Svenska kyrkan

Nytt förslag till kyrkohandbok på remiss våren 2016

Dela

Kyrkostyrelsen har idag beslutat att skicka det reviderade förslaget till kyrkohandbok på remiss under perioden 1 januari-15 maj. Det innebär att Svenska kyrkans församlingar kan börja använda 2016 års förslag till kyrkohandbok från och med januari. Remissinstanser är bl a alla Svenska kyrkans kyrkoråd, stiftsstyrelser och domkapitel.

Kyrkohandboken innehåller bl a ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster. Det nu reviderade förslaget har ett särskilt fokus på barn och unga. Foto: Magnus Aronson/IKON.

 

Kyrkohandboken består av gudstjänstordningar med böner och andra texter samt musik.

– Att fira gudstjänst är centralt i kyrkans och församlingarnas liv. Därför är det en stor händelse när vi gör förändringar i kyrkohandboken, det sker inte särskilt ofta. Att kyrkostyrelsen nu skickar ut det reviderade förslaget på remiss är en viktig milstolpe i detta arbete, säger biskop Per Eckerdal, vice ordförande i styrgruppen för kyrkohandboksarbetet.

– Det är ett grundligt reviderat förslag som går ut på remiss. Speciellt glad är jag över att det går ut så brett. Det är viktigt att kyrkohandboken växer fram med stor delaktighet från församlingarna i Svenska kyrkan, säger biskop Per Eckerdal.

Barn och unga-perspektiv
Det reviderade förslaget är en omarbetning av 2012 års förslag, som provades i församlingar under ett kyrkoår (1 advent 2012 – domssöndagen 2013). Utifrån de 636 remissvaren som inkom i februari 2014 har en omfattande bearbetning gjorts i fråga om teologin, språket och musiken.

– Det gäller bland annat hur treenigheten uttrycks, eller texter om Jesus Kristus. Språkligt har alla texter gåtts igenom, och bearbetningar har gjorts i bland annat bön om förlåtelse, förböner, nattvardsböner och böner i dopgudstjänsten, säger prästen och forskaren Boel Hössjer Sundman i projektledningen.

I bearbetningen har särskilt fokus lagts på hur handboksförslaget fungerar ur ett barn och unga-perspektiv.

– Det handlar till exempel om större flexibilitet i gudstjänstfirandet, inte minst med små barn, säger prästen Ingegerd Sjölin, teologisk sekreterare i projektledningen. Dopgudstjänsten har bearbetats och konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten. Musiken har också bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom till exempel växelsång och "härmning", s k responsorial sång.

Musiken i kyrkohandboken
Den musikaliska bearbetningen har gett större utrymme för församlingarnas traditioner och situation. Det innebär exempelvis större flexibilitet i psalmval i begravningsgudstjänst och dopgudstjänst.

En nyhet är möjligheten att använda annan musik än den som finns i kyrkohandboken, något som flera remissinstanser efterfrågat.

– Det öppnar för ökad variation och användande av fler musikaliska genrer. Med "annan musik" menas inte bara relativt ny liturgisk musik utan det kan också handla om exempelvis gregorianskt eller annat tidigt material, säger Henrik Tobin, musikexpert i projektledningen.

Till hjälp för remissinstanserna finns delar av Gudstjänstmusik A till E på ljudfiler som kommer att publiceras på kyrkohandbokswebben, där också handboksförslaget finns i sin helhet.

I fråga om den välkända liturgiska musiken har vi strävat efter att inte äventyra former och uttryck som idag fungerar i Svenska kyrkans församlingar. Därför har inga genomgripande förändringar gjorts här, utan fokus har legat på åtgärder som främjar den praktiska användbarheten, säger Henrik Tobin.

Läs mer om det fortlöpande arbetet med kyrkohandboken här

VAD HÄNDER NU?

Remisstid: 1 januari till 15 maj 2016. Det reviderade förslaget sänds ut till alla remissinstanser – alla kyrkoråd, domkapitel och stiftsstyrelser samt ett 40-tal andra grupper – och publiceras i sin helhet på kyrkohandbokswebben

På webben blir det också möjligt att lyssna på inspelade delar av "Gudstjänstmusik A till E".

Efter remisstiden sker analys och bearbetningar utifrån remissvaren, hösten 2016 och våren 2017. En skrivelse med förslag till beslut om ny kyrkohandbok kan därefter gå från kyrkostyrelsen i juni 2017, för behandling i kyrkomötet samma höst. 

Om kyrkomötet beslutar om en ny kyrkohandbok kan den tas i bruk 2018, eventuellt till påsk.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum