Linköpings kommun

Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Dela

Samhällsbyggnadsnämnden fattar på sitt kommande sammanträde beslut om bland annat: trygghetsboende i Vimanshäll, nytt planprogram för Skäggetorp och nya bostäder i Ullstämma. Läs mer nedan.

Ärende 5: Trygghetsboende planeras i Vimanshäll

Koalition för Linköping vill se byggnation av ett trygghetsboende på Älgvägen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer fatta beslut om detta på torsdagens sammanträde.

Fastigheten som är aktuell för byggnation var tidigare bebyggd med en bensinstation. Bensinstationen är nu riven och på tomten planeras det för bostäder. Koalition för Linköping vill se att det blir trygghetsboende för äldre som byggs.

– Vi vill se fler trygghetsboenden i Linköping. Det handlar om social samvaro och trygghet för den som äldre, men det kan också fungera som en mötesplats för andra äldre i området och därmed minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Trygghetsboende är en boendeform för äldre som vill ha mer social samvaro och trygghet än de kan få i det egna hemmet. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende, utan den boende hyr eller köper själv sitt boende.

– Vi behöver fler boendeformer i Linköping, och trygghetsboende är ett bra mellanboende för äldre. Samtidigt är det bra för det blir enkelt att umgås och samla aktiviteter för friska äldre, säger kommunalråd Birgitta Ryghagen (MP).

– Det är viktigt för den som är äldre att ha friheten att kunna välja att bo kvar i sitt område, även när man blir äldre och får förändrade behov. Jag är därför glad att samhällsbyggnadsnämnden nu fattar detta beslut, säger Monika Broman (L), ledamot i äldrenämnden.

Nu startar samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering och senare under processen kommer kommunen bjuda in till tävling för att bygga projektet, exempelvis i en s k markanvisningstävling. Inflyttning kan bli aktuellt om fyra år.

För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10, kommunalråd Birgitta Rydhagen (MP), telefon 013-20 65 91, eller Monika Broman (L), telefon .

Ärende 8: Plan för ett öppnare och mer varierat Skäggetorp

Skäggetorp ska bli en öppnare och mer varierad stadsdel. Med ny bebyggelse samt nya vägar och entréer ska området bli mer inbjudande att besöka. Tvåtusen nya bostäder ska byggas på huvudsakligen ny mark. Det framgår av det planprogram för Skäggetorp samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om på sitt sammanträde.

– Linköping ska bli en mer sammanhållen kommun och en positiv utveckling i Skäggetorp är viktigt för att vi ska nå vår ambition. Med utvecklingen av Skäggetorp kan vi också säkerställa att Linköpings positiva utveckling även kommer Skäggetorp till del, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Programmets huvudsyfte är att ge förslag på hur bebyggelse och gemensamma ytor såsom torg, parker och gator kan utvecklas. En omfattande dialog med boende och verksamma i stadsdelen har genomförts och ligger till grund för programförslaget.

Planprogrammet omfattar hela nuvarande Skäggetorp och mark runt Skäggetorp. Totalt ryms cirka 2000 nya bostäder. Befintligt bostadsbestånd i Skäggetorp är cirka 4400 bostäder. De nya bostäderna kommer att byggas både genom förtätning av bebyggelsen och på marken runt Skäggetorp.

– Vi vill att det ska vara möjligt att göra boendekarriär även i Skäggetorp och då behöver fler bostäder och fler boendeformer. Detta finns med i planprogram för Skäggetorp och vi kan redan nu se hur det börjar planeras för nya bostäder i Skäggetorp, säger Elias Aguirre (S).

Till de mer påtagliga förändringarna hör en ny infartsgata som ska byggas rakt in i området från Bergsvägen, där även Tornbyvägen rätas ut. Gatan fortsätter in mot Allaktivitetshuset vid Skäggetorpsskolan. I övrigt ska Skäggetorps inre delar fortsatt vara bilfria.

Nygårdsvägen kommer att få en mer karaktär av stadsgata genom att det byggs nya bostäder på båda sidor om gatan, med entréerna mot gatan. Väster om Nygårdsvägen kan villor, radhus eller parhus byggas.

Planprogrammet innehåller även nya stråk för gång- och cykelvägar, mötesplatser och upprustning av befintlig bebyggelse.

 För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Ärende 11: Nya bostäder i Ullstämma

Samhällsbyggnadsnämnden tar på torsdagens nämnd beslut om markanvisning i Ullstämma. Planen för hela området innefattar 350 nya bostäder. Bland de nya bostäderna kommer såväl hyresrätter, bostadsrätter som radhus finnas.

Samhällsbyggnadsnämnden planerar att anta detaljplan för del av Ullstämma 5:8 i början av 2018. Planen innehåller totalt 350 bostäder. Vid sammanträdet på torsdag tar nämnden upp marktilldelning för en första etapp på 140 bostäder. De flesta, 110 stycken, är hyresrätter, men planen innehåller också 18 radhus i bostadsrättsform och tio lägenheter med äganderätt.

– Ullstämma är en del av Linköping som vuxit mycket de senaste åren. Nu marktilldelar vi för 140 bostäder som en första etapp och jag tycker det är mycket glädjande att vi får till en blandning av upplåtelseformer i Ullstämma, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Marktilldelning kommer gå till den byggherre som kan tillgodose kommunens krav på bäst sätt, som består av arkitektur, markpris och socialt ansvar.

 För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Så vill Alliansen styra Linköping – nytt partiprogram presenterat23.10.2018 12:20Pressmeddelande

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum