Linköpings kommun

Pressinformation inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Dela

Tinnerö eklandskap ska utvecklas och ett viktigt steg mot nya bostäder i Ekängen.

Ärende 9

Tinnerö eklandskap ska utvecklas

Tinnerö ska bli porten för besökare av det östsvenska eklandskapet. En utredning ska undersöka förutsättningarna för ett Naturum, som ett nationellt besökscentrum. Det framgår av Linköpings kommuns nya naturvårdsprogram och handlingsplan för naturvården.

Linköpings kommun har under många år bedrivit ett aktivt naturvårdsarbete med hög ambition och åtgärder inom en mängd områden, alltifrån det unika eklandskapet till Stångåns vattenmiljöer. Vart femte år revideras kommunens styrdokument för naturvården.

Naturvårdsprogrammet innehåller övergripande målområden och strategier, fastställs av kommunfullmäktige och gäller tillsvidare medan handlingsplanen innehåller en mer konkret åtgärdslista, fastställs av samhällsbyggnadsnämnden och gäller för en femårsperiod, 2018-2022.

– Linköping växer och vi behöver prioritera det gröna både när vi utvecklar stad och landsbygd. Det är viktigt att ge goda möjligheter för alla Linköpingsbor att komma ut i naturen, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

Den unika ansamlingen av ekmiljöer i kommunen gör att eklandskapet presenteras som ett eget målområde naturvårdsprogrammet. Av handlingsplanen framgår att minst tio skötselåtgärder ska utföras årligen. Genom planteringar ska arealen med ekar utökas med minst 125 hektar. 20 hektar gamla och igenvuxna ekmiljöer ska restaureras. Med hjälp av så kallade mulmholkar och halvt nedgrävda trästockar ska livsmiljöer för ekoxar och andra insekter skapas.

Redan idag är Tinnerö eklandskap ett stort besöksmål med cirka 100 000 besökare årligen. Därför ska en utredning göras om det är möjligt att skapa ett Naturum, som är en form av besökscentrum.

– Vi har sett hur mycket Naturum vid Tåkern betydde för intresset och tillgängligheten. Att göra naturen tillgänglig för alla är en del av naturvården, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

Handlingsplanen innehåller sammanlagt 72 olika åtgärder. Där finns bland annat förslag på provtagningsprogram av Tinnerbäckens vattenkvalitetet, att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer på minst tre platser i kommunen, att färdigställa omlöp i Nykvarn och förbättrade lekplatser för fisk vid Tannefors.

Skötseln av kommunens skogar ska eftersträva hyggesfria metoder och naturvårdsbränning ska utföras för att gynna olika arter. I odlingslandskapet ska minst 11 hektar ogräsåkrar och 300 så kallade lärkrutor skapas. Detta ska ske i samarbete med arrendatorer av kommunal odlingsmark.

Ärende 17

Ett viktigt steg mot nya bostäder i Ekängen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att inleda planarbetet för nya bostäder i Ekängen. Planarbetet omfattar också nyinköpt mark för idrotts- och fritidsändamål, samt ett centrum för handel och service.

– Vi gör det här för att utveckla Ekängen och bidra till mer service i området, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

Det är fastigheten Stensätter 1:371 i södra delen av Ekängen som ska planläggas. Det finns en översiktsplan som gör det möjligt att bygga bostäder i området. Översiktsplanen anger att området ska ha karaktären av trädgårdsstad med en småskalig och sammanhållen bebyggelse.

Kommunen har nyligen beslutat att förvärva mark inom fastigheten för idrotts- och fritidsändamål. Därför ska även detta ingå i detaljplanen. Det finns redan idag ett behov av ökad service i stadsdelen. Det bör vägas in hur och om service/handel ska ingå i planarbetet. Vidare behöver behovet av skola- och förskoleplatser samt övrig kommunal service utredas.

Innan arbetet med detaljplan kan genomföras måste en strukturplan tas fram. Strukturplanen behandlar övergripande frågor så som trafikföring, kvartersstruktur, dagvattenhantering och geotekniska konsekvenser.

Enligt exploatören kan upp till 180 bostäder byggas i det område som ska planläggas, varav hälften i flerbostadshus och hälften i småhus eller kedjehus. Kommunen och exploatören ska gemensamt ta fram en strukturplan. Arbetet påbörjas vår 2018 och detaljplanen kan gå ut på samråd när strukturplanen är framtagen.

Målsättningen är att de första bostäderna ska vara färdigbyggda om tre till fyra år.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Bilder

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum