Region Uppsala

Region Uppsala överklagar IVO:s beslut om vårdplatser

Dela

Region Uppsala överklagar IVO:s beslut om att Akademiska sjukhuset måste ha minst 612 tillgängliga vårdplatser senast den 15 september. Ärendet blir nu en fråga för Förvaltningsrätten.

Bakgrunden är att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 14 juni fattade beslut om ett föreläggande mot Akademiska sjukhuset, på grund av befarad fara för patientsäkerheten. Senast den 15 september måste Akademiska sjukhuset ha minst 612 tillgängliga vårdplatser inom den somatiska slutenvården, annars ställs sjukhuset inför att betala ett vite på 20 miljoner kronor. Platser inom psykiatrin, Akademiska barnsjukhuset, intensivvården och BB räknas inte med inom de 612 vårdplatserna.

Region Uppsala yrkar i första hand på att föreläggandet upphävs. I andra hand på att det inte är förenat med vite, och i tredje hand på ett väsentligen lägre vite. Om IVO:s beslut består yrkar Region Uppsala på att fullgörandet ska ändras till ett väsentligen senare datum. Under tiden som Förvaltningsrätten behandlar överklagandet yrkar Region Uppsala på inhibition, det vill säga att IVO:s beslut inte gäller under prövningsfasen.

- Jag vill vara noga med att vi delar IVO:s bild av att situationen på akuten måste förbättras. Därför har vi satt i gång ett systematiskt förändringsarbete, där akutmottagningen bland annat byggs om. Vi ser inte IVO som någon slags fiende, men här har de kommit med ett föreläggande som inte ens är realistiskt, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Uppsala.

- 612 vårdplatser är det antal som vi har sett som optimalt för vår verksamhet, det är egentligen en siffra från vår budgetprocess. Det är så att säga vårt tak och nu använder IVO plötsligt det som vår bottenplatta. 612 vårdplatser relaterar inte till de problem som finns på akuten, det som IVO:s tillsyn faktiskt handlar om, utan till hela vår verksamhet. Det finns inte någon som helst möjlighet för oss att ha dessa vårdplatser till den 15 september, oavsett vad vi vill eller gör, säger Mikael Köhler.

I sitt överklagande konstaterar Region Uppsala att IVO:s föreläggande saknar uppgifter om de åtgärder som anses nödvändiga för att de påtalade missförhållandena ska kunna avhjälpas. IVO har exemplifierat med patientfall där det har kunnat konstateras brister i enskilda fall. Tyvärr sker misstag i vården av olika skäl. Sådana misstag utgör dock inte i sig bevis för att det föreligger brister i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

- Vi får höga betyg av patienterna i de enkätundersökningar som görs, och vi ser faktiskt ingen ökning av antalet allvarliga avvikelser på akuten de senaste åren, säger Mikael Köhler.

Antalet vårdplatser på ett stort sjukhus har i det närmaste dagliga variationer beroende på personaltillgång, utbrott av smitta och säsongsvariationer. Även det faktum att Akademiska sjukhuset tar emot patienter från andra län och andra länder gör att behovet av vårdplatser varierar. Det finns varken i lag, förordning eller föreskrifter något angivet krav på minsta antal vårdplatser relaterarat till exempelvis antalet invånare i en vårdgivares upptagningsområde. Det går därför inte att säga att ett visst antal vårdplatser ett visst datum innebär att skyldigheten att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete fullgjorts.

IVO:s beslut är enligt Region Uppsala så opreciserat att det objektivt sett inte kan utläsas vad som krävs för att följa föreläggandet.

Konsekvensen av IVO:s föreläggande är att Region Uppsala inom lite drygt tre månader ska rekrytera och introducera den personal som behövs för en ökning av antalet vårdplatser. Det föreligger en stor brist på sjuksköterskor i hälso- och sjukvården i hela Sverige. Bristen har påtagligt visats under den alltjämt pågående coronapandemin. Det saknas faktiska möjligheter att rekrytera och introducera cirka 120 sjuksköterskor med allmän grundutbildning och cirka 120 undersköterskor på tre månader, vilket är den personella ökning som behövs för att öka till 612 vårdplatser. Detta ska ske samtidigt som det dessutom är allmän semesterperiod.

När det gäller hyrpersonal så avropar Region Uppsala dessa tjänster, men utan att alltid få ytterligare personal på plats. Med anledning av pandemin och den påföljande uppskjutna sjukvården så avropar flera sjukhus hyrpersonal, vilket medför att konkurrensen om hyrpersonal är stor. Regionens upphandlade leverantörer av hyrpersonal har knappt levererat alls på senare tid. Regionen försöker konstant direktupphandla hyrpersonal, ofta utan resultat.

Region Uppsala konstaterar därför att man saknar faktisk möjlighet att följa föreläggandet att bemanna en ökning av antalet vårdplatser inom en tidsrymd på tre månader.

För mer information:

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala: 076 – 724 89 17

Anne Nilsson, chefsjurist, Region Uppsala: 072 – 141 34 00

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum