Umeå kommun

Området runt Nydalasjön utvecklas

Dela

Nydalasjöns friluftsområde är ett av Umeås mest välbesökta. Nu utvecklas området för att öka möjligheten att komma nära sjön och skapa flera platser att njuta av. – Vi vill skapa en ännu mer intressant och vacker miljö som Umeåbor kan ta del av, säger Lena Engman Karlsson (S), ordförande i tekniska nämnden.

Nydala är ett viktigt rekreationsområde för Umeås växande befolkning. 2012 tog kommunfullmäktige beslut om en fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. Den planen ligger till grund för de åtgärder som görs i området.

Vid Nydalasjön tillkommer två nya stadsdelsområden: Tomtebo gård och Tomtebo strand. Det gör att ännu fler Umeåbor kommer att vistas i området framöver.

Samarbete över nämnder och förvaltningar

Umeå kommun jobbar sedan en tid tillbaka över förvaltningsgränserna med insatserna vid Nydalasjön. Politiker och tjänstemän i byggnadsnämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har gemensamt träffats regelbundet för att få bred förankring och samstämmighet i vad som ska genomföras i området.

Under 2021 händer en hel del. Här följer en sammanfattning av vad som planeras.

Nya målpunkter

En ny utsiktsplats ska byggas på Kärleksberget, liksom ytterligare en vid Noret. En meditationsplats vid Kinabron planeras stå klar. Vi bygger ett nytt lusthus vid Kärleksviken, ny utrustning är på väg till Äventyrslekparken och vi ska se över skicket på bryggor och grillplatser.

Nya stigar och vägar

I samband med att vi bygger två nya utsiktsplatser tillkommer nya stigar. Mellan Kärleksviken och KFUM skapas en vandringsstig längs sjön. Vid området där Tomtebo strand byggs ska stigarna och kopplingarna ner till sjön förbättras. I sydost, vid Tomtebo gård, är snart en ny bilväg till KFUM redo att användas. Den gamla vägen utmed sjön blir därmed helt bilfri. Entrén och parkeringen i sydost görs också i ordning.

Under 2021 planerar kommunen att inkludera Umeåborna i utvecklingen av parkområdena på olika sätt i den fysiska miljön.

Stugor tas bort och stugor rustas

I den fördjupade översiktsplanen framgår att Nydalasjöns stränder ska bli lättare att nå, bland annat genom att ta bort stugorna runt sjön, förutom i nordöstra delen.

– I planen föreslås också att ett antal stugor flyttas till gamla stugtomter vid den nordöstra stranden. Det kan vi inte göra eftersom strandskyddet innebär att vi inte får bygglov för detta. I stället behåller vi ett antal stugor runt sjön. De kan ha en intressant historia eller är så stora att de skulle kunna vara lämpliga för föreningssammankomster och liknande, säger Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare på Teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Av de 44 kommunägda stugorna runt sjön planeras att 14 till 17 stugor bevaras. Alla dessa stugor ska rustas upp eller byggas om på sikt. Just nu inventerar vi stugorna för att se vad som behöver göras. Planen är att ställa i ordning en till två stugor per år.

2021 planeras 10 till 12 stugor tas bort. Nästa steg är att ansöka om rivningslov. När en byggnad rivs, kommer vi inventera tomterna och göra platsen mer tillgänglig i form av stigkopplingar och utsikter och skapa platser för vila, aktivitet och gemenskap.

Det finns 13 privata eller utarrenderade stugor runt sjön som inte ingår i denna planering.

Föreningar engageras

De kommunala stugorna som rustas upp ska inte stå tomma. Vi kommer så småningom att gå ut med en förfrågan till föreningar i Umeå för att sondera intresset. Alla stugor blir inte tillgängliga på en gång utan de kommer att renoveras under ett antal år framåt.

– Vi hoppas att många föreningar är intresserade. Det är ett fint läge som är välbesökt, här finns goda möjligheter till föreningsaktiviteter kopplat till exempelvis friluftsliv, säger Peter Hörnemalm, avdelningschef på Föreningsbyrån.

Tydligare information

Utöver detta kommer skyltningen i området att förbättras. Det gäller orienteringstavlor men också enklare vägvisningar till gömda pärlor i Nydalaområdet. Planen är också att alla stugor ska få en skylt där besökaren kan ta del av stugans historia och också kunna bidra med historier och kunskap om stugorna.

Tomtebo strand

Tomtebo strand blir ett nytt stadsdelsområde med cirka 3 000 bostäder. Här ska bland annat skapas en stor stadsdelspark med olika funktioner och med en hel del sparad skog. Detaljplaneområdet sträcker sig fram till Olle Fiskares väg men området nedanför, mot sjön, kommer också ses över för att öka användningen för allmänheten och bli en förlängning av parken. . Olle Fiskares väg fortsätter att vara en del av promenadstråket runt sjön.

Dialogplats Tomtebo strand, som ligger vid lilla parkeringen utmed Olle Fiskares väg, kommer att få nya dialogfrågor och en överraskning planeras för sommaren.

Nydalasjön

För att Nydala ska fortsätta vara en attraktiv badsjö är vattenkvaliteten viktig. Kommunen mäter kontinuerligt halten av näringsämnen (fosfor och kväve), planktonsammansättningen och från och med i år även tungmetaller. Idag är statusen på Nydalasjön god men sjön är fortfarande känslig för påverkan.

Fördjupad information med bilder och kartor

Mer information om åtgärderna, stugorna och karta över de åtgärder som ska genomföras finns på webbplatsen: www.umea.se/nydalautveckling

Kontakt

Karin Isaksson
Förvaltningschef
Teknik och Fastighetsförvaltningen
090-16 14 39, 070-33 22 532
karin.isaksson@umea.se 

Lena Engman Karlsson (S)
ordförande, Tekniska nämnden
090-16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande, Tekniska nämnden
090-16 40 51
annakarin.sjolander@umea.se

Mikael Berglund (S)
ordförande, Byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande, Byggnadsnämnden
070-679 75 03 
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
andre vice ordförande, Byggnadsnämnden
072-232 46 19
mattias.sehlstedt@umea.se

Ari Leinonen (S)
ordförande Fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande Fritidsnämnden
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.se

Andreas Sjögren (S)
ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-205 50 26
andreas.sjogren@umea.se

Maja Westling (C)
vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-772 88 76 
maja.westling@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram27.8.2021 09:32:00 CEST | Pressmeddelande

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum