Skolverket

Pandemin - en stor utmaning för skolan

Dela

När Skolverket efter mer än ett års pandemi beskriver konsekvenserna för skolan bekräftas till stor del den bild som framkommit hittills: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Pandemin har större påverkan på elever med mindre studievana och elever i behov av stöd. Rapporten visar också att pandemin har effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet hos många elever.

- Det pågår en rad olika åtgärder för att motverka eventuella utbildningstapp. Behoven och förutsättningarna ser väldigt olika ut. Från Skolverkets sida gör vi allt vi kan för att stödja ansvariga inom skolan i vad som även i höst kommer vara en utmanande situation, säger Anna Castberg, chef för utredningsenheten på Skolverket.

Risken för utbildningstapp är större i gymnasieskolan
Skolverket bedömer att det kan finnas en risk för att elever inte får de färdigheter och kunskaper de annars skulle ha fått. Omfattningen av ett möjligt utbildningstapp beror bland annat på hur pandemin utvecklas och hur stor frånvaron blir, samt i vilken grad elever och personal kan vara på plats i skolan och bedriva närundervisning. Risken bedöms vara större i gymnasieskolan, där fjärr- och distansundervisning bedrivits under längre perioder, än i grundskolan.

I de intervjuer Skolverket gjort med kommuner och ansvariga för fristående skolor under april anger cirka 70 procent att de ser en risk för utbildnings­tapp för gymnasieelever. I intervjuerna framkommer även flera exempel på insatser som införts för att motverka utbildningstapp.

- Man har till exempel infört mer närundervisning för elever i behov av stöd, utökad undervisning genom lovskola, läxhjälp och handledning. Andra anger att de förstärkt elevhälsoarbetet och andelen vuxna på skolan som kan hjälpa till att fånga upp olika behov, berättar Anna Castberg.

Inom förskolan och grundsärskolan finns indikationer på att frånvaron ibland lett till att omsorg har prioriterats över undervisning. Inom Komvux finns en ökad risk för att SFI-elever gått miste om nödvändiga kunskaper och färdigheter på grund av ökad frånvaro och studieavbrott.

Elevernas fysiska och mentala hälsa har påverkats
Pandemin har inneburit psykiska och sociala konsekvenser för många elever. Oron, distansundervisning med social isolering och begränsade möjligheter till aktiviteter utanför skolan har i flera fall påverkat både den fysiska och den mentala hälsan hos eleverna.

- Elevernas hälsa och välbefinnande är och kommer att vara en viktig fråga för skolorna att fortsätta arbeta med framöver, säger Anna Castberg.

Vissa elever påverkas mer än andra
Likvärdigheten är sedan tidigare en utmaning för svensk skola, vilket riskerar att förstärkas under pandemin. Elever i behov av stödinsatser på grund av funktionsnedsättning eller andra skäl har påverkats mest trots att de har varit en prioriterad grupp att få närundervisning. Specialpedagogiskt stöd har i vissa fall inte kunnat ges eller har fungerat sämre under pandemin. Det framgår av Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport som ingår i Skolverkets delredovisning.

Utmaningar inför betygssättning
Covid-19-pandemin innebär också utmaningar för lärare när det kommer till att genomföra prov, bedöma elevers kunskapsutveckling och sätta betyg. Men om det kommer att påverka betygssättningen vårterminen 2021 är för tidigt att säga.

- Vi har förståelse för att det är en svår situation för lärare att få in ett brett och varierat betygsunderlag. I den situationen kan lärarna behöva komplettera allt för tunna underlag och utifrån en professionell bedömning sätta det betyg som de bedömer är mest rättvisande. Våra bedömningsstöd och stöd inför betygssättning har varit och är efterfrågade, och vi kommer att följa utvecklingen noga och fortsätta erbjuda stöd, säger Anna Castberg.

Fortsatt stöd till kommunerna och ansvariga för fristående skolor
Stödbehoven varierar hos kommunerna och ansvariga för fristående skolor. Inför hösten ser Skolverket framför allt att skolan behöver stöd inom tre områden:

  • Stöd till återgång till huvudsaklig närundervisning som även innehåller förebyggande åtgärder mot smittspridning.
  • Stöd för arbetet med att kompensera för ett eventuellt utbildningstapp.
  • Stöd för kartläggning och åtgärder för att stödja elevernas hälsa, välbefinnande och studieval.

Regeringsuppdrag: Pandemins effekter på skolväsendet, del III

Ändrade lärotider och utbildningstapp, Intervjuer med kommuner och ansvariga för fristående skolor i april 2021

Om undersökningen
Skolverket har i uppdrag av regeringen att undersöka pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet. Uppdraget ska slutredovisas i december 2022 med ett antal delredovisningar dessförinnan. Delredovisningen ger indikativa svar på vilka konsekvenser pandemin har haft. Delredovisingen bygger i huvudsak på fyra intervjustudier om förskolan, grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Studierna utgör även en grund för de bredare enkätundersökningar som Skolverket avser genomföra under hösten 2021. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har till denna delredovisning bidragit med en egen studie med fokus på elever i behov av stödinsatser.

Kontakt

För kommentarer av Anna Castberg, kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00.

Nyckelord

Kontakter

Skolverkets Presstjänst

Vi kan hjälpa dig som är journalist att hitta rätt person att prata med eller intervjua. Dessutom kan vi ge dig aktuell information om Skolverket och vår verksamhet.

Tel:08-527 333 00presstjanst@skolverket.se

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Skolans digitalisering går framåt – men en del återstår28.2.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

När det gäller att använda digitaliseringens möjligheter så har skolan kommit en bra bit på väg. Det återstår dock en del arbete för att nå målen i digitaliseringsstrategin. Det finns fortfarande skillnader i arbetet med att stärka elevers och lärares digitala kompetens och i tillgången till digitala verktyg. Det visar en nationell uppföljning som Skolverket redovisar till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum