Region Uppsala

Region Uppsala vill få kontroll på ekonomin

Dela

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys och en handlingsplan för en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta ska utgöra ett underlag inför kommande arbete med Region Uppsalas Regionplan och budget. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Regionstyrelsen beslutade också att sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden uppmanas att granska arbetet med effektivitet och produktivitet, och återrapportera denna granskning till regionstyrelsen.

Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.
Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.

- Region Uppsala riskerar att sakna en miljard kronor inom bara några år. Det reformarbete för en hållbar ekonomi som nu har initierats är helt avgörande för att kunna säkerställa kvaliteten i våra verksamheter i framtiden, säger Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.

Bakgrunden är den rapport med olika scenarier för Region Uppsalas ekonomi som nu föreligger. Rapporten visar att Region Uppsala står inför betydande ekonomiska utmaningar, trots flera år av god konjunktur och en växande befolkning.

En förklaring är ökade fastighetskostnader. Region Uppsala har investerat 7,7 miljarder kronor under åren 2012 till 2018. Därutöver har personalkostnaderna stigit till följd av högre pensioner, ökad inhyrning av personal och fler anställda. De yrkeskategorier som vuxit mest sedan 2012 arbetar inom olika former av ledning, handläggning och administration. Den verksamhet där kostnaderna har ökat snabbast under senare år är kollektivtrafiken, där ambitionerna i utbyggnad av trafik har varit betydande.

Om inga åtgärder vidtas visar Region Uppsalas långtidsprognos att underskottet kommer att uppgå till knappt 1,2 miljarder kronor år 2027.

Rapporten konstaterar också att givet att Region Uppsala inte längre skulle expandera i antal anställda, trots en fortsatt befolkningstillväxt, skulle det ekonomiska läget förbättras radikalt. Skulle man därutöver lägga till någon eller några ytterligare åtgärder är det möjligt att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Exempel på åtgärder är lägre nivåer på fastighetsinvesteringar, högre skattesats eller en minskning av antalet anställda med i storleksordningen 1,5 procent. Den långsiktigt hållbara ekonomin förutsätter också att utvecklingen med en allt äldre befolkning möts med bättre arbetssätt, inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet Effektiv och nära vård 2030 (som bland annat innebär en mindre sjukhustung vård).

I sitt fortsatta arbete med att konkretisera planen ska regiondirektören beakta ett antal punkter. Hit hör bland annat en särskild analys när det gäller orsakerna till ökningen av antalet anställda inom ledning, handläggning och administration. Vilka utökade uppdrag etcetera har tillkommit? Vilka uppdrag skulle kunna prioriteras ner eller bort för att minska bemanningen inom dessa stödfunktioner?

Ett annat exempel är att rapporten visar på en fallande produktivitet inom Region Uppsalas största förvaltning, Akademiska sjukhuset. Här behövs fortsatt analys kring vad detta beror på och hur utvecklingen kan vändas. 

(V) och (S) meddelade att de kommer att lämna ett särskilt yttrande.

För mer information:

Erik Weiman, tf ordförande regionstyrelsen: 070 – 691 60 26

Björn Larsson, tf ekonomidirektör: 070 – 611 46 70

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.
Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Den 19 november startar årets influensavaccination12.11.2019 09:24:33 CETPressmeddelande

Den 19 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Utifrån hur det sett ut de senaste åren tros årets influensa bli av typen A(H3N2), en typ man vet slår hårdast mot äldre. – Det är därför extra viktigt i år att personer som är 65 år och äldre vaccinerar sig. Vaccinet är fyrvalent som det heter och skyddar alltså mot fyra olika typer av influensa, det gör det mer effektivt än en del tidigare års vaccin, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala

Region Uppsalas klimatväxling ger effekt5.11.2019 15:11:59 CETPressmeddelande

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor). För destinationerna har tågresorna ökat med 36 procent under samma tid.

Varuförsörjningen tar fram backup-lösning - ska kunna användas inom fyra veckor29.10.2019 13:00:00 CETPressmeddelande

Inom fyra veckor ska det finnas färdiga alternativa lösningar till dagens försörjning av sjukvårdsmaterial i de regioner som ingår i samarbetet Varuförsörjningen. Vid dagens sammanträde beslutade varuförsörjningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med andra distributörer som ska kunna nyttjas inom fyra veckor. – Det har framförts att vi borde säga upp det nuvarande avtalet omedelbart, men det är ingen framkomlig väg. Vi kan inte agera på impuls, eftersom det riskerar att förvärra situationen i de drabbade regionerna och även ge problem i andra delar av Sverige. Vi har ett stort samhällsansvar i denna fråga, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för varuförsörjningsnämnden. – Vi arbetar nu med två parallella spår. Det ena är att kunna fortsätta med den upphandlade distributören, förutsatt att de får ordning i sina leveranser. Det andra är att förbereda nya permanenta lösningar, som ska kunna tas i drift med kort startsträcka. Varuförsörjningsnämnden gav förvaltningen

Åtgärder vidtas mot vattenproblem i nya vårdbyggnaden23.10.2019 16:52:00 CESTPressmeddelande

Idag beslutade Region Uppsala om nya åtgärder för att komma tillrätta med problemen med vattenkvaliteten i ingång 100/101 vid Akademiska sjukhuset. Enligt en expertgrupp kan användningen av så kallade UV-aggregat ha förvärrat situationen i stället för att, som avsett, förbättra den. Dessa aggregat ska nu på försök stängas av. I expertgruppen som utrett frågan ingår specialister inom området, både från privata företag och från nationella expertmyndigheter. Gruppen har efter omfattande provtagning och analysarbete tagit fram rekommendationer för hur Region Uppsala ska gå vidare. – Provtagningen visar att problemen med vattenkvaliteten har förvärrats över tid. Det skulle kunna bero på att de bakteriedödande UV-aggregaten som använts för att rena vattnet har varit överdimensionerade. Detta har i stället gjort att mikroorganismerna har fått mer näring, förklarar Kent Strömberg, projektchef vid Fastighet och service. – På inrådan av expertgruppen kommer vi därför att stänga av UV-aggregaten

Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in21.10.2019 13:26:00 CESTPressmeddelande

Efter varuförsörjningsnämndens möte med Apotekstjänst Sverige AB ger nämnden uppdrag åt Varuförsörjningen att i samarbete med alla ingående regioner se över andra lösningar och även ta hjälp av andra leverantörer. Det pågår en kontinuerlig dialog med regiondirektörerna i de samverkande regionerna där man tittar på alla möjligheter för att komma tillrätta med försörjningen av förbrukningsmaterial till vården. De förslagen kommer sedan presenteras för nämnden. - Vi har nu haft kontakt med Apotekstjänst Sverige AB och är överens med dem om att ta in andra leverantörer för att lösa den akuta materialbristen, säger Behcet Barsom, ordförande för varuförsörjningsnämnden. - Målet är att snarast säkerställa tillgången till förbrukningsmaterial till vården för att öka patientsäkerheten. Kontaktpersoner: Behcet Barsom, ordf tel: 073-0777736 Tommy Levinsson, vice ordf tel: 072-1530082 Om varuförsörjningsnämnden: Varuförsörjningsnämnden är den politiska nämnden för Varuförsörjningen, som är ett sam

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum