Region Uppsala

Region Uppsala något under snittet i patientenkät om psykiatri

Dela

Totalt sett ligger Region Uppsala något under rikets snitt i en ny stor enkätundersökning, samordnad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nationell patientenkät (NPE) psykiatri har genomförts för första gången sedan 2018, i år med en ny metod som innebär att jämförelser bakåt är svåra.

Mätningen genomfördes under perioden mars – maj 2022. I Region Uppsala har 3063 enkäter skickats ut till slumpmässigt utvalda patienter som har besökt psykiatrin (gäller såväl barn- och ungdomspsykiatrins (BUP:s) öppenvård och slutenvård, som vuxenpsykiatrins öppenvård och slutenvård). Region Uppsala har fått sammanlagt 956 svar.

Undersökningen är uppdelad på sju olika dimensioner. Dessa är Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet. Inom barn- och ungdomspsykiatrin ligger Region Uppsala något under rikets snitt inom i princip alla dimensioner inom såväl öppenvård som slutenvård (undantaget är att Region Uppsala ligger något över rikets snitt vad gäller Tillgänglighet inom slutenvården). Exempelvis är Region Uppsalas dimensionspoäng för Helhetsintryck 55,7 för slutenvården (mot 59,4 som snitt för riket), och 65,4 för öppenvården mot 70,9 som rikets snitt.

Siffrorna är något bättre för Region Uppsala inom vuxenpsykiatrin där Region Uppsala ligger något över rikets snitt inom tre av sju dimensioner inom öppenvården. Men även här är den övergripande slutsatsen att Region Uppsala totalt sett ligger något under rikets snitt. Exempelvis är Region Uppsalas dimensionspoäng för Helhetsintryck 61,5 för slutenvården, mot 64,0 som snitt för riket. Inom öppenvården är motsvarande siffror 76,1 för Region Uppsala, mot rikets snitt som är 75,8 (en av de dimensioner där Region Uppsala alltså ligger svagt över snittet).

– Resultaten i de delar som rör heldygnsvård för barn och heldygnsvård för vuxna är tyvärr svåra att dra säkra slutsatser ifrån, med tanke på att det är så pass få patienter som svarat på enkäten. Jag vet att det genomförs väldigt mycket bra arbete inom psykiatrin i Region Uppsala. Totalt sett ser jag ändå resultaten som en stark signal, vi har absolut en potential att förbättra oss, säger Roland Säll, verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset.

Fakta om undersökningen:
Nationell Patientenkät (NPE) är en av Sveriges största enkätundersökningar. Samtliga regioner deltar. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Mätningen genomfördes under perioden mars – maj 2022. I Region Uppsala har 3063 enkäter skickats ut till slumpmässigt utvalda patienter som har besökt psykiatrin, varav 956 har svarat.

2022 års undersökning har genomförts med en ny metodik, där regionerna har tagit hjälp av 1177.se. Det innebär att det blir svårt att göra jämförelser bakåt, NPE psykiatri genomfördes senast 2018. Tanken är nu att undersökningen framgent ska genomföras vartannat år och att åren ska vara jämförbara med varandra. 

Nyckelord

Kontakter

Malin Conde, projektledare och kontaktperson NPE Region Uppsala: 076-103 56 29
Roland Säll, verksamhetschef psykiatri Akademiska sjukhuset, söks via 018-611 20 01

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november24.11.2022 16:47:58 CET | Nyheter

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022. Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt. Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljone

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 202222.11.2022 14:19:15 CET | Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacce

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

Potentiellt farliga covidmutationer ska kartläggas i ny Uppsalastudie10.11.2022 08:25:08 CET | Pressmeddelande

Med CRUSH Covid kartlade forskare i Uppsala på ett banbrytande sätt smittspridningen under pandemin, med fokus på att förhindra samhällsspridning. Inom kort startas en ny studie i syfte att fånga upp virusvarianter som kan hota den relativt stabila situationen. Med utgångspunkt i positiva PCR-prover ska forskarna kartlägga den genetiska sammansättningen hos olika virusmutationer kopplat till symtom och mående hos personer som fått coviddiagnos.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum