Svenska kyrkan

Nytt kollektivavtal om tjänstepension för Svenska kyrkan

Dela
 
 
Helén Källholm, vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat ett nytt premiebaserat pensionsavtal för Svenska kyrkan. Det nya pensionsavtalet kommer att träda i kraft den 1 januari 2018 och gäller då för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare.

- Det är glädjande att äntligen ha tecknat ett modernt pensionsavtal för Svenska kyrkan, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Det nya pensionsavtalet är helt premiebestämt, i linje med utvecklingen på övriga arbetsmarknaden. För nio av tio medarbetare innebär den nya pensionsplanen ingen egentlig skillnad mot idag, eftersom de redan nu omfattas av enbart premiebestämd pension. Det är pensionen för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (38 438 kr/månad) som förändras från förmånsbestämd till premiebestämd.

Prognoserna visar att de flesta kommer att vinna på övergången till det nya pensionsavtalet, genom den avkastning som kapitalet beräknas generera. För det fåtal som kommer att behöva en pensionsutfyllnad, har parterna kommit överens om övergångsregler. Den som är född 1959–1978, som är eller har varit anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 och som vid pensioneringstillfället skulle ha haft rätt till förmånsbestämd pension enligt dagens avtal, kommer att garanteras en motsvarande pension till en nivå av 80–95 % av utfallet av nuvarande pensionsavtal, beroende på ålder.

Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare undantas från de nya reglerna och går kvar på det gamla pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan.

- Nu får arbetsgivarna kontroll på kostnaderna inom bara fem år, samtidigt som arbetstagarna får goda förutsättningar för en bra framtida pension, säger Helén Källholm. Dessutom försvinner de negativa effekter som kan uppstå när arbetstagare byter bransch och byter mellan olika pensionsplaner.

Överenskommelsen om nytt pensionsavtal tecknas mellan å ena sidan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och å andra sidan arbetstagarorganisationerna Vision, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

För mer information om det nya pensionsavtalet, se www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Kontaktperson: Helén Källholm, vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 08-737 72 06

Kommunikatör: Anneli Albertsson 08-737 72 14, anneli.albertsson@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda och ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum