Umeå Kommun

​Planer på havsnära boende i Hörnefors

Dela

En detaljplan som gör det möjligt att bygga ett nytt havsnära bostadsområde i Hörnefors ska inledas. Här föreslås villor, radhus, flerfamiljshus men också förskola, verksamheter och fritidsområde. Området kallas Gråbolandet och består idag av sex hektar skogsmark.

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter samt förskola. Syftet är också att skydda strandområdet. Här kommer i huvudsak byggas småhus i form av villor och radhus, flerbostadshus, men inom området ska även finnas verksamheter, förskola och fritidsområden. Marken ägs av Umeå kommun.

Området, som kallas Gråbolandet, omfattar ca 60 000 m2 skogsmark. Det ligger öster om Hörnefors tätort, i anslutning till Megrundsvägen och har en havsstrand i söder.

Länsstyrelsen beslutade 2014 att utvidga strandskyddet för området till 200 meter, i syfte att säkerställa förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och vatten. Detaljplanearbetet inleds med en naturvärdesinventering.

Gällande översiktsplan pekar ut området som reservområde för bostäder. Området används idag som friluftsområde, och möjligheten till friluftsaktiviteter som är allmänt tillgängliga bör bevaras i planen.

Detaljplanen beräknas antas andra kvartalet 2020.

- Det är positivt att vi kommer igång med den här planen så att vi kan tillgodose behoven som nu finns i Hörnefors, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande.Det pågår dessutom fler planer, så Hörnefors är på framgång.

Mer information

Mikael Berglund (S) 
ordförande 
byggnadsnämnden 
070-559 71 84 
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M) 
vice ordförande 
byggnadsnämnden 
070-679 75 03 
ulrik.berg@umea.se

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Umeå Kommun
Umeå Kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/umeakommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå Kommun

Umeå kommun söker lärare i Vasa19.3.2018 12:41Pressmeddelande

För andra året i rad åker Umeå kommuns Utbildningsverksamhet till Vasa för att knyta kontakter med studenter vid lärarutbildningarna på Åbo akademi. Förhoppningarna är att på sikt få fler att flytta till Umeå för att arbeta inom skolan. Umeå kommun har behov av förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger samt ämnes- och yrkeslärare. De närmsta åren räknar Umeå kommun med att behöva anställa 600 medarbetare inom förskola och skola. I Finland finns ca 5 000 svenskspråkiga lärare. – Läraryrket i Finland har hög status. De finska lärarna är väldigt nyfikna på Sveriges kollegiala lärarande, det öppna klassrummet, kontakter med eleverna, föräldrakontakter och ämnesövergripande arbete. Så vi har delar som lockar dem. Det känns naturligt att vi utökat vårt rekryteringsområde till grannlandet och svensktalande vänorten Vasa. Finland har också bra lärarutbildningar och förhoppningsvis många duktiga lärare som kan utmanas av att jobba i en tillväxtkommun som Umeå, säger Christopher Granberg,

Barnens Littfest lockade många barn19.3.2018 09:04Pressmeddelande

I söndags var det så dags för Vävens första temadag för i år. På schemat stod Barnens Littfest – en litteraturfestival helt och hållet för barn. Dörrarna öppnades klockan 10.00 och det dröjde inte länge förrän Väven myllrade av energiska barn. Dinosar och mumintroll, molnskådare och garnapor, rysliga rysare och sagor på arabiska var bara några av programpunkterna som dagen bjöd på. - Underbart att se Umeås barn inta Väven och göra det till sitt! Säger Eva Gustafsson, en av projektledarna för Barnens Littfest. Eva får medhåll av kollegan Cecilia Flodström som konstaterar att det nog finns ett behov av en mötesplats med barnboken, och framförallt barnen, i centrum. - Vi gick in i det här med ambitionen att skapa en festival som tar både barnen och bokkonsten på allvar, och det tycker vi att vi har lyckats med säger Cecilia Flodström, programproducent på Umeå Stadsbibliotek. Under dagen erbjöds även ett stort urval av workshops där besökarna kunde skapa tillsammans med författare och kons

Lämna ditt miljölöfte – Earth hour 201816.3.2018 08:20Pressmeddelande

Lördag 24 mars, klockan 20.30–21.30 deltar Umeå kommun i världens största miljömanifestation Earth hour. Då släcks ljuset på många platser i landet under en timmes tid för att uppmärksamma klimatfrågan. Kommuninvånare uppmanas även att lämna sitt miljölöfte på den unika miljölöfteskartan som enbart finns i Umeå kommun. - I fjol fick vi in över 300 miljölöften. Vi hoppas på att fler vill uppmärksamma årets Earth Hour med ett nytt löfte, säger Erik Eklund, energi-och klimatrådgivare vid Umeå kommun. Dessutom har alla som deltar en möjlighet att vinna finfina priser som bland annat ett dygns hyra med elbil samt en el-taxiresa med en Tesla. Unik miljölöfteskarta Umeå kommun har tagit fram en miljölöfteskarta där boende i Umeå kommun kan visa vad de lovar för att skapa en bättre miljö. Det kan vara allt från att resa mer hållbart, spara energi hemma, placera sina pengar i gröna sparalternativ eller äta mer klimatsmart. Så här går det till Lämna ditt löfte och placera det på kartan antingen

Övergivna och trasiga cyklar städas bort från centrala Umeå15.3.2018 09:01Pressmeddelande

I mars kommer Umeå kommun att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i centrum. – Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningen, säger gatuingenjör Mats Johansson. Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter nu med att kommun ska städa bort cyklar som är övergivna och trasiga i Umeå centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i staden och underlätta för renhållningen. Arbetet startar i mitten av mars med märkning och i mitten av april plockas cyklarna bort. - Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Mats Johansson. Märkning och bortforsling Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte kommunen skall ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort. Alla cyklar som forslas bort fotogra

Fler bostäder på Grisbacka14.3.2018 17:52Pressmeddelande

Området runt kyrkan och COOP på Grisbacka är planintensivt för tillfället. Två planer pågår och nu inleds ytterligare en detaljplan för bostäder med möjlighet till centrumstärkande verksamheter i entréplan. Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt möjlighet till centrumstärkande verksamheter i entréplan. Det kan bli ca 75 lägenheter. Norr och söder om planområdet planläggs för närvarande fastigheterna Almen 2–6 (Griba) respektive Kattfoten 6 för huvudsakligen bostäder. Utformningen kommer att studeras ihop i syfte att skapa en attraktiv miljö som stärker platsens karaktär av stadsdelscentrum. - En omvandling av planområdet till område för bostäder överensstämmer med översiktsplanen och innebär dessutom en miljöförbättring i och med att verkstad och bensinstation ersätts av huvudsakligen bostäder, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande. Här kommer det att finnas möjligheter att förstärka känslan av ett stadsdelsc

​Nya bostäder i centrala Holmsund14.3.2018 17:41Pressmeddelande

Ett 25-tal bostäder kan byggas i centrala Holmsund. Detaljplan för tre byggnader är antagen av byggnadsnämnden. Ett flerfamiljshus och två huskroppar för radhus. I centrala Holmsund bor drygt 6 000 personer idag och översiktsplanens tillväxtscenario föreslår en tillväxt på ytterligare 2 000. Detaljplaneområdet är idag inte bebyggt. Tidigare fanns tre äldre gårdar med bostadshus och uthus på platsen. Ansökan inkom 2014 och detaljplan upprättades december 2016. Den har sedan varit på samråd. Illustration över huskropparnas ungefärliga placering på fastigheten Byggnaderna ska ha träpanel Fastigheten ligger alldeles invid det lokala centrumet, t ex COOP. Byggrätterna som medges i planen innebär ett högre exploateringstal och medger tätare bebyggelse än området runt omkring. Byggnaderna kan vara två respektive tre våningar. Den byggbara ytan minskas däremot för att uppnå goda ljusinsläpp inom och för angränsande fastigheter. Planförslaget är samtidigt en avvägning till att anpassa tillkomma

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum