Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma

Dela
42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Hälsan i länet fortsätter att vara god. 72 procent av de svarande skattar sin hälsa som mycket bra eller bra (en liten nedgång från 75 procent år 2017). Hälsan varierar dock beroende på hur människors tillvaro ser ut. Den som har ett arbete, längre utbildning och god ekonomi har generellt bättre hälsa än arbetslösa och personer med ekonomiska svårigheter. Hälsan varierar också mellan kommunerna i länet. I Uppsala kommun bedömer 75 procent att deras hälsa är god, motsvarande siffra i Heby kommun är 62 procent.

Rökningen fortsätter att minska i länet. År 2017 uppgav 6 procent att de var rökare, år 2022 har den siffran minskat till 4 procent. Snusandet ökar däremot, från 10 procent år 2017 till 13 procent år 2022. För första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker.

- Rökning är en av de största existerande hälsoriskerna som går att förebygga, där varannan rökare dör i förtid och en rökare i genomsnitt förlorar 10 år av sin förväntade livslängd. Det är oerhört viktigt att vi, utifrån ett folkhälsoperspektiv, fortsätter att minska rökningen, säger sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L).

Några oroande fakta finns kring de yngre vuxna. 42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent.

Dessutom fortsätter inaktiviteten hos unga att vara hög. År 2017 väckte det uppmärksamhet att unga vuxna satt mer än 80-åringar. År 2022 har detta faktum förvärrats. Resultatet för 2022 visar att 32 procent av de unga vuxna (18 - 29 år) sitter mer än 10 timmar per dygn, medan motsvarande siffra för de som är 80+ år är 19 procent. 2017 var siffrorna 23 procent för unga vuxna respektive 21 procent för de som är 80+ år.

- Det här är ett misslyckande för folkhälsoarbetet. De som har de generellt sett bästa möjligheterna att vara aktiva är de som är sämst på att utnyttja dessa möjligheter. Det är också oroväckande att besvär av ensamhet och isolering är så pass vanligt. Utan att säga att det finns något direkt orsakssamband så vet vi ju att vi redan har problem med en hög belastning på psykiatrin, säger vårdstyrelsens ordförande Björn-Owe Björk (KD).

Det är sjätte gången undersökningen Liv och hälsa genomförs sedan år 2000. Andra intressanta resultat i undersökningen är exempelvis att:

38 procent av länets kvinnor avstår ibland från att gå ut ensamma på grund av risken för att bli överfallen, rånad eller ofredad. Motsvarande siffra bland män är 11 procent.

52 procent av länets medborgare skattas som överviktiga, fler män än kvinnor. Fetman har ökat från 16 procent av befolkningen till 17 procent sedan 2017.  

76 procent av länets medborgare har ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården, vilket placerar vården i topp bland de institutioner som det har frågats om. Motsvarande siffra för Arbetsförmedlingen (som kommer lägst av rankade institutioner) är 20 procent.

Fakta om undersökningen:

Befolkningsundersökningen Liv och hälsa genomförs regelbundet med några års mellanrum sedan år 2000 och syftar till att ge underlag till beslutsfattare och andra som arbetar med att främja befolkningens hälsa. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av länets invånare som är 18 år och äldre. Jämförelser mot tidigare år görs här i ålder 18 - 84 år. Årets enkät skickades ut till 18 000 respondenter, svarsfrekvensen är 45,8 procent.

Enkäten består av ett drygt 50-tal frågor, som varierar något beroende på åldern på den som svarar. Resultatet kommer att användas av Region Uppsala och länets kommuner, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete. Undersökningen görs i samarbete med Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Kontakter

Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande: 072 – 227 02 37
Björn-Owe Björk, vårdstyrelsens ordförande: 072 – 217 32 78
Tryggve Pederby, utredare social hållbarhet Region Uppsala: 072 – 207 74 81

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 mars 202328.3.2023 15:31:31 CEST | Pressmeddelande

Stort överskott tack vare engångsposter Region Uppsala gör ett resultat efter balanskravsjusteringar för 2022 på plus 994 miljoner kronor. Bakom siffrorna finns dock precis som föregående år stora engångsposter. Detta är två av de fakta som framgår när Region Uppsalas årsredovisning för 2022 idag passerade regionstyrelsen (det är regionfullmäktige som godkänner årsredovisningen). Resultatet är en förbättring av Region Uppsalas resultat med 177 miljoner kronor sedan prognosen i november, och 789 miljoner kronor bättre än årets budget. Men resultatet förbättras kraftigt av engångsposter. Bakom siffrorna finns bland annat förbättrade skatteintäkter (där ekonomin gått bättre än förväntat), och generella statsbidrag (plus 531 miljoner kronor). Även intäkter som statliga ersättningar för provtagning, vaccination och sjukfrånvaro har betydelse för resultatet. Under året har regionen också genomfört effektiviseringsåtgärder och arbetat med budgetföljsamhet. Räknas engångsposter bort ligger Reg

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 27 mars 202327.3.2023 17:09:02 CEST | Pressmeddelande

Bättre ekonomiskt resultat än budgeterat De totala intäkterna för Trafik och samhälle under perioden januari-februari 2023 landade på 431 miljoner kronor. Det är en förbättring med 3,1 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna har den största avvikelsen med en förbättring med 5,6 mnkr jämfört med budget. Stadsbusstrafiken i Uppsala har fler antal resande jan-februari jämfört med samma period förra året. Statistiken visar också att antalet resande på det nya linjenätet i Enköping ökat månad för månad sedan i höstas. Tidstaxa införs från den 22 januari 2024 Nämnden fattade beslut om att dagens fem zoner för enkelbiljetter ersätts med en zon och att två prisnivåer införs: helt pris och rabatterat pris. Helt pris gäller för vuxen, 20-64 år, rabatterat pris gäller för ungdom, 7-19 år, studenter med minst 75 procent studietakt och äldre från 65 år och förmånstagare. Tidstaxans enkelbiljetter har en giltighetstid om 75 minuter. Nytt linjenät i Bålsta Ett nytt linjenät för busstrafiken införs

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 mars27.3.2023 16:39:18 CEST | Nyheter

Minusprognos för Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset väntas göra ett minusresultat på 650 miljoner kronor under 2023. Det framgår av månadsrapporten för februari. Detta är 550 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 100 miljoner kronor. Prognosen beror på att sjukhuset inte klarade av hela åtgärdsprogrammet under 2022, ökat budgetkrav och låg uppräkning i förhållande till kostnadsökningarna. Sjukhuset arbetar med åtgärder både sjukhusövergripande samt på verksamhetsområdesnivå för att minska det negativa ekonomiska gapet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 15 miljoner kronor. Försämringen beror på höga kostnader för inhyrd personal och ökad produktion Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett nollresultat. (S) yrkade under detta ärende på att sjukhusstyrelsen skulle avsätta 700 000 kronor till verksamhet på Akademiska sjukhuset för sjukhushundarna. Detta avslogs. Svar på initiativ om geriatriken i Tierp Vivianne Macdisi (S), Peter Lyde

Allt fler av Uppsala läns invånare har tillgång till fast bredband27.3.2023 10:09:25 CEST | Pressmeddelande

Drygt 90 procent av hushållen i Uppsala län hade en anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2022. Det är en ökning med 2,5 procentenheter sedan året innan. Snittet för riket är 90,7 procent. Samtidigt är skillnaderna mellan tätort och landsbygd relativt stora. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2022.

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum