Umeå kommun

Pandemin lett till positivt årsbokslut i för- och grundskola

Dela

Sedan i mars har arbetet i inom för- och grundskolan präglats av den pågående coronapandemin med fokus på åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Ledningen har kontinuerligt följt händelseutveckling samt myndigheternas rekommendationer. För- och grundskolenämnden redovisar ett överskott på 97,5 miljoner kronor i bokslutet för 2020 som till stor del beror på pandemins effekter, exempelvis tillfälligt statsbidrag för att täcka sjuklönekostnader och minskade kostnader för vikarier.

Året präglas av hög sjukfrånvaro bland personal främst inom förskola och fritidshem (8,7 procent 2020 jämfört med 7,1 procent året innan). Pandemin och en ökad frånvaro bland barn, i framför allt förskolan, har inneburit minskad benägenhet att ta in vikarier vilket lett till lägre kostnader. Andra ekonomiska effekter är att fler föräldrar skjutit på förskolestarten och stannat hemma längre vilket leder till färre nyinskrivna barn än beräknat och färre nyrekryteringar av personal.

Grundskoleverksamheten har också ett positivt resultat som till hälften är kopplat till volymer både inom fristående och kommunala skolor. I slutet av året var smittläget mycket bekymmersamt med ökad frånvaro bland såväl personal som barn och elever. Smittläget och samråd med regionens smittskyddsläkare ledde till beslut om distansundervisning för ett tiotal klasser i grundskolan och beslut om distansundervisning för högstadiet de sista skoldagarna av höstterminen.

– Det har varit och är en ansträngd tid som präglats av förändrade rutiner och anpassningar för att minska oro och smittspridning. Jag känner stor tacksamhet för hur våra engagerade medarbetare och rektorer hanterar pandemin och ger barn och elever trygghet, kontinuitet och den utbildning de har rätt till, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Totalt är bedömningen att nämndens ekonomiska resultat påverkats positivt med 63,5 miljoner kronor till följd av pandemin. Statsbidrag för sjuklönekostnader är en tillfällig intäkt kopplat till pandemin.

Goda studieresultat och väl fungerande uppföljning

Vårterminen 2020 blev 91 procent av eleverna i åk 9 behöriga till ett nationellt program och meritvärdet blev 229, inklusive nyanlända. Detta är en förbättring som framförallt beror på att pojkarnas resultat höjts. Av de 92 elever som inte blev behöriga var 30 nyanlända. Umeå kommun är en av de utvalda kommunerna som samverkar med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Insatserna ska stödja förskolan och skolan att skapa bättre förutsättningar för dem.

Under året har Skolinspektionen genomfört kvalitetsgranskning av grundskolan som visar att det genom hela styrkedjan finns ett väl fungerande uppföljningsarbete av studieresultaten och elevernas upplevelse av trygghet.

I december fattade för- och grundskolenämnden beslut om ny skolstruktur för framtida låg- och mellanstadieelever då antalet 6–12 åringar enligt befolkningsprognos kommer att öka med 1 600 de kommande tio åren. Beslutet innebär investeringar i nya skollokaler som ger möjlighet för de yngsta eleverna till en skola nära hemmet.

Sammanträdet pågår fram till kl 16.00 och därefter är ordföranden tillgänglig för frågor. 

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Delvis distans fram till påsklovet på kommunala högstadieskolor25.2.2021 12:12:24 CETPressmeddelande

Eleverna på de kommunala högstadieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet för att minska trängsel i skolans lokaler. Elever i årskurs 7 och 8 växlar varannan vecka mellan att ha undervisning i skolan och på distans till och med den 1 april. Elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov fortsätter ha undervisning på skolan.

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna24.2.2021 14:02:26 CETPressmeddelande

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna. – Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum