Värmdö Kommun

Positiv prognos i en osäker tid

Dela

Värmdö kommuns prognostiserade resultat för 2021 uppgår till 99,4 miljoner kronor. Flera större digitaliseringsprojekt har gett positiv effekt i organisationen, bland annat digitalisering av detaljplaner och tillsynskameror med AI-teknik. Antalet som går från bidrag till arbete och studier har också ökat markant.

Tertialrapport 1 är en helårsprognos för 2021, baserad på erfarenheter och redovisning per 30 april.

Även om konjunkturprognoserna är fortsatt osäkra, bland annat med anledning av pandemin, så ser kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) med tillförsikt på framtiden:

- En stark ekonomi är grunden för en stark välfärd och vår prognos visar på att vi gjort rätt prioriteringar och går i rätt riktning. Det innebär också att vi har en god beredskap för det osäkra läget som vi fortfarande befinner oss i, säger Deshira Flankör.

Nästa skatteprognos presenteras i augusti, och kan visa på förändrade förutsättningar. Utöver den lågkonjunktur som pandemin har medfört så har även tidigare prognoser visat på ökade demografiska krav vilket påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn.

Digitalisering medför effektivisering

Innovations- och utvecklingsarbetet med Vårt smartare Värmdö har startat upp på bred front i förvaltningen under inledningen på 2021. Flera större digitaliseringsprojekt har påbörjats eller gått in i en ny fas. Bland annat projektet med att mäta fastighetsgränser med hjälp av drönare, som både visar på goda resultat och har fått uppmärksamhet nationellt. Det sistnämnda har bland annat lett till att Lantmäteriet nu påbörjat ett arbete för att kunna ta emot denna typ av mätningar. Arbetet med att digitalisera detaljplaner fortgår och i april beviljades det första bygglovet baserat på en digital detaljplan.

Inom vård- och omsorgssektorn finns det flera digitaliseringsprojekt som kommer medföra en ökad servicegrad och bibehållen trygghet för medborgaren, bland annat tillsynskameror med AI-teknik, VR-glasögon och automatiserad handläggning.

Aktiv arbetsmarknadsåtgärd och coach till unga

I slutet av 2020 så beslutade Värmdö kommun att driva ett mer aktivt arbetsmarknadsinriktat arbete. Den snabba aktiveringen av arbetsmarknadsinsatser har lett till att antalet som går från bidrag till arbete och studier har ökat markant. Sedan den 1 maj får alla som söker ekonomiskt bistånd erbjudande om en arbetsmarknadsinsats inom två arbetsdagar.

Barn- och ungdomsvården har ersatt en tidigare externt tillsatt kvalificerad kontaktperson med en ungdomscoach. Coachen ger i nära samarbete med Polarverksamheten stöd till ungdomar som befinner sig i riskfyllda miljöer. Förändringen i verksamheten har lett till ett förbättrat arbetssätt samt en kostnadsminskning på 2,0 miljoner kronor jämfört med 2020 års utfall.

Flera av kommunens verksamheter ser en effekt av att många arbetar och tillbringar mer tid hemma. Det syns bland annat på ett ökat antal ärenden inom bygg- och strandskydd som har ökat med 28 procent jämfört med samma period 2020. Även kommunens servicecenter och registratur ser en ökning i antalet inkomna ärenden.

Strukturerade åtgärder för budget i balans

Nämnderna prognostiserar en avvikelse på -10,8 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna återfinns inom vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden.

- Det är av största vikt att enheter med underskott arbetar med strukturerade åtgärder för att uppnå en budget i balans. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att ekonomin går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Sedan kommunfullmäktiges budgetbeslut i november har nya förutsättningar uppstått. Efter budgetrevideringen uppgår det budgeterade resultatet till 92,1 mnkr eller 3,5 procent av skatter och bidrag. Prognosen för helåret uppgår till 99,4 miljoner kronor efter jämförelsestörande poster vilket motsvarar 3,8 procent av skatter och bidrag. I förhållande till förslag till reviderad budget innebär det en positiv avvikelse på 7,3 miljoner kronor

Budgetrevideringen utgår bland annat från ny prognos för skatteintäkter och minskad volymkompensation utifrån ny befolkningsprognos, och syftar till att säkerställa nämnderna ekonomiska förutsättningar och ramar i linje med politiska intentioner och fattade beslut.

Ta del av handlingarna här:
Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunstyrelsen (2021-06-16)

Nyckelord

Kontakter

Deshira Flankör (M)Kommunstyrelsens ordförande, Kommunalråd

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje.
Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

Tel:08-570 471 20deshira.flankor@varmdo.se

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

Värmdö begär möte med Trafikverket16.8.2021 08:52:08 CEST | Pressmeddelande

I ett brev till Trafikverket anser Värmdö kommun att myndigheten måste prioritera infrastrukturen på Värmdö och kommunen begär därför ett möte mellan ledande företrädare för att diskutera Värmdös infrastruktur och konkreta åtgärder som måste prioriteras. Kommunen anser att satsningar på vägarna är långt eftersatta och pekar ut en rad åtgärder som behöver komma på plats både kortsiktigt och långsiktigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum