Grafiska Företagen

Producentansvaret: Grafiska Företagen avstyrker illa underbyggd regeringspromemoria. Förordar FTI: s förslag om Bostadsnära insamling.

Dela

Grafiska Företagen avstyrker regeringens förslag om mer fastighetsnära insamling med hänvisning till att det illa underbyggt och helt i avsaknad av ekonomiska konsekvensanalyser. Förbundet förordar istället att regeringen går vidare med FTI: s förslag om Bostadsnära insamling.

Grafiska Företagen har lämnat synpunkter på miljödepartementets remisspromemoria "Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren (M2018/00852/R).

Insamling av hushållens förpackningar och returpapper samt återvinning av desamma har utretts både under denna och föregående mandatperiod.

Under nära två decennier har företagen i Sverige byggt upp och utvecklat ett näringslivsdrivet system som gett samhället ökad resurseffektivitet och miljönytta genom energibesparing och hushållning med råvaror.

Grafiska Företagens uppfattning är att näringslivet fortsatt ska ha ett helhetsansvar för både insamling och återvinning, om vi ska få till stånd ett resurseffektivt system även i framtiden.

- Vi har tagit del av regeringens PM och ställer oss bakom de remissvar som FTI och Pressretur har överlämnat till departementet, d v s vi instämmer i kritiken av regeringens remiss, förslaget har så stora brister att det måste avstyrkas vad gäller det huvudsakliga innehållet, säger vd Ravindra Parasnis i en kommentar.

- Vi förordar istället att man går vidare med förslaget om Bostadsnära insamling som finns beskrivet FTI: s remissvar (2018-05-25). I svaret finns ett väl genomarbetat förslag om ett bostadnära insamlingssystem som bygger på lokalt samarbete mellan producenter och kommuner, med ett tydligt nationellt ansvar för samsyn och samverkan. Vi föreslår att regeringen tillsätter en ny utredning som tar sin utgångspunkt i FTI: s förslag.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket20.12.2019 08:55:44 CETPressmeddelande

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

Ohållbart för tryckerier att konkurrera med statliga Postnord14.6.2019 13:46:57 CESTPressmeddelande

I går presenterade "Arena för framtidens distribution" sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. I rapporten skriver man att Postnord expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Förslagen som läggs fram handlar om att begränsa Postnords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum