gemensamt tillvägagångssätt. En sådan långtgående förändring som vi har initierat är bara möjlig att genomföra tillsammans, sa VD Matthias Müller.

Mobilitetstjänster som en ytterligare tillväxtfaktor 

Den andra viktiga byggstenen i ”TOGETHER – Strategy 2025", i kombination med förändringarna av kärnverksamheten, innefattar upprättandet av en verksamhet för mobilitetslösningar som omfattar alla varumärken. Den nya enheten kommer att utveckla och förvärva erbjudanden som är anpassade till kundernas behov – med fokus och utgångspunkt inom samåkningstjänster och on-demandmobilitetslösningar. Andra tjänster så som robottaxis, bildelning och on-demandtransport kommer sedan att samlas kring denna kärna. Volkswagen-koncernen säkrade ett första fotfäste i samåkningssegmentet genom investeringen i ett strategiskt partnerskap med on-demandtjänsten Gett.

På en snabbt växande marknad är Volkswagen-koncernen målsättning att verksamheten för nya mobilitetslösningar ska generera försäljningsintäkter i miljardklassen till år 2025.

Både transformeringen av kärnverksamheten och koncernens nya mobilitetslösningsenhet kommer kräva att Volkswagen-koncernen stärker sin traditionellt utmärkta innovationskraft och ger den en bredare bas. Koncernen driver digitalisering inom alla områden och varumärken. Samtidigt kommer företaget att i större utsträckning än tidigare förlita sig på partnerskap, förvärv och riskkapitalinvesteringar. I framtiden kommer val av investeringar att hanteras centralt i syfte att skapa maximalt mervärde för koncernen och dess varumärken.  

Betydande effektiviseringsåtgärder


Totalt bedöms koncerngemensamma investeringar i framtida områden inom Strategy 2025 till tvåsiffriga miljarder. För att säkerställa finansiering krävs verksamhetsoptimeringar inom alla områden och verksamheter. Särskilt för varumärket Volkswagen kommer koncernen att sträva efter att låsa upp effektivitetspotentialen – som sett till industristandarden är betydande. Detta gäller för hela värdekedjan inom fordonsindustrin, från produktutveckling till inköp, produktion och distribution.

Mer specifikt strävar Volkswagen-koncernen efter en relation mellan capex och försäljningsintäkter inom fordonsverksamheten på 6,0 procent år 2025. Effektiviteten inom forskning- och utvecklingskostnader kommer också att förbättras avsevärt, relationen mellan FoU-kostnader till försäljningsintäkter ska sänkas till 6,0 procent. Försäljnings- och administrationskostnader, som i procent av intäkterna kraftig ökat under senare år, ska dessutom minskas till under 12 procent.

Baserat på siffrorna för räkenskapsåret 2015 räknar Volkswagen-koncernen med en mer effektiv användning av resurser att skapa möjligheter för en betydande årlig resultatförbättring. De enskilda åtgärderna på koncern-, varumärkes- och enhetsnivå kommer att specificeras under de kommande månaderna. Ytterligare medel för framtida investeringar kan också genereras genom att optimera existerande varumärkes- och investeringsportföljer.

Finansiella mål justeras


”Strategy 2025” backas upp med justerade finansiella mål.
− I linje med att vara systematiskt inriktade på att generera lönsam tillväxt ligger vårt fokus tydligt på intjäningsförmåga. Under de kommande åren kommer vi att göra allt vi kan för att kontinuerligt skapa värde för våra aktieägare baserat på en stabil finansiell ställning, förklarade koncernens finansdirektör Frank Witter.

För koncernens operativa avkastning från försäljning, som år 2015 uppgick till 6,0 procent före engångsposter, är målet en ökning till 7-8 procent till år 2025. Avkastningen på sysselsatt kapital inom kärnverksamheten är då tänkt att vara mer än 15 procent. Utdelningsandelen till aktieägare ligger kvar vid cirka 30 procent av nettovinsten.

− Framtidens Volkswagen kommer att inspirera sina kunder med fascinerande bilar, skräddarsydda finansiella tjänster och smarta mobilitetslösningar. Vi kommer att vara en teknologiledare och en förebild när det kommer till miljö, säkerhet och integritet. Volkswagen-koncernen kommer att uppnå konkurrenskraftig lönsamhet och kommer så att förbli en attraktiv investering och en utmärkt, tillförlitlig och trygg arbetsgivare. Kort sagt, Volkswagen kommer att vara ett företag som vi alla kan vara stolta över, sa VD Matthias Müller.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Matthias Müller − Framtidens Volkswagen kommer att inspirera sina kunder med fascinerande bilar, skräddarsydda finansiella tjänster och smarta mobilitetslösningar, säger Volkswagen-koncernens VD Matthias Müller.
Matthias Müller − Framtidens Volkswagen kommer att inspirera sina kunder med fascinerande bilar, skräddarsydda finansiella tjänster och smarta mobilitetslösningar, säger Volkswagen-koncernens VD Matthias Müller.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum