Grafiska Företagen

Producentansvaret: Grafiska Företagen avstyrker illa underbyggd regeringspromemoria. Förordar FTI: s förslag om Bostadsnära insamling.

Dela

Grafiska Företagen avstyrker regeringens förslag om mer fastighetsnära insamling med hänvisning till att det illa underbyggt och helt i avsaknad av ekonomiska konsekvensanalyser. Förbundet förordar istället att regeringen går vidare med FTI: s förslag om Bostadsnära insamling.

Grafiska Företagen har lämnat synpunkter på miljödepartementets remisspromemoria "Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren (M2018/00852/R).

Insamling av hushållens förpackningar och returpapper samt återvinning av desamma har utretts både under denna och föregående mandatperiod.

Under nära två decennier har företagen i Sverige byggt upp och utvecklat ett näringslivsdrivet system som gett samhället ökad resurseffektivitet och miljönytta genom energibesparing och hushållning med råvaror.

Grafiska Företagens uppfattning är att näringslivet fortsatt ska ha ett helhetsansvar för både insamling och återvinning, om vi ska få till stånd ett resurseffektivt system även i framtiden.

- Vi har tagit del av regeringens PM och ställer oss bakom de remissvar som FTI och Pressretur har överlämnat till departementet, d v s vi instämmer i kritiken av regeringens remiss, förslaget har så stora brister att det måste avstyrkas vad gäller det huvudsakliga innehållet, säger vd Ravindra Parasnis i en kommentar.

- Vi förordar istället att man går vidare med förslaget om Bostadsnära insamling som finns beskrivet FTI: s remissvar (2018-05-25). I svaret finns ett väl genomarbetat förslag om ett bostadnära insamlingssystem som bygger på lokalt samarbete mellan producenter och kommuner, med ett tydligt nationellt ansvar för samsyn och samverkan. Vi föreslår att regeringen tillsätter en ny utredning som tar sin utgångspunkt i FTI: s förslag.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Nya kollektivavtal klara för grafisk industri - 6,5 procent på tre år31.3.2017 12:17:00Pressmeddelande

Efter en intensiv förhandlingsperiod har Grafiska Företagen idag tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen löper på tre år med ett samlat avtalsvärde på 6,5 procent. Därmed är Grafiska Företagens samtliga kollektivavtal klara, d v s Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket samt Tjänstemannaavtalet och Ledaravtalet. Så här kommenterar Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis förhandlingarna: - Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt under en lång rad av år. Nu nådde vi inte ända fram, men vi är nöjda med att det blev ett treårsavtal, det är bra för Sverige, industrin och vår bransch. Det är positivt för företagen att få förutsägbarhet tre år framåt vilket skapar förutsättningar att göra de effektiviseringar som behövs för att klara kostnadsläget. Vi har också fått igenom förbättringar i avtalen bl a avseende arbetstid. De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2017 och löper ut den 31 mars 2020. För mer i

Grafiska Företagen säger ja till Opo:s förslag27.3.2017 17:05:00Pressmeddelande

Avtalsrörelsen har gått in i sin slutfas och igår den 26 mars överlämnade de opartiska ordförandena, Opo, ett förslag till Grafiska Företagen och de övriga parterna inom industrin. Opo föreslår en treårig avtalsperiod med ett samlat avtalsvärde på 5,9 procent. Parterna har haft ett dygn på sig att ta ställning och Grafiska Företagen har idag beslutat säga ja till förslaget. - Vår bedömning är att ett treårsavtal är mycket värt för våra medlemsföretag, därför har vi svarat ja idag även om vi tycker att nivån är för hög. Ett långt avtal skapar förutsägbarhet och tydliga spelregler, vilket har ett värde i sig, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen. Nu inväntar vi nästa steg och ser fram emot att ha nya avtal klara den 31 mars. Grafiska Företagen är en av parterna i Industriavtalet och de kollektivavtal som omförhandlas är Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket och Tjänstemannaavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer. För mer information kontakta: Ra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum