Europeiska Investeringsbanken

Rättvis omställning: EU-kommissionen och EU:s bank EIB stödjer regionerna som påverkas mest av övergången till fossilfritt med upp till 10 miljarder euro

Dela

PRESSMEDDELANDE 2022-xxx-SV

EIB:s vicepresident, Ricardo Mourinho Félix
EIB:s vicepresident, Ricardo Mourinho Félix

Rättvis omställning: EU-kommissionen och EIB stödjer regionerna som påverkas mest av övergången till fossilfritt med upp till 10 miljarder euro

 

  • De kommuner och regioner som påverkas mest av Europas omställning till en klimatneutral ekonomi kan få lånekrediter för offentliga investeringar genom en ny överenskommelse mellan EIB och Europeiska Kommissionen.
  • Krediten på upp till 10 miljarder euro av EIB kombineras med 1,5 miljarder euro i bidrag från EU-budgeten.
  • Västerbotten, Norrbotten och Gotland är bland de regioner som kan ansöka om lånemedel.*

EU stöttar de regioner som påverkas mest av Europas omställning till en klimatneutral ekonomi. I Sverige är det regionerna Västerbotten, Norrbotten och Gotland, som kan ansöka om lån och rådgivning inom ramen för lånefaciliteten för den offentliga sektorn. EIB-finansierar på detta sätt upp till totalt 10 miljarder euro fram till 2027 för hela Europa, för att stimulera investeringar som minskar de socioekonomiska kostnaderna för omställningen, och underlättar skapandet av nya företag, arbetstillfällen och infrastruktur.

Den europeiska gröna given stöder en rättvis omställning från fossila bränslen samtidigt som ingen lämnas på efterkälken, inbegripet samhällen som är beroende av kolbrytning och förorenande industrier.

Därför erbjuds den offentliga sektorn och offentliga organ som planerar investeringsprojekt i berörda regioner en kombination av EIB-lån och EU-bidrag, som effektivt minskar den finansiella bördan för statskassorna.

För att vara stödberättigade måste projekt vara belägna i eller gynna territorier, som medlemsstaterna har identifierat i sina territoriella planer för en rättvis omställning, godkända av Europeiska kommissionen. I Sverige bedöms hittills Västerbotten, Norrbotten och Gotland vara de regioner som står inför de största utmaningarna i samband med övergången från fossila bränslen och koldioxidintensiva industrier, som t.ex. stålverk, gruvor och smältverk. (Se karta över dessa regioner för rättvis omställning). I mindre utvecklade regioner (sådana vars BNP per capita är lägre än 75 procent av EU-genomsnittet), kan EU-bidragsdelen vara upp till 25 procent av EIB:s lånebelopp för varje projekt.

Överenskommelsen följer på ansökningsomgången för EU-bidragsdelen inom faciliteten som offentliggjordes av Europeiska kommissionen i juli.

(*) Nota Bene. Ytterligare territorier har föreslagits av vissa medlemsstater och kan komma att accepteras som en del av de territoriella omställningsplanerna. Kartan kommer kontinuerligt att uppdateras, allt eftersom att planerna antas per respektive medlemsland.

Kommuner, regioner och myndigheter kan också begära rådgivningsstöd från InvestEU rådgivningscentrum för att utarbeta och genomföra projekt.

EIB:s vicepresident Ricardo Mourinho Félix säger:

– Omställningen till en nettoutsläppsfri ekonomi innebär djupgående socioekonomiska utmaningar för oss alla och särskilt för de regioner som i hög grad är beroende av koldioxidintensiva verksamheter i dag. Stora utmaningar kräver att alla berörda parter kombinerar och samordnar sina insatser så att deras åtgärder kan få effekt. Det är vad vi gör här genom att kombinera medel från EIB och Europeiska kommissionen och genom att nära samarbeta med offentliga organ i regioner som får stöd för en rättvis omställning. Genom att utnyttja faciliteten till fullo kommer regioner att få hjälp att omvandla sina ekonomier på ett sätt som är acceptabelt för samhället.

Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, säger:

– Den europeiska gröna given är vår strategi för att uppnå en klimatneutral ekonomi och sammanhållningspolitiken kommer att hjälpa till att nå våra gröna mål på ett rättvist sätt. Tack vare denna överenskommelse med EIB kommer lånefaciliteten för den offentliga sektorn att erbjuda offentliga myndigheter i de regioner och territorier som mest behöver stöd, förmånliga lånevillkor för projekt som inte genererar tillräckliga inkomster för att vara ekonomiskt bärkraftiga. Europeiska kommissionen och EIB kommer att fortsätta sitt samarbete för att stödja en rättvis omställning som inte lämnar någon på efterkälken.

Informationsdag 14/09

Offentliga organ som vill veta mer om hur man drar nytta av EU-bidraget och EIB-lånet kan delta i en virtuell informationsdag online onsdagen den 14 september 2022, som anordnas av Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA), med medverkan från Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (GD REGIO) och EIB.

En rättvis omställning

Övergången från kolbrytning och koldioxidintensiv energi- och industriproduktion innebär en rad omställningar:

  • en energiomställning för att hitta nya källor för värme- och elproduktion,
  • en miljöomställning för att exempelvis sanera gruvområden,
  • en socioekonomisk omställning för att attrahera nya arbetsgivare för att kompensera för förluster av arbetstillfällen och minskade skatteintäkter,
  • en infrastrukturomställning som en förutsättning för att attrahera nya sektorer till regionerna.

En rättvis omställning är en viktig del av den europeiska gröna given, och tar itu med de sociala och ekonomiska konsekvenserna till följd av omställningen till klimatneutralitet. Omställningsstödet stöder projekt som ligger i eller gynnar någon av regionerna som får stöd för en rättvis omställning som gemensamt har identifierats av medlemsstaterna och Europeiska kommissionen i territoriella planer för en rättvis omställning.

Omställningsstödet består av tre finansieringspelare:

i)                  Fonden för en rättvis omställning,

ii)                 ett särskilt program för en rättvis omställning inom InvestEU och

iii)                lånefaciliteten för den offentliga sektorn. EIB stöder alla tre pelarna som beskrivs i detta vägledande dokument Supporting the Just Transition Mechanism – comprehensive proposal of the EIB Group.

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt.EIB-gruppen har fastställt ”att säkerställa en rättvis omställning för alla” som ett av de fyra övergripande målen i sin färdplan för klimatbanken 2025, Climate Bank Roadmap 2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030 och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

För ytterligare information

2022 Mekanismen för en rättvis omställning – lånefaciliteten för den offentliga sektorn – Inbjudan till informationsdag (europa.eu)

Karta över potentiella och godkända territorier som får stöd för en rättvis omställning

Offentliga organ kan ansöka om bidragsfinansiering inom lånefaciliteten för den offentliga sektorn här: Mekanismen för en rättvis omställning (europa.eu)

EIB-stöd för en rättvis omställning

Supporting the Just Transition Mechanism – comprehensive proposal of the EIB Group

Presskontakter:

Ulf Bergström, u.bergstrom@ext.eib.org, 00 46 708 20 35 40

Webbplats: www.eib.org/press– Pressavdelning: +352 4379 21000 – press@eib.org

Nyckelord

Kontakter

Bilder

EIB:s vicepresident, Ricardo Mourinho Félix
EIB:s vicepresident, Ricardo Mourinho Félix
Ladda ned bild
EU-kommissionär Elisa Ferreira, med ansvar för sammanhållning och reformer.
EU-kommissionär Elisa Ferreira, med ansvar för sammanhållning och reformer.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Nordiska investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken stärker samarbetet om grön omställning i Östersjöregionen28.9.2022 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE 2022/09/28 Stockholm/Luxemburg/Helsingfors den 28 september 2022 Högnivåmötet mellan de två internationella finansinstituten bekräftar de gemensamma målen om klimatet, energi och innovation. Under de senaste fem åren har samarbetet resulterat i cirka 10 miljarder euro i samfinansierade projekt och mer investeringar kommer framöver. Högsta ledningen för Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europeiska investeringsbanken (EIB) träffades i Luxemburg i dag för att diskutera framtida samarbeten mellan de två institutionerna. Besöket skedde i anslutning till NIB:s styrelsemöte i Luxemburg, efter EIB:s besök på NIB:s huvudkontor i Helsingfors 2019. De två bankerna diskuterade en mängd olika ämnen, inbegripet den europeiska gröna given, inverkan av kriget i Ukraina, energikrisen i Europa och behovet av att investera i nya energikällor och ny teknik samt mobilisera den privata sektorn för att attrahera fler investeringar i hållbar infrastruktur samt finansiera forsknin

Svenskt start-up företag inom innovativa utbildningsprodukter för roligare kodning valt till finalist i EU-EIB:s tävling22.9.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bland årets femton finalister finns det svenska företaget ImagiLabs, med innovativa produkter för att lära sig kodning på ett roligare sätt. Turneringen för social innovation belönar Europas bästa sociala entreprenörer, med fantastiska, nyskapande innvationer, och priset utdelas i år i Wien, den 29 september. Vinnarna i den allmänna respektive den särskilda kategorin tilldelas 75 000 euro vardera. Nästa år, hösten 2023, går tävlingen av stapeln i Stockholm.

EU:s bank EIB stärker utlåning till hållbara transporter och satsar 8,6 miljarder euro på innovation, förnybar energi, utbildning och vatten14.7.2022 11:43:56 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm/Luxemburg 14 juli 2022 - Ny utlåningspolicy för att stärka hållbara transporter - 3,2 miljarder euro för risklån och 1,5 miljarder euro för företagsfinansiering - 1,8 miljarder euro för vattenavsaltnings- och transportprojekt i Jordanien och andra vatten-, förnybar energi-, transport- och jordbruksprojekt - 2 miljarder euro för utbildning, hälsa, bostäder och återuppbyggnad av jordbävningen Styrelsen för EU:s bank, Europeiska investeringsbanken (EIB) antog igår kväll (onsdag) en reviderad lånepolicy för att stärka stödet för hållbara transporter. Styrelsen godkände också 8,6 miljarder euro i ny finansiering för att påskynda innovationer, vatten, energi, utbildning, hälsa och bostadsinvesteringar, i Europa och runt om i världen.

EU stöd till Polen för ukrainska flyktingar15.6.2022 17:02:23 CEST | Pressmeddelande

Europeiska Investeringsbanken, EIB, beslutade idag om ett stöd på a) 2 miljarder euro för flyktingrelaterade investeringar i Polen b) 2 miljarder euro för stadstransport, vätgasrörlighet och järnväg c) 1,4 miljarder euro för företagsinnovation och företagsfinansiering d) 278 miljoner euro för förnybar energi, vatten och bostäder. 3,6 miljarder euro i ny finansiering som idag har godkänts av Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer att bidra till att påskynda rena transporter, företagstillväxt och innovation, förnybar energi, vatten och bostadsinvesteringar. Vid sitt möte i juni bekräftade EIB:s styrelse också den första EIB-stödda nationella finansieringen för att stödja ukrainska flyktingar som flydde till EU, samt till att stötta investeringar i hälsa, utbildning och bostäder i hela Polen.

Ny EU-rapport om kriget i Ukrainas inverkan på Europas ekonomiska återhämtning14.6.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

En ny EU-rappport från Europeiska Investeringsbanken, EIB, visar på riskerna för Europas ekonomiska återhämtning, som konsekvens av kriget i Ukraina. Handelsstörningar och inflation tynger företag och hushåll och hotar att spåra ur Europas återhämtning, samt att trycka ned många medborgare i fattigdom. Tillväxtnedgången är särskilt uttalad i länder i närheten av Ukraina, men även andra EU-länder känner av trycket, medan svenska företag är bland de minst drabbade. En ökad andel av den europeiska befolkningen riskerar att drabbas av fattigdom på grund av kriget. Offentlig politik kan bidra till att minska riskerna för utsatta hushåll och företag, för att hålla fattigdom och konkurser på avstånd, menar EIB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum