Prata EU: Ny utbildning om att engagera unga i EU- och demokratifrågor

Dela

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Prata EU som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid. Utbildningen ger kunskap och inspiration om hur man kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag.

- Flera av frågorna som diskuteras och beslutas om på EU-nivå påverkar vår vardag, men kunskapen om EU är generellt sett låg och många anser sig ha för dålig kunskap för att kunna engagera sig i EU-frågor och beslut. Därför har vi i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor som rör EU bland unga, säger Ellen Gosdoum, chef för den internationella verksamheten på MUCF.

Webbutbildningen Prata EU är en av flera satsningar som myndigheten gör för att underlätta för yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid att kunna diskutera och väcka nyfikenhet kring EU-frågor.

- Med utbildningen vill vi på ett lättillgängligt sätt bidra till att sätta EU i ett lokalt sammanhang där EU blir relevant för yrkesverksamma och för unga som finns i deras närhet. Vår strävan är att det ska vara enkelt och roligt att lära och lära ut om EU- och demokratifrågor, säger Karin Persdotter, uppdragsansvarig på MUCF.

Utbildningen är kostnadsfri och varvar kunskap med konkreta tips och verktyg från erfarna pedagoger samt röster från unga själva. Den består av filmer, texter och interaktiva övningar och tar cirka två timmar att genomföra.

Charlotta Granath, pedagog och skolambassadör för EU, medverkar i utbildningen. Hon understryker att alla som jobbar med barn och unga i skolan eller på deras fritid har ett demokratiuppdrag:

- När vi får frågor från unga om hur man kan vara med och delta i samhällslivet är det vår skyldighet att kunna hantera och följa upp dessa med kunskap som stimulerar deras möjligheter till att aktivt delta i demokratin, såväl lokalt och nationellt som på EU-nivå. Webbutbildningen ger oss som möter unga i vår profession goda förutsättningar att kunna bemöta frågor om EU på ett bra sätt.

Del av flera satsningar

Webbutbildningen Prata EU är en del av en verktygslåda som MUCF tagit fram med olika former av stöd och insatser som kan anpassas och användas av yrkesverksamma som det passar dem och unga i deras närhet. Verktygslådan erbjuder metoder och övningar, filmer, presentationer och rapporter och är särskilt framtaget för att passa i dialog med unga i högstadie- och gymnasieålder.

Om MUCF:s uppdrag

MUCF har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU bland unga.

Forskning visar att kunskapen om EU är låg och majoriteten svenskar anser sig ha för dålig kunskap för att kunna engagera sig i EU-frågor och beslut. Samtidigt finns det ett tydligt samband mellan kunskap och delaktighet. Forskning visar också att kunskap påverkar deltagandet i politiska val, i synnerhet hos unga människor. Genom att engagera unga i EU-frågor kan det demokratiska deltagandet stärkas.

Med uppdraget vänder sig MUCF till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid med stöd och insatser för hur man kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag.

Uppdraget har en tydlig koppling till EU:s ungdomsstrategi (2019–2027) som bland annat syftar till att främja ungas delaktighet i samhällsutvecklingen.

Läs mer om utbildningen och verktygslådan på MUCF:s webbplats: www.mucf.se/prataeu

Gå utbildningen via läroplattformen Learnifier: Prata EU - webbutbildning

 

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin4.6.2021 15:46:33 CEST | Pressmeddelande

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin. - Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisatione

Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter – MUCF lanserar nytt stödmaterial till öppen fritidsverksamhet26.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga. Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig. - Alla unga har rätt till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid. Vi vet att personal som möter unga med funktionsnedsättning i kommunernas öppna fritidsverksamheter vill ha mer kunskap om den här gruppen unga. Nu kan vi ge dem ett verkligt stöd i det arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Unga med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra unga. Många känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. Det är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning att tvingas avstå från fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteten varit otillgänglig Flera av MUCF:s rapporter visar at

Ny rapport: Pandemin drabbar ideella föreningar hårt – riskerar tappa medlemmar  24.5.2021 07:42:07 CEST | Pressmeddelande

Många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Samtidigt hoppas de flesta föreningar kunna fortsätta driva och utveckla sin verksamhet de närmaste åren. - Rapporten bekräftar i stort de signaler vi tidigare fått om stora utmaningar för civilsamhället under det senaste året. På lång sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Rapporten ”Ett år av utmaningar” är en del av detta arbete. Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2021. Den skickades ut till 3 000 föreningar och av dessa valde 1 456 att svara på enkäten. Resultaten jämförs med insamlade data från

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande14.5.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas. - Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepres

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum