Bra Miljöval

Nya miljökrav gör miljömärkt energi mer hållbar

Dela

Den 1 oktober kom nya, skärpta miljökrav på elenergi från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till de nya kraven är elproduktionens påverkan på den biologiska mångfalden och det ökade klimatavtrycket. För att nå ett hållbart energisystem ställs nu tuffare krav på att miljöanpassa all förnybar energiproduktion - vind, sol, vatten och biokraft.

Bra Miljöval miljömärkning för elenergi har funnits sedan 1995. Syftet med miljömärkningen är att driva utvecklingen mot hållbar energiförsörjning och effektiv energianvändning.

Förnybar energi är en förutsättning för att minska klimatavtrycket men det räcker inte med att enbart fokusera på energins ursprung för att energisystemet ska vara hållbart och bevara den biologiska mångfladen. Därför skärper Bra Miljöval ytterligare miljökraven på elenergi.

– Vi kan inte nöja oss med att minska klimatavtrycket. Vi måste även miljöanpassa all den förnybara elproduktionen för att värna om biologisk mångfald. Det finns bland annat stora problem inom skogsbruk och i strömmande vatten. Vid produktion av el baserad på bioenergi riskerar naturvärden att försvinna på grund av ohållbart skogsbruk. Inom vattenkraften är det nödvändigt att få bort onaturlig vattenreglering och vandringshinder för att inte förstöra livsmiljöer för djur och växter, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval Energi.

Miljömärkningen skärper även kraven på elproduktionen för vind och sol.

–  För att solpaneler inte ska stå på känsliga naturområden har stoppområden upprättats. Inom vindkraften har tidigare stoppområden uppdaterats. Det har dessutom tillkommit krav att vindkraftsparker ska förses med mjukvara för att till exempel skydda fladdermöss som annars riskerar att skadas, säger Jesper Peterson.

Förutom miljökrav på elproduktionen måste alla energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsätta medel till fonder som använd till miljöförbättrande projekt. Årligen avsätts i genomsnitt 25 miljoner.

De nya miljökraven för el märkt Bra Miljöval ersätter kraven som gällde från 2009 och de drygt 60 energibolag som säljer miljömäkt el får ansöka om ny licens.

FAKTA:

Nya miljökrav på Bra Miljöval Elenergi

 • Miljöanpassning av vattenkraft
  Vattenkraftverksägare ska aktivt arbeta med miljöanpassning. I de nya kriterierna ställs krav på fiskvandringsvägar, naturligt vattenflöde och begränsning av hastiga förändringar.

 • Återföra aska till skog
  Askan från biobränslebaserad elkraft ska alltid återföras till skogen. Tidigare elkriterier hade differentierad additionell avgift för askåterföringen.

 • FCS till 100% och nej till stamved
  FSC 100 % Certified är den enda certifiering av biobränsle med skogsursprung på marknaden som är godtagbar och förbränning av stamved godkänns ej.

 • Vindkraft ska skydda fladdermöss
  Vindkraft ska ha installerad mjukvara för stoppreglering för att skydda fladdermöss.

 • Ingen solkraft i skyddade naturområden
  Solkraft, precis som vindkraft, ska inte finnas inom skyddade naturområden. Det finns dock särskilda krav för solkraft på befintliga byggnader. 

 • Energieffektiviseringsfonden blir Energifonden
  Energieffektiviseringsfonden har bytt namn till Energifonden. Det beror på att fonden nu är bredare och kan stötta projekt som innebär sparad elenergi, värmeenergi eller effekt. Batterilösningar och vätgassystem är nya projektområden Bra Miljöval vill stötta med hjälp av Energifonden.

 • Skogfond för ökad biologisk mångfald i skog och våtmark
  Bra Miljöval Skogsfond är helt ny. Avsättning till fonden sker genom försäljning av biobränslebaserad elenergi, så kallad biokraft. Projekten som får stöd ska fokusera på ökad biologisk mångfald i skog och våtmark.

 • Miljöfonden utökas – för biologisk mångfald
  Att bevara och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald är fortsatt en stark hörnpelare i Bra Miljöval Elenergi. Biotopvårdande åtgärder i strömmande vatten, omlöp och undanröjande av vandringshinder är projekt som Miljöfonden stöttar. I de nya kriterierna finns även våtmarksprojekt med.

 • Restproduktplan även för vindkraftverk
  Vid nedmontering av vindkraftverk ska material tas om hand på ett resurseffektivt sätt som inte påverkar miljön. Hur detta går till ska redovisas i en restproduktplan som bifogas ansökan.

Mer information:

Miljökrav Bra Miljöval Elenergi

Energibolag med el märkt med Bra Miljöval

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Följ Bra Miljöval

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bra Miljöval

Nya miljökrav för att minska miljöpåverkan från godstransporter i tätorter13.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hemkörning och utkörning till utlämningsställen av mat och varor har ökat markant de senaste åren enligt Transportanalys, vilket har resulterat i att fler lätta lastbilar rör sig i tätbebyggda områden. I tätorter utförs även transporter för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall. Den 13 september kommer miljömärkningen Bra Miljöval med nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter för att minska miljöpåverkan från de som främst utförs inom tätorter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum