Region Örebro län

Nyheter i korthet från regionstyrelsen

Dela

Extra sammanträde med regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 27 augusti att kalla till ett extra sammanträde den 28 oktober i år, klockan 9.00. Vid det mötet kommer ledamöterna att behandla verksamhetsplanen med budget för år 2020.

Periodrapport juli 2019

Region Örebro läns resultat är ett överskott om 115 miljoner kronor per juli, vilket är 72 miljoner kronor lägre än föregående år. Helårsprognosen per juli ligger kvar på samma nivå som per delår 1, det vill säga ett årsresultat om 60 miljoner kronor. Regionstyrelsen godkände periodrapporten vid sammanträdet den 27 augusti.

Regionövergripande åtgärder i syfte att åstadkomma en ekonomi i balans

Regiondirektören har redovisat regionövergripande ekonomiska åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Redovisningen innehöll förslag på åtgärder på kort respektive lång sikt för att den administrativa delen av Region Örebro läns verksamhet ska kunna sänka sina kostnader med 100 miljoner kronor till år 2021. Regionstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen, och att uppdra åt regiondirektören att vidta föreslagna åtgärder.

Region Örebro län ansluter sig till överenskommelse inom hälso- och sjukvårdsområdet

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regeringen har slutit ett antal överenskommelser inom vård- och omsorgsområdet. Överenskommelserna täcker områden som båda parter identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner. Vid sammanträdet den 27 augusti beslutade regionstyrelsen att Region Örebro län ska ansluta sig till överenskommelserna och intentionerna i dessa.

Fördelning av statsbidrag till ungdomsmottagningar 2019

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har godkänt en överenskommelse med staten om insatser inom området psykisk hälsa för år 2019. Inom överenskommelsen tillförs kommuner och regioner totalt 130 miljoner kronor för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete. Det handlar till exempel om utökning av ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärkt psykosocial kompetens samt ökad tillgänglighet för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende. Av dessa 130 miljoner kronor erhåller Region Örebro län 3,8 miljoner kronor.

Förlängning av avtal om sjukvårdsregional samverkan

Regionstyrelsen beslutade vi sammanträdet den 27 augusti, i enlighet med Samverkansnämndens rekommendation, att för Region Örebro läns del förlänga nuvarande ”Avtal om regional samverkan i Uppsala- Örebroregionen” till och med den 31 december år 2020.

Utveckling av Region Örebro läns personal- och länstidning

Region Örebro läns, och tidigare Örebro läns landstings, läns- och personaltidning Tebladet har sett likadan ut i 38 år. Men nu har regionstyrelsen fattat beslut om att förnya så väl namn som format. Tebladets länstidning byter namn till ”Leva – en tidning från Region Örebro län”, och Tebladets personaltidning byter namn till ”Tillsammans – personaltidning för Region Örebro län”. Dessutom får tidningarna ett nytt format, istället för “tabloid-format” kommer det att ges ut i “magasin-format”.

Tjänstgöring som politisk lärling

Regionstyrelsen beslutade att utse en politisk lärling för Moderaterna i Region Örebro län under en period om högst sex månader, med start från den 27 augusti 2019. Den politiska lärlingen kommer att ha sin huvudplacering i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Redovisning och utbetalning av partistöd

Regionfullmäktige har tidigare fattat beslut om regler för partistöd som bland annat säger att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven ska fullmäktige besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu har lämnat in redovisning för år 2018, och regionstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att partistöd ska betalas ut för år 2020.

Dessutom behandlade regionstyrelsen bland annat en remiss av Passdatalag- en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, en remiss av Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation samt en motion gällande klimatanpassningsplan för framtida hälsa.

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Samtliga medarbetare belönas för värdefulla insatser i kampen mot corona25.5.2020 11:07:57 CESTPressmeddelande

Region Örebro läns medarbetare arbetar sedan en tid tillbaka under de extraordinära förhållanden som coronapandemin fört med sig. Som tack för dessa värdefulla insatser får alla medarbetare i år en extra ersättning i form av ett gåvokort motsvarande 1 000 kronor samt en höjning av friskvårdsbidraget till 3 000 kronor. Det kommer regionstyrelsen att fatta beslut om i morgon, tisdagen den 26 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum