Umeå kommun

Ökningen av barn och elever och kärnuppdragen i fokus för budget 2021

Dela

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om uppdragsplan med tre områden i fokus; förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet. Nämndens budgetbeslut för 2021 är också kopplade till dessa tre områden för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för verksamheterna.

Befolkningsprognosen för Umeå kommun visar att alla åldersgrupper som inryms inom för- och grundskolans verksamheter fortsätter att öka. Både inom förskolan och grundskolan är ökningen kraftig fram till 2031. Fram till dess ökar antalet 1–5 åringar med 1 400 barn, antalet 6–12 åringar med 1 600 och antalet 13–15 åringar med 800. Ökningen är kraftigast under början och slutet av perioden.

Täckning för personalbemanning och ökade volymer

Kommunfullmäktige har tilldelat för- och grundskolenämnden 93,3 miljoner kronor i utökad budgetram för kostnadsökningar, främst inom personalbemanning, samt för ökat antal barn- och elever i alla verksamheter som är volymberoende.

Grundsärskolan och fritidshemmen har på grund av stora behov och ökade volymer fått en procentuellt sett högre uppräkning av budget än andra verksamheter. Grundsärskolan har ett ökat behov av personalbemanning och skolskjuts. Fritidshemmens uppräkning av budget bygger på skollagens krav på bidrag på lika villkor och en förväntad ökning av barn på fritids hos fristående skolor, samt behov av fler platser inom särskolans fritidshem.

– Vi är mitt uppe i en pandemi och det ekonomiska läget är svårt att förutspå. Därför känns det bra att nämnden fått en tilldelning som möjliggör att både värna befintlig personal och fullt ut kompensera för ökade antalet barn och elever. Det ger goda förutsättningar inför 2021 vilket känns extra viktigt då det råder en pandemi, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Vissa anpassningar krävs

I nämndens budget för 2021 sker omprioriteringar motsvarande fem miljoner kronor. Förstärkningar går bland annat till utökad tid i matematik och idrott och hälsa på högstadiet, krav på legitimerade speciallärare i grundsärskolan samt HPV-vaccination av pojkar i årskurs 5.

Genom att se över schemaläggning och resursoptimera inom F-9 ska kostnader för bland annat skolskjuts minska. Tidigare beslut om att justera resursfördelningen inom förskola fortsätter men omställningsarbetet ges mer tid. Omställningsarbetet syftar till att bibehålla personaltätheten i förskolan genom att skapa en balans mellan förskolans två behöriga personalgrupper, förskollärare och barnskötare.

En anpassning ska även ske inom kompetenscentrum för flerspråkighet med 0,5 miljoner kronor.

För- och grundskolenämndens nya budgetram för 2021 är 2 079,6 miljoner kronor. Nämnden har också sökt och beviljats riktade statsbidrag som tillsammans utgör 107,4 miljoner kronor för 2021. De största bidragen berör just likvärdig skola, lärarlönelyftet och maxtaxa.

Alla partier yrkade bifall till beslut om budget förutom Västerpartiet som lade ner sina röster.

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus27.1.2021 14:21:58 CETPressmeddelande

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum