Skolverket

Regler för engelskspråkig undervisning behöver utredas

Dela

Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över. Bland annat bör på sikt även de utländska lärarna som bedriver engelskspråkig undervisning omfattas fullt ut av kravet på svensk lärarlegitimation.

- Det är viktigt att säkra att eleverna undervisas av lärare som är förtrogna med det svenska språket, läroplanerna och betygssystemet. Det handlar också om att skapa enhetlig lagstiftning för landets skolor. Därför bör undantaget från kravet på svensk lärarlegitimation tas bort. Mot bakgrund av att det råder lärarbrist så behöver det utredas och genomföras på sikt, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Skolverket har på uppdrag från regeringen undersökt och kartlagt undervisning som bedrivs på engelska i gymnasieskolan. I uppdraget har det också ingått att lämna förslag på åtgärder, exempelvis ändrade regler. Rapporten visar att 29 gymnasieskolor, varav 18 kommunala och 11 fristående, har engelskspråkig undervisning i minst en kurs. På 12 av dessa skolor används engelska som undervisningsspråk i mellan 70 och 100 procent av kurserna om språkämnena inte räknas med.

Resursstarka elever och höga resultat

Rapporten visar att de flesta eleverna i gymnasieskolor med engelskspråkig undervisning går ut med höga betyg. De hade i regel också med sig höga betyg från grundskolan. Många elever har också gynnsamma förutsättningar för goda studieresultat. Dubbelt så många elever i dessa gymnasieskolor har högutbildade föräldrar jämfört med riket i övrigt. Kopplingen mellan föräldrars utbildning och deras barns skolresultat är belagd i en rad studier.

Effekter av engelskspråkig undervisning

Det vetenskapliga underlaget om effekterna av engelskspråkig undervisning är begränsat. En ny forskningsstudie på tre skolor visar att elevernas engelska utvecklades bättre i vissa delar, men inte andra. Studien visade också att elevernas svenska utvecklades sämre i vissa delar. Tillsammans med annan forskning är den sammantagna bilden att engelskspråkig undervisning har förhållandevis blygsamma effekter på engelskan och att den kan innebära risker för elevernas utveckling av svenskan och möjligen även för ämneskunskaperna.

- Elever som till stor del undervisas på engelska riskerar att inte lära sig den ämnesrelaterade svenskan. Att lära sig centrala begrepp på svenska är viktigt, inte minst för att kunna delta i samhällsdebatten,säger Peter Fredriksson.

Engelskspråkig undervisning ställer stora krav

Undervisning på ett språk som inte är elevernas modersmål ställer särskilda krav på lärarnas kompetens eftersom kunskap och språk hänger så tätt ihop. Som i all undervisning krävs också kunskaper om svenska läroplaner, betygssystem och kunskapskrav, vilket är ett viktigt skäl till att undantaget från kravet på lärarlegitimation bör tas bort på sikt. Lärare med utländsk lärarexamen som undervisar på engelska är undantagna kravet på svensk lärarlegitimation om de inte undervisar i språkämnen.

Regler saknas

Jämfört med andra länder är engelskspråkig undervisning ovanligt oreglerad i Sverige. Andra länder har till exempel regler för hur mycket undervisning som får bedrivas på engelska, vilket språk som eleverna ska bedömas på, eller krav på särskilda tillstånd för engelskspråkig undervisning. I Sverige finns inga sådana regler i gymnasieskolan. Regler som är relevanta i sammanhanget är språklagen och gymnasieskolans läroplan. Språklagen säger att det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Läroplanen säger att det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen.

- Frågan är om en gymnasieskola som till stor del bedriver undervisning på engelska lever upp till språklagens och läroplanens krav. Detta och andra frågor om engelskspråkig undervisningen behöver utredas vidare. Vi lämnar nu över rapporten till regeringen som avgör om de vill gå vidare för att förändra reglerna, säger Peter Fredriksson.

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

För frågor till generaldirektör Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

För frågor om fakta, forskning och statistik i rapporten kontakta undervisningsråd Marika Sanne på 08-527 331 52

Nyckelord

Dokument

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor5.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum