Medicortex Finland Oy

Patientprover har samlats på Åbo universitets centralsjukhus (Åucs) för en kemisk snabbtest av akuta hjärnskadefall

Dela

Sedan senaste september har det på sjukhuset med patienternas samtycke insamlats patientprover för att få bevis för att en ny biomarkor kunde användas hos människor för att konstatera en akut hjärnskada.

I slutet på januari har man på Åbo universitets centralsjukhus slutfört en klinisk prövning, vars avsikt var att visa användbarheten av en ny typ av biomarkor för att konstatera en hjärnskakning och en färsk hjärnskada. För forskningen ansvarade professorn i neurokirurgi, Jaakko Rinne.

”Eftersom vi nästan dagligen konfronteras med patienter, som ådragit sig en akut hjärnskada, var vi villiga at delta i denna undersökning, där man utvärderar användbarheten av en ny biomarkör för att utveckla en ny test” konstaterar professor Rinne. ”Det finns verkligen ett behov av en ny test. Alla idrottare, soldater och offer för olyckor kommer att ha nytta av att det finns en snabb och förmånlig metod att konstatera en eventuell hjärnskada.  Det är verkligen svårt för en akutvårdare, som första gången möter en hjärnskadepatient, att bedöma huruvida patienten har fått en hjärnskada, som kräver vård eller uppföljning, eller om patienten inte har fått någon hjärnskada.”

Undersökningen har föranstaltats på uppdrag av Medicortex Finland Ab, som är ett företag inom diagnostikbranchen i Åbo.  ”Många biomarkörer har hittills prövats, men inge av dem har hittills visat sig fungera i klinisk praktik. Den nya markören, som identifierats i djurförsök är dock sådan, att vi har anledning att tro, att man från denna kunde utveckla en användbar test också för människor”, konstaterar docent Mårten Kvist, som fungerar som medicinsk direktör för Medicortex.

”Som en ny aktör inom hjärnskadeforskningen  har vi en skyldighet att agera så fort som möjligt. Skador i skallregionen utgör en stor börda för hälsovårdssystemen runtom i världen.” tillägger Adrian Harel, grundare av Medicortex och en erfaren neurobiolog.

Inom forskningsprojektet insamlades prover av 12 patienter med en färsk hjärnskada samt av 12 friska frivilliga. Proverna analyseras i två laboratorier, av vilket det ena finns i Helsingfors och det andra i Frankrike. De preliminära resultaten torde bli färdiga i slutet av mars. Tekes har understött utvecklandet av testen.

Kommentar gällande ställningstaganden som riktar sig mot framtiden

Denna pressinformation innehåller ställningstaganden, som är ”ställningstagande, som riktar sig mot framtiden” och som baseras på förväntningar och antaganden av den nuvarande ledningen. Till detta hänför sig dock ett flertal risker, som kan förorsaka att de verkliga resultaten de facto och på ett menligt sätt skiljer sig från vad som här har framhållits.

Tilläggsinformation:

Dr. Adrian Harel - CEO

Medicortex Finland Ab

PharmaCity

Österlånggatan 4 B, FI-20520 Åbo, Finland

Tel. +358 (0) 400 488 817

Fax. +358 (0) 2 251 0100

adrian.harel@medicortex.fi

www.medicortex.fi

Nyckelord

Länkar

Om

Medicortex Finland Oy
Itäinen pitkäkatu 4 B
20520 Turku , Finland

http://www.medicortex.fi

Medicortex Finland Ab

Medicortex Finland Ab är ett företag inom bioteknologibranchen. som eftersträvar att utveckla diagnostiska metoder samt vård för akuta tillstånd av nervdegeneration, som också kan vara hjärnskada eller hjärnskakning. Ett av företagets syften är att identifiera en ny biomarkör, som på ett tillförlitligt sätt kan avgöra hjärnskadans svårighetsgrad och omfattning. Företaget är ett privat bolag, som verkar i PharmaCity i Åbo. Dr. Harel har en stor erfarenhet av att leda företag inom bioteknologibranchen.

Åbo universitets centralsjukhus (Åucs)

Sjukhuset fungerar som centralsjukhus i sydvästra Finland. Sjukhuset ägs och administreras av Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt, som är en sammanslutning av kommuner, och som svarar för organiseringen av specialläkartjänster inom regionen. Det finns 900 vårdplatser och över 480 läkare är anställda på sjukhuset.