Ericastiftelsen

Nytt idéburet krisstöd till förskola/skola efter självmord

Dela

Ericastiftelsen har byggt upp en enhet för krisstöd till förskola/skola efter genomfört suicid. Enheten är nu i gång och kan ta emot ärenden.

Illustration som anges i samband med Ericastiftelsens enhet Krisstöd Suicid
Illustration som anges i samband med Ericastiftelsens enhet Krisstöd Suicid

Ericastiftelsen har under våren och sommaren genomfört en omfattande kartläggning av det stöd som erbjuds till pedagoger och barn/unga i förskola och skola efter ett genomfört självmord. Kartläggningen bekräftade tidigare signaler om att stödet ofta brister.

- En av orsakerna till att stödet brister är att många blir rädda för att göra fel och därför inte agerar alls. Utöver den rädslan kan ett självmord även väcka svåra känslor både hos elever och personal och det är därför viktigt att bägge grupperna får tillgång till stöd när ett självmord inträffat, säger Hanna Neikter, projektledare och leg. psykolog.

Ett självmord kan drabba elever och personal oavsett om de har förlorat någon närstående, ett annat barn/ungdom eller en lärare. Sorgen efter ett självmord är ofta extra komplicerad och skiljer sig därför från sorg efter andra dödsorsaker.

- I vår kartläggning har vi sett att barn och unga känt sig övergivna i sin sorg när ett självmord inträffat och att skolans personal känt sig vilsna och rådvilla. I stället för att skapa ytor för att sörja tillsammans, har skolan i många fall valt att tysta ned personens död med en god intention av att inte vilja göra fel eller fördjupa sorgen. Det har dock ofta haft en motsatt effekt och inte skapat bra förutsättningar för barn och unga att få sörja förlusten, säger Hanna Neikter.

Krisstödet bygger på forskning och beprövad, tillämpad erfarenhet och syftar till att hjälpa pedagogiska verksamheter att ge barn och unga ett så gott stöd som möjligt när de drabbats av självmord i sin närhet.

Konsekvenser av uteblivet stöd

- Idag saknas ett strukturerat och kvalificerat arbetssätt att ge stöd anpassat till barns och ungas situation. Åldersanpassad information, samtal och lämpliga insatser för enskilda barn och unga, deras närstående och kamrater behöver utvecklas, säger Anna Norlén, verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen.

Forskningen visar att ett gott stöd till efterlevande i samband med självmord har förebyggande effekt.

- Men vi vet också att när stöd uteblir, kan konsekvenserna bli allvarliga. I värsta fall kan den sorg som inte tas om hand orsaka egna självmordstankar hos de efterlevande, till exempel klasskamrater och vänner.

Bakgrundsinformation

Om självmord som samhällsproblem

Förra året begick 1588 personer självmord, varav 168 personer var i åldern 0-24 år. Under de senaste tjugo åren har självmord i Sverige minskat med 0,4 procent per år.

För gruppen unga 15-24 år har dock självmordstalen tvärtom ökat med cirka 1 procent per år, vilket indikerar att detta är en grupp som vi har haft svårt att nå under en längre tid.

Riksrevisionens granskning av statens suicidpreventiva arbete publicerades i oktober 2021 och fastställde att stöd till anhöriga och vänner till någon som tagit sitt liv är en suicidpreventiv åtgärd i sig, då detta är en tydlig riskgrupp för att själva dö i självmord. Samtidigt pekade granskningen på att det nationella stödet är bristande. Granskningen fastställde att stöd efter självmord i alltför stor utsträckning drivs av en ideell sektor, volontärarbete och av enskilda eldsjälar – vilket skapar en osäkerhet och bristande kontinuitet i stödet.

Bakgrund krisstöd suicid 

Ericastiftelsen har byggt upp en enhet för kvalificerat krisstöd efter genomfört suicid i förskola och skola som vänder sig till pedagoger, elevhälsa och annan berörd personal. Enheten ingår i Ericastiftelsens ordinarie utbud av stödinsatser med inriktning på barn och unga.

I Ericastiftelsen modell ingår ålderanpassning av information om självmord till barn och unga i olika åldrar, information till närstående, rutiner för krisstöd till individer och grupper, stöd att fånga upp barn och unga i behov av ytterligare hjälp uppföljning och utvärdering. Insatserna kommer att utvärderas av Ericastiftelsens metodutvecklings- och forskningsverksamhet.

Uppbyggnaden av enheten har finansierats med verksamhetsstöd från Folkhälsomyndigheten. Inom ramen för verksamheten håller Ericastiftelsen även på att sammanställa en modell för krisstöd vid genomfört självmord som kan spridas till andra instanser.

Insatserna i Ericastiftelsens krisstöd är riksomfattande och konstadsfria. Nya ärenden tas emot via webbadressen https://ericastiftelsen.se/krisstod-suicid/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration som anges i samband med Ericastiftelsens enhet Krisstöd Suicid
Illustration som anges i samband med Ericastiftelsens enhet Krisstöd Suicid
Ladda ned bild

Länkar

Om

Ericastiftelsen
Odengatan 9
11424 STOCKHOLM

https://ericastiftelsen.se/

Om Ericastiftelsen

Ericastiftelsens övergripande mål är att alla barn och unga får det stöd de behöver för att leva ett bra liv.

Ericastiftelsen strävar efter att vara en röst för de barn och unga som hamnar eller riskerar att hamna utanför samhällets stödsystem. Vi står upp för och värnar barns och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. Ericastiftelsen vågar ifrågasätta och utmana normer, stigman och tabun som omger barn, unga och psykisk ohälsa.

Vi är en organisation som har stor erfarenhet av att arbeta med de riktigt komplicerade frågorna och är specialiserade mot bland annat allvarliga psykiska besvär, trauma och svåra påfrestningar, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och suicidrisk.

Ericastiftelsen är en idéburen organisation utan vinstintresse. Vi följer demokratins villkor, är religiöst och politiskt obundna och har organisationsformen stiftelse. Det innebär att vi ägs av oss själva (via vår styrelse och våra huvudmän) och är bundna till stiftelsens ursprungstanke ”Psykisk hälsovård till barn och ungdom” som formulerades av vår grundare Hanna Bratt 1934.

Vårt huvudkontor och vår mottagning ligger på Odengatan 8 och 9 i Stockholm. Besök och undervisning sker både fysiskt och digitalt, och många av våra stödinsatser har en riksomfattande täckning.

Vad vi gör

  • Behandling, psykoterapi och pedagogiska insatser till barn, unga och deras närstående.
  • Stödinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord.
  • Utbildning på högre nivå i psykoterapi och närliggande ämnen inriktat på barn och unga, för att stärka dessa kompetenser i samhället.
  • Forskning och metodutveckling för att stärka och utveckla vår kliniska verksamhet och kunskapen om verksamma metoder för barn och unga med psykiska besvär.
  • Kunskapsspridning om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
  • Påverkansarbete för att förbättra villkoren för barn och unga, i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.

Mer information via: https://ericastiftelsen.se/

Följ Ericastiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.