Europeiska Investeringsbanken

Rättvis omställning: EU-kommissionen och EU:s bank EIB stödjer regionerna som påverkas mest av övergången till fossilfritt med upp till 10 miljarder euro

Dela

PRESSMEDDELANDE 2022-xxx-SV

EIB:s vicepresident, Ricardo Mourinho Félix
EIB:s vicepresident, Ricardo Mourinho Félix

Rättvis omställning: EU-kommissionen och EIB stödjer regionerna som påverkas mest av övergången till fossilfritt med upp till 10 miljarder euro

 

  • De kommuner och regioner som påverkas mest av Europas omställning till en klimatneutral ekonomi kan få lånekrediter för offentliga investeringar genom en ny överenskommelse mellan EIB och Europeiska Kommissionen.
  • Krediten på upp till 10 miljarder euro av EIB kombineras med 1,5 miljarder euro i bidrag från EU-budgeten.
  • Västerbotten, Norrbotten och Gotland är bland de regioner som kan ansöka om lånemedel.*

EU stöttar de regioner som påverkas mest av Europas omställning till en klimatneutral ekonomi. I Sverige är det regionerna Västerbotten, Norrbotten och Gotland, som kan ansöka om lån och rådgivning inom ramen för lånefaciliteten för den offentliga sektorn. EIB-finansierar på detta sätt upp till totalt 10 miljarder euro fram till 2027 för hela Europa, för att stimulera investeringar som minskar de socioekonomiska kostnaderna för omställningen, och underlättar skapandet av nya företag, arbetstillfällen och infrastruktur.

Den europeiska gröna given stöder en rättvis omställning från fossila bränslen samtidigt som ingen lämnas på efterkälken, inbegripet samhällen som är beroende av kolbrytning och förorenande industrier.

Därför erbjuds den offentliga sektorn och offentliga organ som planerar investeringsprojekt i berörda regioner en kombination av EIB-lån och EU-bidrag, som effektivt minskar den finansiella bördan för statskassorna.

För att vara stödberättigade måste projekt vara belägna i eller gynna territorier, som medlemsstaterna har identifierat i sina territoriella planer för en rättvis omställning, godkända av Europeiska kommissionen. I Sverige bedöms hittills Västerbotten, Norrbotten och Gotland vara de regioner som står inför de största utmaningarna i samband med övergången från fossila bränslen och koldioxidintensiva industrier, som t.ex. stålverk, gruvor och smältverk. (Se karta över dessa regioner för rättvis omställning). I mindre utvecklade regioner (sådana vars BNP per capita är lägre än 75 procent av EU-genomsnittet), kan EU-bidragsdelen vara upp till 25 procent av EIB:s lånebelopp för varje projekt.

Överenskommelsen följer på ansökningsomgången för EU-bidragsdelen inom faciliteten som offentliggjordes av Europeiska kommissionen i juli.

(*) Nota Bene. Ytterligare territorier har föreslagits av vissa medlemsstater och kan komma att accepteras som en del av de territoriella omställningsplanerna. Kartan kommer kontinuerligt att uppdateras, allt eftersom att planerna antas per respektive medlemsland.

Kommuner, regioner och myndigheter kan också begära rådgivningsstöd från InvestEU rådgivningscentrum för att utarbeta och genomföra projekt.

EIB:s vicepresident Ricardo Mourinho Félix säger:

– Omställningen till en nettoutsläppsfri ekonomi innebär djupgående socioekonomiska utmaningar för oss alla och särskilt för de regioner som i hög grad är beroende av koldioxidintensiva verksamheter i dag. Stora utmaningar kräver att alla berörda parter kombinerar och samordnar sina insatser så att deras åtgärder kan få effekt. Det är vad vi gör här genom att kombinera medel från EIB och Europeiska kommissionen och genom att nära samarbeta med offentliga organ i regioner som får stöd för en rättvis omställning. Genom att utnyttja faciliteten till fullo kommer regioner att få hjälp att omvandla sina ekonomier på ett sätt som är acceptabelt för samhället.

Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, säger:

– Den europeiska gröna given är vår strategi för att uppnå en klimatneutral ekonomi och sammanhållningspolitiken kommer att hjälpa till att nå våra gröna mål på ett rättvist sätt. Tack vare denna överenskommelse med EIB kommer lånefaciliteten för den offentliga sektorn att erbjuda offentliga myndigheter i de regioner och territorier som mest behöver stöd, förmånliga lånevillkor för projekt som inte genererar tillräckliga inkomster för att vara ekonomiskt bärkraftiga. Europeiska kommissionen och EIB kommer att fortsätta sitt samarbete för att stödja en rättvis omställning som inte lämnar någon på efterkälken.

Informationsdag 14/09

Offentliga organ som vill veta mer om hur man drar nytta av EU-bidraget och EIB-lånet kan delta i en virtuell informationsdag online onsdagen den 14 september 2022, som anordnas av Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA), med medverkan från Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (GD REGIO) och EIB.

En rättvis omställning

Övergången från kolbrytning och koldioxidintensiv energi- och industriproduktion innebär en rad omställningar:

  • en energiomställning för att hitta nya källor för värme- och elproduktion,
  • en miljöomställning för att exempelvis sanera gruvområden,
  • en socioekonomisk omställning för att attrahera nya arbetsgivare för att kompensera för förluster av arbetstillfällen och minskade skatteintäkter,
  • en infrastrukturomställning som en förutsättning för att attrahera nya sektorer till regionerna.

En rättvis omställning är en viktig del av den europeiska gröna given, och tar itu med de sociala och ekonomiska konsekvenserna till följd av omställningen till klimatneutralitet. Omställningsstödet stöder projekt som ligger i eller gynnar någon av regionerna som får stöd för en rättvis omställning som gemensamt har identifierats av medlemsstaterna och Europeiska kommissionen i territoriella planer för en rättvis omställning.

Omställningsstödet består av tre finansieringspelare:

i)                  Fonden för en rättvis omställning,

ii)                 ett särskilt program för en rättvis omställning inom InvestEU och

iii)                lånefaciliteten för den offentliga sektorn. EIB stöder alla tre pelarna som beskrivs i detta vägledande dokument Supporting the Just Transition Mechanism – comprehensive proposal of the EIB Group.

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt.EIB-gruppen har fastställt ”att säkerställa en rättvis omställning för alla” som ett av de fyra övergripande målen i sin färdplan för klimatbanken 2025, Climate Bank Roadmap 2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030 och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

För ytterligare information

2022 Mekanismen för en rättvis omställning – lånefaciliteten för den offentliga sektorn – Inbjudan till informationsdag (europa.eu)

Karta över potentiella och godkända territorier som får stöd för en rättvis omställning

Offentliga organ kan ansöka om bidragsfinansiering inom lånefaciliteten för den offentliga sektorn här: Mekanismen för en rättvis omställning (europa.eu)

EIB-stöd för en rättvis omställning

Supporting the Just Transition Mechanism – comprehensive proposal of the EIB Group

Presskontakter:

Ulf Bergström, u.bergstrom@ext.eib.org, 00 46 708 20 35 40

Webbplats: www.eib.org/press– Pressavdelning: +352 4379 21000 – press@eib.org

Nyckelord

Kontakter

Bilder

EIB:s vicepresident, Ricardo Mourinho Félix
EIB:s vicepresident, Ricardo Mourinho Félix
Ladda ned bild
EU-kommissionär Elisa Ferreira, med ansvar för sammanhållning och reformer.
EU-kommissionär Elisa Ferreira, med ansvar för sammanhållning och reformer.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Ytterligare en halv miljard till svenska mikroföretag - svenska fintechbolaget Froda får EU-finansiering30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Det svenska fintech-bolaget Froda får finansiering av Europeiska investeringsfonden för att fortsätta stödja innovativa svenska småföretag genom EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Programmet samfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Med stödet kan Froda låna ut ytterligare över en halv miljard till svenska småföretagare.

Förverkligade klimatdrömmar-fotoutställning invigs i Malmö 25/1124.11.2022 15:36:29 CET | Pressmeddelande

24/11/2022 Fredagen den 25/11 inviger EU:s bank, Europeiska investeringsbanken (EIB), samt Malmö Stad en fotoutställning i centrala Malmö, på Malmö Live. Fotoutställningen visar 21 innovativa och klimatvänliga projekt för ökad hållbarhet, som EIB nyligen har finansierat i Sverige och som visar hur EU stödjer den gröna omställningen i svenska projekt. Bilderna kompletteras av bildtexter som förklarar hur EU stödjer grön energi, hållbara transporter, innovativ återvinning, vattensnåla duschar och andra innovationer i Sverige.

Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen27.10.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

EIB pressmeddelande 27/10/2022 Stockholm/Luxemburg Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen 55% anser att Rysslands invasion av Ukraina och konsekvenserna av denna bör vara en drivkraft för att påskynda den gröna omställningen. 74% anger att vi kommer att gå mot en global katastrof om vi inte drastiskt minskar vår energiförbrukning och varukonsumtion under de kommande åren. 63% är för en hård beskattning av mycket förorenande varor och tjänster, såsom stadsjeepar och lufttransport. 60% är för en indexering av energipriserna till förbrukningen per hushåll: ju mer man förbrukar, desto dyrare blir elen.

EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon med ett lån på 500 miljoner euro26.10.2022 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26/10/2022 Luxemburg/Stockholm EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon med ett lån på 500 miljoner euro EIB lånar ut 500 miljoner euro till Volvokoncernen i Sverige. EIB-lånet kommer att stödja investeringar i forskning, utveckling och innovation i teknik för kommersiella elfordon, aktiv och passiv säkerhet och självkörande fordon, samt i förbättrad energieffektivitet i system som inte är relaterade till framdrivningen. Projektet kommer att skapa cirka 900 arbetstillfällen inom forskning och utveckling i Europa, framför allt i Sverige och Frankrike, och en gradvis minskning av fordonsbranschens koldioxidutsläpp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum