Linköpings kommun

Nya åtgärder ska minska trafikbuller i Linköping

Dela

Kommunens första åtgärdsprogram mot trafikbuller. Vinterbelysning i kommunens mindre orter. Fler bostäder i Ekholmen med nytt detaljplaneprogram. De ärendena presenterades vid dagens pressträff inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde.

Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun. Ej för nedladdning.
Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun. Ej för nedladdning.

Ärende 4
Program för minskat buller

Kommunens första åtgärdsprogram mot trafikbuller beskriver flera konkreta insatser för att förbättra situationen i miljöer där människkor bor. Det handlar både om att åtgärda befintliga fastigheter och att minska bullret vid källan i trafiken.

Enligt ett EU-direktiv är kommuner med mer än 100 000 invånare skyldiga att ha ett aktuellt åtgärdsprogram för buller. Kommunens åtgärdsprogram för buller omfattar väg- och tågtrafikbuller.

2015 gjorde kommunen en bullerkartläggning. Den finns på linkoping.se/trafikbuller, där kan man zooma in och se tåg- och vägbullerkartan. Generellt gäller att ju mer trafik det är på gatorna desto mer bullrar det.

- När vi bygger nya bostäder idag ställs hårda krav på isolering från buller. Äldre hus är däremot inte alltid lika tysta, och nu behöver vi göra åtgärder för att förbättra Linköpingsbornas ljudmiljöer, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

I kommunens åtgärdsprogram finns dessa åtgärder:

• Åtgärder i befintliga bostäder – fasadåtgärder, byta ut till fönster med bättre ljudisolering. Under 2019 ska kommunen ta fram en modell för bullerskyddsbidrag för att kunna ge bidrag till fönsteråtgärder för de mest bullerutsatta bostäderna i staden.

• Begränsa bullret vid källan - t ex försök med tyst asfalt/lågbullrande vägbeläggning, sänkta hastigheter samt genom satsning på cykel, gångtrafik och kollektivtrafik som kan minska biltrafiken (hållbart resande/mobility management).

• Bevara och utveckla områden med ljudmiljö – tysta miljöer i parker och grönområden samt bullernivåer vid förskole- och skolgårdar.

• Kunskapsuppbyggnad och dialog - öka kunskap om buller – i planering av nya bostäder samt information till allmänheten på webbsidan.

Åtgärdsprogrammet ska gälla för perioden 2018 - 2022.

Även om det inte funnits ett åtgärdsprogram tidigare, så har kommunen gjort insatser mot buller på utsatta fastigheter. Kommunens hastighetsplan syftar till lägre hastigheter och därmed lägra buller. Likaså ska insatser för ökat resande med cykel och kollektivtrafik bidra till minskat trafikbuller.

Kommunens plan är att ta fram en modell för bullerskyddsbidrag som fastighetsägare kan söka pengar ur för att minska bullret på de platser där det är högst i dag. Det kan till exempel gälla ljudisolerade fönster.

Ärende 11
Vinterbelysning i kommunens mindre orter

Även de mindre orterna i Linköpings kommun ska få vinterbelysning. Först ut blir Linghem, Sturefors, Nykil, Ljungsbro och Berg.

– Den nya julbelysningen i innerstaden är uppskattad. Nu vill vi gå vidare och lysa upp de mindre orterna. Det ger både trygghet och en trevligare miljö, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Platserna som kommer lysas upp är enskilda punkter, till exempel träd och dungar vid entréer till samhällena.

Belysningen ska kunna växla färg och kommer kunna användas större delen av året. Tekniska verken Linköping Nät AB ska genomföra belysningen. Kostnaden för etapp ett uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor och kommer genomföras under 2018. 

Ärende 23
Ekholmen växer med nytt detaljplaneprogram

Miljonprogrammet Ekholmen kan utvecklas när kommunen antar ett nytt planprogram för området. På sikt kan det ge över 900 bostäder.

Vid onsdagens sammanträde beslutar samhällsbyggnadsnämnden om ett detaljplaneprogram för Ekholmen med fler bostäder, bättre förutsättningar för förenings- och idrottsliv och ett ökat underlag för Ekholmens Centrum. Det är ett långsiktigt program, som på sikt ska generera flera olika detaljplaner.

– Ekholmen är ett trevligt bostadsområde men som vi också vill ge möjlighet att utveckla. Det här programmet ger fler möjlighet att bo i Ekholmen samtidigt som Ekholmens Centrum ges förutsättningar att växa när Ekholmsborna blir fler, säger kommunalrådet Elias Aguirre.

Programmet berör huvudsakligen den del av norra Ekholmen som ligger mellan Ålerydsvägen i norr, Ekholmsvägen i söder, Brokindsleden i öster och fotbollsplanerna i väster.

– Programmet pekar ut en långsiktig inriktning för Ekholmen. Nu finns förutsättningar att utveckla området den dag respektive markägare vill ta det steget, säger kommunalrådet Elias Aguirre,

Förslaget till detaljplaneprogram innehåller ett tillskott på cirka 950 lägenheter. 50-70 av dessa är enbostadshus och resten flerbostadshus med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter.

Enligt programmet ska Järdalavägen utvecklas från en bildominerad matarled med smala trottoarer, till en stadsmässig gata med breda trottoarer, cykelfält, kantstensparkering och grönska. Även Ekholmsvägen kan utvecklas från matarledskaraktär till gatukaraktär, med ny bebyggelse intill. Norra Ekholmens inre är idag till stor del bilfritt och denna bilfrihet utökas ytterligare för att barn ska kunna röra sig fritt och säkert.

I förslaget finns också två nya förskolor, utbyggnad av Ekholmsskolan och Fredriksbergsskolan samt möjlig utbyggnad av Ekholmens köpcentrum, lokaler längs
Järdalavägen, cirka 1 500 nya parkeringsplatser samt nya torg, parker, lekplatser och andra mötesplatser längs Järdalavägen.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Bilder

Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun. Ej för nedladdning.
Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun. Ej för nedladdning.
Ladda ned bild

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum