Länsstyrelsen Östergötland

Nya riktlinjer ska skydda fler från könsstympning

Dela

Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett vårdprocessprogram för personal som i sitt arbete möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli utsatta för könsstympning.

Könsstympning som är olagligt i Sverige, är en form av grov misshandel och en kränkning av flickors och kvinnors rättigheter. Världshälsoorganisationens (WHO, 2017) definition av kvinnlig könsstympning är: ”Kvinnlig könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl”.

– Könsstympning är ett övergrepp på flickor och kvinnor och många utsatta lider av både kroppsliga och själsliga komplikationer som varar ett helt liv. Könsstympning är tortyr; tortyr som kontrollerar och bojar flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Rätten till en god och jämlik hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet mot könsstympning. För att förhindra att flickebarn och unga kvinnor könsstympas krävs ett systematiskt arbete i hälso- och sjukvården och hos andra viktiga aktörer som skolan och socialtjänsten. Arbetet måste även fokusera på att identifiera flickor som redan är könsstympade och erbjuda vård och stöd, säger Maha Eichoue, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Östergötland.

En arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans arbetat fram vårdprocessprogrammet. Det ska fungera som en riktlinje för hur hälso- och sjukvården ska arbeta med flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning, och hur personalen ska ge dem ett tryggt bemötande. Det är också en vägledning för hur verksamheterna ska arbeta för att förhindra att fler utsätts.

– Flickor och kvinnor som redan är utsatta ska ha rätt till psykologisk och medicinsk vård, men även det förebyggande arbetet med att skydda barn från att könsstympas är en viktig uppgift för hälso- och sjukvården, säger Josefin Svensson, barnmorska och projektledare i Region Östergötland.

Anmäls vid misstanke
När det finns en misstanke om att någon riskerar att drabbas av könsstympning ska personalen göra en anmälan till socialtjänsten. Det går till på samma sätt som när man misstänker att ett barn misshandlas eller på annat sätt far illa.

Utöver vårdprocessprogrammet har arbetsgruppen tagit fram ett informationsmaterial på svenska, engelska, franska, arabiska, somaliska och tigrinja. I informationen kan man läsa om vad könsstympning är, vilka konsekvenser det kan ge och hur man kan söka vård och hjälp.

– Tanken är att vårdpersonal ska kunna ge både muntlig och skriftlig information till patienter och att patienterna själva också kan hitta informationen på 1177.se. Där kan de på sitt eget språk se vad lagen säger i Sverige och hur de kan söka hjälp och vård, säger Josefin Svensson, projektledare och barnmorska i Region Östergötland.

Kontakter

Maha Eichoue, regional utvecklingsledare för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 79
maha.eichoue@lansstyrelsen.se

Josefin Svensson, projektledare och barnmorska, Region Östergötland
010-103 71 38
josefin.el.svensson@regionostergotland.se

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland