Örnsköldsviks Kommun

Omsorgnämnden lämnade åtgärdsförslag inför budget 2020-2022

Dela

Omsorgsnämnden beslutade idag om åtgärdsförslag att lämna över till ekonomiberedningen inför budget 2020-2022.

Omsorgsnämnden fick vid sammanträdet 15 maj ta del av de åtgärdsförslag som välfärdsförvaltningens tagit fram utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder att redovisa effekterna av en minskning av skattemedlen med 2 procent.

För omsorgsnämnden motsvarar 2 procent 23,6 miljoner kronor. Utöver detta behöver nämnden även täcka idag ofinansierad verksamhet motsvarande 7 miljoner kronor till följd av utökade behov inom personlig assistans. Det innebär att nämnden har att hämta in 30,6 miljoner kronor. Välfärdsförvaltningens förslag till åtgärder uppgår totalt till 31,4 miljoner kronor.

Efter att ha tagit del av de åtgärder förvaltningen presenterar har omsorgsnämnden idag beslutat att lämna följande förslag vidare för beredning inför budget 2020-2022:

  • Påbörja en översyn av träffpunktsverksamheten med inriktning att på ett mer effektivt och målinriktat arbetssätt erbjuda social gemenskap. Detta kan bidra till positiva effekter som inverkar på de enskildas välmående och kan senarelägga behov av hemtjänst. Åtgärden beräknas till 0,7 miljoner kronor.

  •  Inleda en översyn av sjuksköterskeorganisationen inom särskilt boende för att nå en jämnare fördelning av sjuksköterskor ute i boendena samt att patientansvaret blir mer lika. Översynen ska inte påverka hälso- och sjukvårdsinsatsernas kvalité. Effektiviseringen beräknas till 2,9 miljoner kronor.
     
  • Den gamla delen av Björnaborgs vård- och omsorgboende avvecklas succesivt, vilket förväntas leda till minskade kostnader motsvarande 10,7 miljoner kronor.

  • Sörängets servicehus omvandlas till trygghetsboende. De boende bedöms kunna bo kvar med hemtjänst, alternativt erbjudas plats i vård- och omsorgboende. Den ekonomiska effekten beräknas till 12,1 miljoner kronor.
     
  • Utreda möjligheten att upphandla personlig assistans. Redan idag kan den enskilde själv välja utförare men upphandling kan öka möjligheten att påverka vem personen vill ha hjälp av. Åtgärden väntas vidare ha en positiv effekt för anordnare av personlig assistans. Under förändringsperioden kan dock en viss oro uppstå bland såväl omsorgstagare som medarbetare. En upphandlad verkställighet av personlig assistans beräknas leda till en kostnadsminskning på 5 miljoner kronor.

  • Omsorgsnämnden övertar Studio Rex och vidhängande kostnad, 1 miljon kronor, från humanistiska nämnden. Flytten motiveras av att majoriteten deltagare har ett beslut enligt LSS, där omsorgsnämnden har utföraransvar.

– Vi har ett prognostiserat underskott på -8,0 miljoner och ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar om 2 procent. Mot den bakgrunden har nämnden idag beslutat att skicka de förslag som förvaltningen lagt fram vidare till kommunstyrelsen inför budgetarbetet för 2020-2022, säger omsorgsnämndens ordförande Anna Sundberg.

– Vi konstaterar också att nämnden kan behöva ta beslut för att få en budget i balans. Vi ska alltid utveckla vår verksamhet i takt med att samhället förändras och det innebär att vi kommer att behöva ta beslut kring att lämna vissa verksamheter medan andra kan komma att behöva starta, fortsätter Anna Sundberg.

De presenterade åtgärderna är ännu bara förslag men bedöms vara möjliga att genomföra inom ramen för de kvalitetskrav som ställs enligt gällande lagstiftning. För åtgärdsförslag som kan påverka landsbygden, beslutade omsorgsnämnden idag att en landsbygdssäkring ska genomföras.

Om övertalighet bland de anställda uppstår som konsekvens av att åtgärdsförslag senare genomförs, hanteras övertaligheten enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten till omplacering ska alltid utredas.

Nästa steg är att ekonomiberedningen beredersamtliga nämnders förslag inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022, vilket sker i juni.

Nyckelord

Kontakter

Anna Sundberg, omsorgsnämndens ordförande, 070-282-86-02

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum