Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 2018

Dela

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I årets undersökning har 387 personer i Skärholmen svarat på enkäten. 229 svarande från årskurs 9 och 158 svarande från gymnasiets år 2. Årets undersökning har färre svarande än föregående mätning.

Bakgrund

Stockholmsenkäten är en stadsövergripande undersökning om ungdomars levnadsvillkor som bland annat omfattar frågor om alkohol-, narkotika- och tobaksvanor, kriminalitet, trygghet samt psykisk ohälsa. Enkäten genomfördes under våren 2018 i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Kommunala skolor är ålagda att medverka. Fristående skolor deltar frivilligt, år 2018 deltog 41 procent (jämfört med 63 % år 2016 samt 43 % år 2014).

Tobak

Trots att användandet över tid stadigt går nedåt ser vi nu en ökning hos flickor när det gäller rökning. Rökning är vanligare i innerstaden än i ytterstaden - både i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet, och speciellt tydligt är mönstret bland flickor.

Analys

I kontakt med ungdomar, skola och fritid behöver stadsdelsförvaltningen fortsätta prata om rökningens skadeverkningar samt fortsätta arbeta lokalt med tobakstillsyn och handlarna så att de inte säljer cigaretter till underåriga.

Alkohol

Skärholmen utmärker sig som en av de stadsdelar där alkoholkonsumtionen är som lägst i mätningen.

I Skärholmen väljer en majoritet av elever att inte dricka alkohol. De som ändå gör det utsätter sig för dubbla riskfaktorer: både alkoholintaget i sig samt att de bryter mot den gängse normen bland ungdomarna.Samtidigt så uppger båda könen i Skärholmen i åk 9 även i denna undersökning att de får alkohol av sina föräldrar och syskon i större omfattning än i övriga stadsdelar i staden.

Narkotika

11 % av flickorna och pojkarna i åk 9 har prövat narkotika, detta är en viss ökning hos bägge könen från förra mätningen. Var fjärde elev av de som inte provat narkotika uppger att de haft möjlighet att prova. Denna siffra är några procentenheter högre än vid förra mätningen.

Skärholmen ligger långt under stadens siffror för gymnasiet åk 2 för de som angett att de någon gång använt narkotika.

Analys

Gemensam drogpolicy i skolorna samt polisinsatser kan ligga till grund. Vi vet att det sker droghandel i våra områden som kan påverka ungdomar negativt och att ett flertal haft möjlighet att prova men tackat nej. Vad det gäller droganvändning ser vi att cannabis är den drog som används mest.

Sniffning

I årets enkät uppger elever i åk 9i Skärholmen i högre grad än andra stadsdelar att de sniffat någon gång. Även pojkarna i gymnasiet uppger i högre grad än andra stadsdelar att de sniffat någon gång.

Analys

Sniffning är för det mesta en aktivitet som sker i grupp och är aktuell under en kort period för att sedan försvinna. Förvaltningen behöver undersöka detta närmare. Ingen information gällande sniffningstrend har inkommit till förvaltningens kännedom. Inte heller fritidsverksamheten har lyft fram detta.

Spel

En ökning av både flickor och pojkar i åk 9 uppger att de satsat pengar på spel eller köpt lotter sedan förra mätningen. Av de som spelat uppger en ännu större andel än tidigare att de upplevt problem med sitt spelande.

Eleverna i gymnasiet åk 2 rapporterar in en minskning av andelen som satsat pengar på spel eller köpt lotter sedan förra mätningen. Av de som spelat uppger endast pojkarna att de upplevt problem med sitt spelande men även detta i mindre omfattning än vid tidigare mätning.

Analys

Stadsdelsförvaltningens analys är att spelandet som respondenterna uppger tordes ske på nätet vilket gör det svårt att upptäcka och agera kring. Inga ungdomar har sökt hjälp hos socialtjänst för sitt spelberoende/problem.

 

Brott

Fördelningen över staden beträffande brott (i synnerhet allvarliga) är, lite förenklat, den motsatta jämfört med fördelningen tobaks- och alkoholkonsumtion. Det rapporteras högre nivåer av (allvarliga) brott i ytterstaden, jämfört med innerstaden.

På nedanstående brottskategorier ser vi att Skärholmen ligger högt i jämförelse med staden.

Allvarligt egendomsbrott (stulit moped/mc, bil, inbrott i bil, affär, kiosk eller annan byggnad)

Pojkarna i åk 9 påvisar en markant ökning avseende att de uppgeratt de begått ett allvarligt egendomsbrott, även flickorna ligger på den högsta nivån någonsin.

Även på gymnasiet åk 2 påvisas en kraftig ökning hos både pojkar och flickor.

Använt hot eller våld

Mer än var fjärde pojke i åk 9 uppger att de använt hot eller våld, mätningen 2016 visade en nedgång men nu är andelen tillbaka på 26 %. Detta behöver stadsdelsförvaltningen utreda närmare.

Flickorna inrapporterar en minskande trend av hot och våld sedan 2014 och ligger på 10 %.

Precis som i år 9 uppger var fjärde elev i gymnasiet åk 2 att de använt hot eller våld, mätningen 2014 visade en nedgång men nu är pojkarna på samma nivå som tidigare års mätningar.

Även flickornas rapporterade andel av hot och våld har ökat.

Burit vapen

Det har varit en minskande trend hos pojkarna i åk 9 att bära vapen sedan 2010 men nu ser vi att den trenden har brutits och har stigit. När det gäller flickor minskar andelen som bär kniv men flickorna ligger dock över stadens snitt.

 

Andelen som bär vapen bland pojkar i gymnasiet i åk 2 är tillbaka på 2014 års nivå. Flickorna uppger att även de använder vapen i ökad omfattning och de ligger över stadens resultat.

Analys

Föregående mätnings respondenter uppvisade mindre utåtagerande beteende och begick färre normbrott. Skärholmen ligger över stadens nivå i dessa mätningar. Förvaltningen behöver analysera och utreda mer för båda könen kring:

  • allvarliga egendomsbrott
  • använt hot och våld
  • burit vapen

 

Psykisk hälsa

Detta är en indexfråga i enkäten som mäter god psykisk hälsa.

(Den ställer frågor som bland annat: hur ofta du haft huvudvärk? dålig aptit? Nervös mage? Svårt att somna? Sovit oroligt och vaknat under natten?)

Pojkar i åk 9 upplever att deras psykiska hälsa minskat något och flickorna upplever en högre god psykisk hälsa än tidigare mätning. Här särskiljer sig inte Skärholmen utan befinner sig på stadens snitt.

Även bland gymnasieelever åk 2 upplever pojkarna att deras psykiska hälsa minskat marginellt och flickornas ökat marginellt. Inte heller här skiljer vi oss från staden.

Trygghet

Pojkarna i åk 9 upplever något större otrygghet jämfört med 2016.

Flickornas otrygghet har minskat med 10 %. Trots denna förbättring är det är fortfarande en för låg siffra som förvaltningen behöver arbeta med.

När det gäller ordningsproblem i området upplever bägge könen att den blivit sämre. Vad gäller informell social kontroll upplever pojkarna att den inte förändrats och flickorna upplever att den minskat sedan förra mätningen.

Pojkarna i år 2 upplever större otrygghet i denna mätning, flickornas känsla av trygghet har ökat 2018 vilket är positivt men fortfarande en av de största utmaningarna.

Ordningsproblem upplever pojkarna ingen skillnad på sedan förra mätningen medan flickorna anser att det ökat. Frågan om social kontroll i området upplever pojkarna att den ökat något och flickornas upplevelse är tvärsemot att den blivit sämre.

Analys

Med dessa siffror ligger vi precis som med vuxna befolkningen över stadens snitt både när det gäller upplevd otrygghet och ordningsproblem.

Upplevelsen av informell social kontroll skiljer vi oss inte från staden.

 

Fritid

Undersökningen visar på en ökning av pojkar och flickor i åk 9 som är på fritidsgård/träffpunkt. Skärholmen ligger högst i staden för bägge könen. När det gäller lärarledd fritidsaktivitet eller träning har pojkarna ökat något och flickorna minskat.

En minskning av antal pojkar och flickor på gymnasiet åk 2 som går på ungdomsgård/fritidsgård noteras. Trots detta ligger Skärholmen över snittet i staden.

Lärarledd fritidsaktivitet eller träning uppger pojkarna en minskning och flickorna ligger kvar. Flickorna ligger under stadens snitt medan pojkarna ligger på snittet.

Analys

Att bland annat öka deltagande i fritidsaktiviteter för framförallt tjejer arbetas det löpande med i stadsdelens lokala utvecklingsprogram som behöver fortskrida.

Nyckelord

Kontakter

Anette Petersson, preventionssamordnare i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

E-post: anette.petersson@stockholm.se

Telefon: +46 850824420

Dokument

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum